Informationsblad för juli 2021

Nya medlemmar

Vi välkomnar 19 nya medlemmar som flyttat in i föreningen från 22a april 2021 t.o.m. 2a juli 2021!

Årsstämman

Måndagen den 21a juni 2021 anordnades årsstämma för Brf Rekylen i Västerås. Årsredovisning för 2020 finns här. Stämmoprotokollet finns här.

Förändringar i Styrelsen

I samband med årsstämman blev det en del förändringar i Styrelsen, ny styrelsesammansättning är enligt nedan:

Ordförande – Ulf Sandberg (R2)

Vice Ordförande – Peter Eriksson (R7)

Sekreterare – Inger Lövstrand (R35)

Ledamot – Anders G Carlsson (R10)

Ledamot – Lena Gångare (R10)

Ledamot – Henrik Larsson (R35)

Suppleant – Maria Blom (R10)

Suppleant – Edite Mostardinho (R27)

Kontaktuppgifter till Styrelsen finns här.

Städning av tvättstugor

På förekommen anledning påminner Styrelsen om de skötselregler som gäller för tvättstugorna, bl.a. ska torktumlare & tvättmaskiner tömmas från ludd/skräp/djurhår och städning i övrigt utföras enligt anslag på informationstavlor. Om inte städningen utförs ordentligt måste föreningen ta in mer städning från ett externt bolag, vilket kommer bli kostsamt.

Gym, bastu, föreningslokal öppnar upp igen

Föreningens lokaler (gym, bastu, föreningslokalen) är nu (fr.o.m. 1a juli) åter öppnade för nyttjande. Bastun fick under hösten 2020 nytt aggregat samt trälavar, om du inte har tillgång till bastun så kontakta Områdeskontoret för programmering av din nyckelbricka.

Bollspel nära husen

Undvik att spela fotboll/andra bollsporter alldeles intill fastigheterna då en felsparkad boll lätt kan träffa en ruta, buskage kan trampas ner osv. Det finns bra gräs- samt grusplaner för detta ex. nere vid parken istället.

Parkeringsbevakning – nytt företag

Fr.o.m. idag den 31a maj tar Securitas över bevakningen över föreningens förhyrda parkeringsplatser samt gästparkeringar.

Vid felparkerade fordon, ring: 0771-76 70 00

Ny områdeskod för Easypark (gästparkeringar): 61421
Gästparkeringspriset är 4 kr/tim.

Det är tillåtet att parkera i anslutning till våra portar för i/urlastning max 10 minuter. Tänk på att ställa bilen så att den inte är i vägen för utryckningsfordon. För större transporter t.ex. vid flyttning meddelar ni Securitas på 0771-76 70 00 så får ni parkera den tid ni behöver.

Fett och olja i avloppet

Mälarenergi informerar ang. fett och olja i avloppet

Olja, smör och andra smälta fetter stelnar när det kommer ner i avloppet, vilket leder till stopp. Om du istället samlar upp fettet i en flaska och lämnar den till återbruket, så kan VafabMiljö använda det för att tillverka biogas.

Flytande fett, som matolja, frityrolja och marinad, kan hällas i en PET- eller annan plastflaska när den har svalnat. Flaskan kan du sedan lämna till återbruket. Stelnat fett torkas enklast upp med papper och kastas i kompostpåsen.

”Miljötratten” gör det lättare att hälla fettet i en flaska. Det enda du behöver göra är att skruva fast den i flaskan och hälla över fettet.

Miljötratten går att hämta till enskilda hushåll hos MälarEnergi på Gasverksgatan 7

https://www.malarenergi.se/kunskapsbanken/vatten-och-avlopp/fett-och-olja-i-avloppet/

https://www.malarenergi.se/globalassets/dokument/va/fett_i_avlopp.pdf

Informationsblad för april 2021

Nya medlemmar
Vi välkomnar 11 nya medlemmar som flyttat in i föreningen från 22a januari 2021 t.o.m. 21a april 2021!

Fastighetsjouren
Vid fel under kvällar (16-07) och helger, som måste åtgärdas omgående gäller tfn 021-35 01 00 till Fastighetsjouren. Vid tillkallande av Fastighetsjouren vid icke akut ärende kommer kostnad för utryckningen debiteras den boende som beordrat arbetet. Märker du ex. att vattnet i diskhon har börjat rinna undan långsamt den senaste tiden (troligt stopp i avloppsstammen), så gör då en felanmälan till MARK (021-475 65 65) i god tid så inte Fastighetsjouren måste kontaktas i onödan.

Coronaviruset & föreningens lokaler
Föreningens allmänna lokaler (gym, bastu, föreningslokalen) kommer vara fortsatt stängda till dess att förändrade direktiv kommer från FHM/myndigheterna angående förhållningssätt m.a.p. coronaviruset/pandemin. Styrelsen har full förståelse för att boende vill använda gym & bastu, men ser dessa restriktioner som nödvändiga för att hjälpa till i begränsningen av coronavirusets spridning.

