Informationsblad för mars 2018

Nya medlemmar
Vi välkomnar 17 nya medlemmar som flyttat in i föreningen från 8 december 2017 t.o.m. 17 mars 2018!

Årsstämma 2018
Årets föreningsstämma kommer äga rum 2018-04-24. Kallelse samt årsredovisning kommer snart delas ut till alla medlemmar.

Övernattningslägenheter
En öppen visning kommer ske för en av övernattningslägenheterna, måndag den 23e april kl. 14.00 – 19.00. Ingång till övernattningslägenheterna är på norra sidan av fastighet R8.

Takarbeten
Säkerhetsarbetet med att byta ut takräcken på föreningens samtliga hus pågår just nu, när detta arbete är klart kommer montage av solceller att påbörjas.

Nytt avtal med ComHem
I föreningens nytecknade avtal med ComHem ingår nu en kollektiv TV- och bredbandsanslutning. Det nya avtalet träder i kraft 2018-05-01 och då får samtliga lägenheter kostnadsfri tillgång till TV & bredband, se mer information i tidigare inlägg. Praktisk information från ComHem angående denna anslutning kommer snart delas ut. 

Entrémattor
Det har nu lagts ut nya entrémattor innanför portarna till fastigheterna. Dessa mattor hyrs av ett företag som byter ut dem till rena mattor varannan vecka under vinterhalvåret och var fjärde vecka under sommaren. Förhoppningsvis ska detta leda till en renare och trevligare innemiljö för oss boende i föreningen. Olyckligtvis försvann en av mattorna ganska omgående efter att den blivit utlagd, styrelsen vill understryka att föreningen hyr dessa mattor tillsammans med tjänsten att de ska bytas ut till rena mattor regelbundet.

Kollektiv TV- och bredbandsanslutning

ComHem levererar idag TV-abonnemangsformen ”8 valbara favoriter” till BRF Rekylen (som en kollektivanslutning). Denna fördelaktiga abonnemangsform finns inte kvar att nyteckna utan kvarstår endast om befintligt avtal förlängs.

Föreningens nuvarande avtal för TV går ut 2018-04-30. I samband med omförhandlingen av det nuvarande avtalet erbjöd ComHem föreningen följande tjänster:

 • Samma TV-abonnemangsform som idag
 • Bredbandsanslutning på 100/10 Mbit/s per lägenhet (inkl. kostnadsfri modern WiFi-router till varje lägenhet)
 • Fast telefoni Bas (endast samtalskostnad debiteras)

… som ett kollektivt gruppavtal till ett mycket förmånligt pris.

Styrelsen anser att fördelarna med detta erbjudande är så pass tilltalande att ett avtal har tecknats med ComHem.

Det nya avtalet träder i kraft 2018-05-01 och då får alla lägenheter kostnadsfri tillgång till ovanstående tjänster.

Som tidigare kan medlemmarna uppgradera ComHems tjänster till ett rabatterat pris.

Under Mars månad kommer ComHem distribuera ett mer omfattande informationsblad till varje lägenhet.

Detta avtal ger varje hushåll i vår förening en besparing på ca 200-400 kr/mån i jämförelse med att teckna avtalet privat, dessutom sker en värdestegring på bostadsrätterna.

Vårt nuvarande stadsnät kommer att finnas kvar så de medlemmar som vill ha kvar sin anslutning mot annan leverantör kan fortsätta betala sitt privata avtal som idag.

 

/Styrelsen, BRF Rekylen

 

 

Utlåtande från föreningens revisor ang. Kollektiv TV och bredbandsanslutning:

Som föreningens revisor har jag granskat avtalet med ComHem, i avsikt att bedöma om detta är förmånligt för medlemmarna.

Kostnaden för ComHem TV8 ligger mellan Bas 219 kr/mån och Silver 319 kr/mån. Eftersom nyteckning inte kan ske uppskattas priset till mitt i mellan Bas och Silver, dvs 269 kr/mån.

Bredband 100/10 kostar 249 kr/mån som introduktionspris i 12 mån, sedan ordinarie pris 399 kr/mån. Priset under en femårsperiod uppskattas till genomsnittligt 300 kr/mån.

Fast telefoni Bas kostar 99 kr/mån.

Totalt skulle föreningens avtal privat kosta ca 668 kr/mån. Vårt gruppavtal kostar mindre än en tredjedel av detta. Genom att kombinera TV8-avtalet med Bredband100 får vi en kostnadsökning jämfört med det gamla avtalet på ca 60 kr/mån, vilket betalas via månadsavgiften.

