Informationsblad för januari 2021

Nya medlemmar
Vi välkomnar 7 nya medlemmar som flyttat in i föreningen från 19e november 2020 t.o.m. 21a januari 2021!

Administrativ avgift för andrahandsuthyrningar
Fr.o.m. 1 januari 2021 började en administrativ avgift tas ut för varje månad som en lägenhet är uthyrd i andrahand. Avgiften läggs till på bostadsrättshavarens avgiftsavi och är bestämd till del av gällande prisbasbelopp enligt stadgetexten nedan:

§12 Överlåtelse- och pantsättningavgift samt avgift för andrahandsupplåtelse
”[…] Avgift för andrahandsupplåtelse får tas ut efter beslut av styrelsen. Avgiften får årligen uppgå till högst 10% av gällande prisbasbelopp. Om en lägenhet upplåts under del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten. Upplåtelse under del av kalendermånad räknas som hel månad.”

Årets prisbasbelopp är 47 600 kr och avgiften motsvarar då 400 kr/månad. Denna avgift kommer att justeras efter varje års nya prisbasbelopp.
Läs mer om andrahandsuthyrningar på denna sida.

Föreningslokalen är stängd tills vidare
P.g.a. den tillfälliga pandemilagen som trädde i kraft 2021-01-10, som ska hindra smittspridningen av covid-19, beslutade Styrelsen att stänga föreningslokalen tills vidare. Information delges senare när lokalen åter blir tillgängligt för bokning. Gymmet och bastun är fortsatt stängda tills vidare.

Ang. inbetalning av månadsavgiften
Det är mycket viktigt att månadsavgiften betalas in i rätt tid. Försenad inbetalning av avgiften innebär extra kostnader för föreningen (samt merjobb för föreningen och MARK).

Lägenhetsnummer vid kontakt med Områdeskontoret
Vid kontakt med Områdeskontoret så ska lägenhetsnumret uppges (max 3 siffror, ex. #123), inte Lantmäteriets nummer (vilket är 4 siffror och börjar på minst 1000; ex. 1106). Lämna även kontaktuppgifter (lämpligaste telefonnummer där ni kan nås vid frågor).

Tillse att branddörrar stängs igen
Det förekommer att branddörrar (ståldörrarna) ställs upp med kilar, hopvikta tidningar eller dylikt och därefter lämnas öppna. När du är klar med ditt tillfälliga arbete (ex. flytt av materiel mellan rum) så tillse att branddörrarna sedan helt stängs igen och inget blockerar gångarna, för att vidhålla god brandsäkerhet och fria utrymningsvägar i fastigheterna.