Renoveringar av lägenheter
Det är många som renoverar sina lgh i dessa tider och därav påminner Styrelsen:
Enligt Allmänna Ordnings- och Trivselregler för boende i Brf Rekylen i Västerås angående Oljud får bullrigt renoveringsarbete av lägenhet (Rivning, borrning, slipning o dylikt) endast ske under följande tider:
– Vardagar mellan kl. 08-18
– Dag före Helgdag samt Helgdagar mellan kl. 09-18

Vid större helger såsom Påsk-, Midsommar- och Julhelg bör av hänsyn till grannar inte bullrigt arbete enligt ovan ske. Styrelsen påminner även om att godkännande krävs före arbeten med kök/badrum får påbörjas (regleras i föreningens stadgar §38 och §48). Blanketter för dessa typer av arbeten finns här.

Informationsblad för januari 2021

Nya medlemmar
Vi välkomnar 7 nya medlemmar som flyttat in i föreningen från 19e november 2020 t.o.m. 21a januari 2021!

Administrativ avgift för andrahandsuthyrningar
Fr.o.m. 1 januari 2021 började en administrativ avgift tas ut för varje månad som en lägenhet är uthyrd i andrahand. Avgiften läggs till på bostadsrättshavarens avgiftsavi och är bestämd till del av gällande prisbasbelopp enligt stadgetexten nedan:

§12 Överlåtelse- och pantsättningavgift samt avgift för andrahandsupplåtelse
”[…] Avgift för andrahandsupplåtelse får tas ut efter beslut av styrelsen. Avgiften får årligen uppgå till högst 10% av gällande prisbasbelopp. Om en lägenhet upplåts under del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten. Upplåtelse under del av kalendermånad räknas som hel månad.”

Årets prisbasbelopp är 47 600 kr och avgiften motsvarar då 400 kr/månad. Denna avgift kommer att justeras efter varje års nya prisbasbelopp.
Läs mer om andrahandsuthyrningar på denna sida.

Föreningslokalen är stängd tills vidare
P.g.a. den tillfälliga pandemilagen som trädde i kraft 2021-01-10, som ska hindra smittspridningen av covid-19, beslutade Styrelsen att stänga föreningslokalen tills vidare. Information delges senare när lokalen åter blir tillgängligt för bokning. Gymmet och bastun är fortsatt stängda tills vidare.

Ang. inbetalning av månadsavgiften
Det är mycket viktigt att månadsavgiften betalas in i rätt tid. Försenad inbetalning av avgiften innebär extra kostnader för föreningen (samt merjobb för föreningen och MARK).

Lägenhetsnummer vid kontakt med Områdeskontoret
Vid kontakt med Områdeskontoret så ska lägenhetsnumret uppges (max 3 siffror, ex. #123), inte Lantmäteriets nummer (vilket är 4 siffror och börjar på minst 1000; ex. 1106). Lämna även kontaktuppgifter (lämpligaste telefonnummer där ni kan nås vid frågor).

Tillse att branddörrar stängs igen
Det förekommer att branddörrar (ståldörrarna) ställs upp med kilar, hopvikta tidningar eller dylikt och därefter lämnas öppna. När du är klar med ditt tillfälliga arbete (ex. flytt av materiel mellan rum) så tillse att branddörrarna sedan helt stängs igen och inget blockerar gångarna, för att vidhålla god brandsäkerhet och fria utrymningsvägar i fastigheterna.

Nya parkeringsavgifter

Samtliga parkeringsavgifter (inkl. garage) har höjts med med 5 % fr.o.m. 2021-01-01. De nya priserna gäller enligt nedan, mer information om parkeringsplatser/garage finns även på denna sida.

Parkeringsplatser utan eluttag för motorvärmare – 184 kr/månad.

Parkeringsplatser med eluttag för motorvärmare – 263 kr/månad.

Parkeringsplatser med eluttag för motorvärmare och laddning av el-bil – 263 kr/månad för P-platsen + en schablonavgift på 350 kr/månad för elförbrukningen (totalt 613 kr/månad).

Äldre kallgarage – 473 kr/månad i kallhyra.

Nyare varmgarage – 840 kr/månad i kallhyra + bränsletillägg/kvadratmeter enligt Mälarenergis taxa.

Observera även tidigare skrivning om laddning av laddhybrid/elbil:
Elsäkerhetsverket avråder från att ladda elbilar i ett vanligt shukouttag/vägguttag/motorvärmaruttag. Anledningen är att ett vägguttag inte är dimensionerat för att klara den värmeutveckling som uppstår när uttaget belastas med full effekt under en lång tid. Detta innebär att det finns risk för brand i uttaget samt installationen vilket i sin tur kan leda till brand i fastigheten där bilen laddas. Av ovan nämnda anledning har Styrelsen beslutat att det är förbjudet att ladda sin laddhybrid/elbil i dessa vanliga uttag.