-Vad tjänar då olika grupper på detta?

En tredjedel av föreningen har redan bredband från ComHem. Den som har Bredband100 får en faktura på 0 kr i stället för 249 kr/mån eller 399 kr/mån. De som uppgraderat till högre hastighet betalar bara uppgraderingskostnaden, d.v.s. skillnaden i abonnemangskostnaderna.

För omkring fem år sedan var 53 % anslutna till fibernätet. Uppskattningsvis har minst 75 % bredbandsanslutning nu, en siffra som kommer att närma sig 100 % under den kommande femårsperioden. För de flesta användare räcker 100/10 som bredbandshastighet. Dessa betalar då 0 kr till ComHem och kan avsluta sina abonnemang via Fibra. Den som behöver mer kapacitet kan relativt billigt uppgradera via Comhem eller behålla sina privata Fibra-abonnemang.

Ett obekant antal medlemmar, dock troligen inte så många, har kvar fast telefoni via kopparledning. Vanligast är Telia, som kostar 205 kr/mån i fast avgift. Dessa kan ansluta till ComHems router i stället och då blir det 0 kr i fast avgift, endast utgående samtal debiteras. Både Telia och Comhem har olika alternativ för samtalsdebiteringen. Vad som är förmånligast är beroende av hur mycket och vart man ringer. Den som har larmtelefon måste ha tillstånd från larmtjänsten för att få koppla upp larmet via internet.

Slutsatsen blir att de allra flesta medlemmarna tjänar mellan 200-400 kr/mån på detta avtal avseende TV8 och bredband, jämfört med privata avtal. Den som inte tänker ansluta till internet, får nöja sig med att lägenheten blir attraktivare och värdet höjs över sikt.

Jag finner detta vara ett förmånligt avtal för föreningens medlemmar.

/Per Strandberg

Fastighetsexpedition, föreningslokal

Fastighetsexpeditionen/vicevärdens kontor har nu flyttat till bottenplan R6 (följ skylt Områdeskontor).

Föreningslokalen är nu under ombyggnad till lägenheter för övernattning (en mindre samlingslokal kommer även att finnas). Information om när samlingslokalen går att hyra kommer gå ut framåt sommaren 2018.

Informationsblad för december 2017

Nya medlemmar
Vi välkomnar 18 nya medlemmar som flyttat in i föreningen från 14 oktober 2017 t.o.m. 7 december 2017.


Avgiftsjustering
Styrelsen har beslutat att höja årsavgiften för bostäder med 2.5 % fr.o.m. 2018-01-01.


Årsstämma 2018
Nästa års föreningsstämma kommer äga rum 2018-04-24. Kallelse samt årsredovisning kommer skickas ut mellan 2–6 veckor före detta datum.


Motioner till årsstämman
För att en motion ska behandlas på årsstämman ska den vara inlämnad till styrelsen (fastighetsexpeditionen, R8) senast 2018-01-31.


Papperskorgar
För allas trivsel, tänk på att inte överfylla papperskorgarna utanför föreningens fastigheter. Går inte locket att stänga ordentligt så använd en annan papperskorg.


Övernattningslägenheter
Projekteringsarbetet med ombyggnaden av R8 till övernattningslägenheter har pågått under en längre tid, styrelsen har nu valt ut entreprenör för ombyggnaden. Bygget kommer påbörjas efter årsskiftet och lägenheterna väntas vara klara under våren 2018.


Nytt komfortavtal med Mälarenergi, fortsatt arbete att sänka energikostnader
Styrelsen fortsätter med åtgärder för att sänka energikostnaderna i föreningen, där pågående/utförda åtgärder exempelvis innefattar balkonginglasningar, tätning kring fönster, utbyte av armaturer i trapphus/gångar m.m. Ett nytt avtal har förhandlats fram med Mälarenergi där följande åtgärder har inkluderats att utföras under 2018, till motsvarande samma årsavgift som idag;

 • Sol-el-anläggningar kommer uppföras på hustaken, förväntad effekt är ca 250 kW (motsvarande produktion av ca 250 MWh/år). Genererad el används för fastigheternas elförbrukning (ej lägenheterna).
 • Nya termostater till samtliga radiatorer i lägenheterna, inklusive justering.
 • Nya tilluftsaggregat till (höghus)trapphusen.
 • Nya DUC:ar (shuntar) till samtliga 8 fjärrvärmecentraler.

Parkeringsplatser, garage

Styrelsen påminner om att samtliga parkeringsplatser utan eluttag för motorvärmare (tidigare ”fria p-platser”) räknas som personlig parkering fr.o.m. 2017-12-01. Om någon bil står parkerad på er hyrda plats efter detta datum skall ni kontakta antingen bilägaren eller BevakningsTjänst/Nokas på tel. 021-31 45 60 som tar hand om ärendet. Föreningens vicevärd eller styrelse kan inte hjälpa till i sådana ärenden.

 

Styrelsen påminner även om att garage inte får användas som extra förråd eller som en uppställningsplats för ett avregistrerat fordon eller liknande. Betänk brandrisken om ni behöver lämna föremål tillfälligt i garagen.

Informationsblad för oktober 2017

Nya medlemmar
Vi välkomnar 6 nya medlemmar som flyttat in i föreningen från 2 augusti 2017 tom 13 oktober 2017.

 

Parkeringsinformation
Parkering för besökande
Som tidigare meddelats är BRF Rekylens besöksparkeringar avgiftsbelagda och övervakade av ett bevakningsföretag. Dessa platser är endast till för besökande och inte för boende i vårt område.

Personliga parkeringsplatser (tidigare ”fria platser”)
Från och med 2017-12-01 kommer samtliga P-platser att vara personlig parkering och avgiftsbelagda. Ni som bokat P-plats kommer att få ett hyresavtal i er brevlåda. Dessa skall undertecknas och ett undertecknat exemplar skall återlämnas till föreningens expedition senast 2017-11-15.

Om någon bil står parkerad på er hyrda plats efter detta datum skall ni kontakta antingen bilägaren eller BevakningsTjänst/Nokas på tel. 021-31 45 60 som tar hand om ärendet. Föreningens vicevärd eller styrelse kan inte hjälpa till i sådana ärenden.

Parkeringsplats för el-bilar
Föreningen kommer att ha 54 st. P-platser utrustade för laddning av el-bilar samt uttag för motorvärmare. Ni som önskar en sådan plats meddelar detta till vår vicevärd. Ni som idag hyr en sådan plats- eller tecknar avtal på en sådan plats utan behov av laddning av el-bil får vara beredd att byta plats om någon med el-bil behöver platsen.

Avgifter
Följande avgifter gäller för föreningens P-platser under 2017 och 2018

 • Parkeringsplats utan uttag för motorvärmare = 175 kr/mån
 • Parkeringsplats med uttag för motorvärmare = 250 kr/mån
 • Parkeringsplats med uttag för motorvärmare
  och laddning av el-bil = 250 kr/mån + energiförbrukning

Garage
Från och med 2018-01-01 kommer en ny prissättningsfilosofi tillämpas för våra garage. Prissättningen baseras på en kallhyra för alla garage plus ett bränsletillägg/kvadratmeter garageyta för varmgaragen på samma sätt som för våra lägenheter.

Kallhyran för 2018 är fastställd till 400 kr/mån för de gamla garagen och 800 kr/mån för de nya. Priset för bränsletillägget kommer att följa priset från Mälarenergi. Ni som idag hyr garage kommer att informeras om er nya avgift före årsskiftet.

Mer information kring p-platser/garage finns på denna sida.

 

Avgift vid andrahandsuthyrning
Enligt föreningens stadgar får en avgift tas ut vid andrahandsuthyrning efter beslut av styrelsen, betalad av bostadsrättshavaren till bostadsrättsföreningen. Styrelsen har nu beslutat att en avgift på 250 kr/månad kommer börja debiteras bostadsrättshavaren. Avgiften är till för att täcka ökade administrativa kostnader samt ökad timåtgång för våra fastighetsskötare vid andrahandsuthyrningar. Mer information kring andrahandsuthyrning finns på denna sida.

 

Möbler/grillar bakom låghuset, runt fastigheterna
Det är inte tillåtet att använda ytorna kring våra fastigheter för permanent förvaring av utemöbler/grillar/dylikt. Idag står ett antal utemöbler/bord/grillar mot låghusets baksida, varav en del är fastkedjade i husets vägg; dessa ska genast tas bort av ägarna som ställt dit dem.

 

Renovering/ombyggnad av kök & badrum
Framöver kommer styrelsens godkännande krävas före arbeten med kök/badrum får påbörjas. Anledningen till detta är att förhindra användande av oseriösa byggföretag. En inspektion utförs före arbetet påbörjas och en besiktning utförs efter att arbetet slutförts. Se följande länkar för blanketter för ansökan om tillstånd för kök & för badrum.