Kontakta Områdeskontoret för att hyra särskild parkeringsplats med eluttag för laddning av elbil; föreningen har idag 50 st. sådana parkeringsplatser runtom i området.

Informationsblad för november 2020

Nya medlemmar
Vi välkomnar 6 nya medlemmar som flyttat in i föreningen från 22a oktober t.o.m. 18e november!

Parkeringsavgifter, lägenhetsavgifter
Styrelsen har beslutat att höja samtliga parkeringsavgifter (inkl. garage) med 5 % fr.o.m. 2021-01-01. Det blir ingen planerad höjning av lägenhetsavgifterna, dvs de nuvarande avgifterna gäller tills vidare.

Laddning av elbil
Elsäkerhetsverket avråder från att ladda elbilar i ett vanligt shukouttag/vägguttag/motorvärmaruttag. Anledningen är att ett vägguttag inte är dimensionerat för att klara den värmeutveckling som uppstår när uttaget belastas med full effekt under en lång tid. Detta innebär att det finns risk för brand i uttaget samt installationen vilket i sin tur kan leda till brand i fastigheten där bilen laddas. Av ovan nämnda anledning har Styrelsen beslutat att det är förbjudet att ladda sin laddhybrid/elbil i dessa vanliga uttag.

Kontakta Områdeskontoret för att hyra särskild parkeringsplats med eluttag för laddning av elbil; föreningen har idag 50 st. sådana parkeringsplatser runtom i området.

Kom ihåg att testa din brandvarnare
Under december brinner det som mest i våra bostäder, så här kommer en påminnelse att testa lägenhetens brandvarnare (rek. minst en gång i månaden).

Vill du ha hjälp att montera en brandvarnare eller byta batteri så kan du kontakta Områdeskontoret. Du måste själv köpa ersättningsbatteriet innan bytet sker.

Nerstängning av föreningens gym & bastu p.g.a. COVID-19
Bastun är nu färdigrenoverad med nya trälavar samt ett nytt bastuaggregat.

P.g.a. de ökande coronafallen samt myndigheternas uppmaningar om att undvika fysisk kontakt med andra personer än de man bor tillsammans med, ex. i butiker, gym och badhus, har styrelsen beslutat att bastun fortsätter vara stängd tills vidare. Detsamma gäller nu även föreningens gym, som fr.o.m. 2020-11-19 stängts tills vidare. Styrelsen hoppas att föreningens medlemmar har förståelse för dessa beslut och vill samtidigt uppmana alla boende att göra sin del i att begränsa spridningen av COVID-19.

Relining av avloppsstammar
Styrelsen har tidigare beslutat att istället för en traditionell stamrenovering där de gamla rören byts ut, använda en modern teknik som kallas reling d.v.s. spruta in ett nytt rör av glasfiber som förstärkning i de gamla rören. Det har redan under åren utförts en del reliningar av avloppsstammar med gott resultat, främst i höghusen, som en del i ett avhjälpande underhåll när akuta problem har uppstått.

Styrelsen har nu beslutat att i första hand, som ett förebyggande underhåll, systematiskt utföra relining på samtliga avloppsstammar i höghusen. Detta beroende på att de största problemen finns i höghusen. Omfattningen för låghuset kommer att utredas något senare.
Hur stort antal stammar och vilka specifika stammar som kommer vara aktuella för relining under de kommande åren är beroende på den kostnad föreningen kan hantera ekonomiskt på årsbasis. Akuta problem kommer som tidigare att prioriteras före det planerade underhållet.

De som kommer att påverkas av en relining (avstängning av vatten/avlopp) kommer att meddelas om detta innan aktuellt arbete påbörjas.

Renoveringar av lägenheter
Vår bostadsrättsförening består av mer än 500 lägenheter i flerfamiljshus med betongväggar, som orsakar lyhördhet grannar emellan. I tillägg till Allmänna Ordnings- och Trivselregler för boende i Brf Rekylen i Västerås angående Oljud har styrelsen beslutat att bullrigt renoveringsarbete av lägenhet (Rivning, borrning, slipning o dylikt) får fr.o.m. 2020-12-01 endast ske under följande tider:

– Vardagar mellan kl. 08-18
– Dag före Helgdag samt Helgdagar mellan kl. 09-18

Vid större helger såsom Påsk-, Midsommar- och Julhelg bör av hänsyn till grannar inte bullrigt arbete enligt ovan ske.
Föreningens Allmänna Ordnings- och Trivselregler kommer att uppdateras till nästa utgåva.