 

Trivselreglerna har uppdaterats och kan läsas på denna sida.

Informationsblad för augusti 2017

Nya medlemmar
Vi välkomnar 11 nya medlemmar som flyttat in i föreningen från 3 maj 2017 tom
1 augusti 2017.


Föreningens parkeringsplatser
Samtliga parkeringsplatser kommer bli avgiftsbelagda, dvs även platserna utan elstolpe. Mer information kommer gå ut senare om hur parkeringsövervakningen kommer fungera, vilket datum det börjar gälla samt när ni kan ställa er i kö/skriva avtal för parkeringsplatserna utan elstolpe. Observera att parkering endast får ske på de uppmärkta parkeringsplatserna för att inte blockera åtkomst för utryckningsfordon.


Balkongrenoveringarna fortsätter
Samtliga balkonger kommer att renoveras samt inglasas enligt beslut/information på tidigare årsstämmor, detta gäller även för låghuset. Entreprenören kommer höra av sig till alla boenden med information om tider m.m. när det blir aktuellt för erat hus. Näst på tur kommer vara hus R4.


Fimpar/skräp slängs från balkonger
Vi påminner om att fimpar/skräp absolut inte får slängas ut från balkonger/fönster p.g.a. brandrisk samt allmän nedskräpning i området!

Informationsblad för maj 2017

Nya medlemmar
18 nya medlemmar har flyttat in i föreningen från 21 december 2016 tom 2 maj 2017.

 

Pågående projekt under 2017
Styrelsen har beslutat att genomföra följande byggnads- och underhållsåtgärder under 2017:

 • Färdigställande av markarbete vid R10 – R14
 • Balkongrenovering R4
 • Uppbyggnad av återvinningsstation
 • Uppbyggnad av garageplan vid föreningens parkeringsyta mot ICA Haga
 • Utbyte av räcken för taksäkerhet på samtliga hus till räcken som fyller lagens krav
 • Utbyte av portlåssystem eftersom det inte går att få tag på reservdelar till det nuvarande
 • Inventering av växtbestånd samt uppgörande av skötselplan för gröna ytor
 • Byte av elkablar för utomhusbelysning och elstolpar vid låghuset
 • Uppskyltning av våra parkeringsområden med anledning av nya parkeringsbestämmelser samt installation av parkeringsautomater (för gästparkeringar), mm.

 

Regler för andrahandsuthyrning mm.
Styrelsen har beslutat att tillämpa striktare regler för att godkänna andrahandsuthyrning. För att styrelsen skall godkänna en andrahandsuthyrning krävs, för det första att Bostadsrättshavaren själv använder sin lägenhet för eget boende enligt vår Bostadsrättsförenings stadgar §49 ”Användning av bostadsrätten” respektive §1 ”Namn, säte och ändamål” andra stycket. Undantag från detta kan göras för föräldrar, respektive mor- eller farföräldrar som av någon anledning måste stå som Bostadsrättshavare i stället för sina barn respektive barnbarn.

För det andra krävs ett beaktningsvärt skäl till andrahandsuthyrningen. Exempel på godtagbara skäl är:

 • Prova på att vara sambo på annan adress
 • Tillfälligt arbeta på annan ort
 • Tillfällig vistelse på annan ort
 • Studier på annan ort
 • Bereda nära familjemedlem boende t.ex. barn respektive barnbarn

Styrelsen kommer bara att godkänna andrahandsuthyrning sex (6) månader i taget, därefter måste ny ansökan lämnas in för beredning av Bostadsrättsföreningens styrelse. Om en Bostadsrättshavare inte använder sin lägenhet för eget permanentboende utan trovärdigt skäl får den Bostadsrättshavaren inte heller vara medlem i bostadsrättsföreningen enligt våra stadgar §8 ”Bosättningskrav”.  Detta betyder att aktuell Bostadsrättshavare inte heller kan ha nyttjanderätt för sin lägenhet och kommer sägas upp till avflyttning.

Om det kommer till styrelsens kännedom att en lägenhet hyrs ut utan styrelsens godkännande kommer aktuell Bostadsrättshavare att omedelbart sägas upp till avflyttning enligt vår bostadsrättsförenings stadgar §54 ”Förverkandegrunder”.

 

”Öppen dag” för styrelsen
Tisdagen den 16 maj mellan 17:00-19:00 ges möjlighet att träffa styrelsen i fastighetsexpeditionen (R8) om det är något föreningens medlemmar vill diskutera.