Informationsblad för december 2017

Nya medlemmar
Vi välkomnar 18 nya medlemmar som flyttat in i föreningen från 14 oktober 2017 t.o.m. 7 december 2017.


Avgiftsjustering
Styrelsen har beslutat att höja årsavgiften för bostäder med 2.5 % fr.o.m. 2018-01-01.


Årsstämma 2018
Nästa års föreningsstämma kommer äga rum 2018-04-24. Kallelse samt årsredovisning kommer skickas ut mellan 2–6 veckor före detta datum.


Motioner till årsstämman
För att en motion ska behandlas på årsstämman ska den vara inlämnad till styrelsen (fastighetsexpeditionen, R8) senast 2018-01-31.


Papperskorgar
För allas trivsel, tänk på att inte överfylla papperskorgarna utanför föreningens fastigheter. Går inte locket att stänga ordentligt så använd en annan papperskorg.


Övernattningslägenheter
Projekteringsarbetet med ombyggnaden av R8 till övernattningslägenheter har pågått under en längre tid, styrelsen har nu valt ut entreprenör för ombyggnaden. Bygget kommer påbörjas efter årsskiftet och lägenheterna väntas vara klara under våren 2018.


Nytt komfortavtal med Mälarenergi, fortsatt arbete att sänka energikostnader
Styrelsen fortsätter med åtgärder för att sänka energikostnaderna i föreningen, där pågående/utförda åtgärder exempelvis innefattar balkonginglasningar, tätning kring fönster, utbyte av armaturer i trapphus/gångar m.m. Ett nytt avtal har förhandlats fram med Mälarenergi där följande åtgärder har inkluderats att utföras under 2018, till motsvarande samma årsavgift som idag;

 • Sol-el-anläggningar kommer uppföras på hustaken, förväntad effekt är ca 250 kW (motsvarande produktion av ca 250 MWh/år). Genererad el används för fastigheternas elförbrukning (ej lägenheterna).
 • Nya termostater till samtliga radiatorer i lägenheterna, inklusive justering.
 • Nya tilluftsaggregat till (höghus)trapphusen.
 • Nya DUC:ar (shuntar) till samtliga 8 fjärrvärmecentraler.

Parkeringsplatser, garage

Styrelsen påminner om att samtliga parkeringsplatser utan eluttag för motorvärmare (tidigare ”fria p-platser”) räknas som personlig parkering fr.o.m. 2017-12-01. Om någon bil står parkerad på er hyrda plats efter detta datum skall ni kontakta antingen bilägaren eller BevakningsTjänst/Nokas på tel. 021-31 45 60 som tar hand om ärendet. Föreningens vicevärd eller styrelse kan inte hjälpa till i sådana ärenden.

 

Styrelsen påminner även om att garage inte får användas som extra förråd eller som en uppställningsplats för ett avregistrerat fordon eller liknande. Betänk brandrisken om ni behöver lämna föremål tillfälligt i garagen.

Informationsblad för oktober 2017

Nya medlemmar
Vi välkomnar 6 nya medlemmar som flyttat in i föreningen från 2 augusti 2017 tom 13 oktober 2017.

 

Parkeringsinformation
Parkering för besökande
Som tidigare meddelats är BRF Rekylens besöksparkeringar avgiftsbelagda och övervakade av ett bevakningsföretag. Dessa platser är endast till för besökande och inte för boende i vårt område.

Personliga parkeringsplatser (tidigare ”fria platser”)
Från och med 2017-12-01 kommer samtliga P-platser att vara personlig parkering och avgiftsbelagda. Ni som bokat P-plats kommer att få ett hyresavtal i er brevlåda. Dessa skall undertecknas och ett undertecknat exemplar skall återlämnas till föreningens expedition senast 2017-11-15.

Om någon bil står parkerad på er hyrda plats efter detta datum skall ni kontakta antingen bilägaren eller BevakningsTjänst/Nokas på tel. 021-31 45 60 som tar hand om ärendet. Föreningens vicevärd eller styrelse kan inte hjälpa till i sådana ärenden.

Parkeringsplats för el-bilar
Föreningen kommer att ha 54 st. P-platser utrustade för laddning av el-bilar samt uttag för motorvärmare. Ni som önskar en sådan plats meddelar detta till vår vicevärd. Ni som idag hyr en sådan plats- eller tecknar avtal på en sådan plats utan behov av laddning av el-bil får vara beredd att byta plats om någon med el-bil behöver platsen.

Avgifter
Följande avgifter gäller för föreningens P-platser under 2017 och 2018

 • Parkeringsplats utan uttag för motorvärmare = 175 kr/mån
 • Parkeringsplats med uttag för motorvärmare = 250 kr/mån
 • Parkeringsplats med uttag för motorvärmare
  och laddning av el-bil = 250 kr/mån + energiförbrukning

Garage
Från och med 2018-01-01 kommer en ny prissättningsfilosofi tillämpas för våra garage. Prissättningen baseras på en kallhyra för alla garage plus ett bränsletillägg/kvadratmeter garageyta för varmgaragen på samma sätt som för våra lägenheter.

Kallhyran för 2018 är fastställd till 400 kr/mån för de gamla garagen och 800 kr/mån för de nya. Priset för bränsletillägget kommer att följa priset från Mälarenergi. Ni som idag hyr garage kommer att informeras om er nya avgift före årsskiftet.

Mer information kring p-platser/garage finns på denna sida.

 

Avgift vid andrahandsuthyrning
Enligt föreningens stadgar får en avgift tas ut vid andrahandsuthyrning efter beslut av styrelsen, betalad av bostadsrättshavaren till bostadsrättsföreningen. Styrelsen har nu beslutat att en avgift på 250 kr/månad kommer börja debiteras bostadsrättshavaren. Avgiften är till för att täcka ökade administrativa kostnader samt ökad timåtgång för våra fastighetsskötare vid andrahandsuthyrningar. Mer information kring andrahandsuthyrning finns på denna sida.

 

Möbler/grillar bakom låghuset, runt fastigheterna
Det är inte tillåtet att använda ytorna kring våra fastigheter för permanent förvaring av utemöbler/grillar/dylikt. Idag står ett antal utemöbler/bord/grillar mot låghusets baksida, varav en del är fastkedjade i husets vägg; dessa ska genast tas bort av ägarna som ställt dit dem.

 

Renovering/ombyggnad av kök & badrum
Framöver kommer styrelsens godkännande krävas före arbeten med kök/badrum får påbörjas. Anledningen till detta är att förhindra användande av oseriösa byggföretag. En inspektion utförs före arbetet påbörjas och en besiktning utförs efter att arbetet slutförts. Se följande länkar för blanketter för ansökan om tillstånd för kök & för badrum.

 

Trivselreglerna har uppdaterats och kan läsas på denna sida.

Informationsblad för augusti 2017

Nya medlemmar
Vi välkomnar 11 nya medlemmar som flyttat in i föreningen från 3 maj 2017 tom
1 augusti 2017.


Föreningens parkeringsplatser
Samtliga parkeringsplatser kommer bli avgiftsbelagda, dvs även platserna utan elstolpe. Mer information kommer gå ut senare om hur parkeringsövervakningen kommer fungera, vilket datum det börjar gälla samt när ni kan ställa er i kö/skriva avtal för parkeringsplatserna utan elstolpe. Observera att parkering endast får ske på de uppmärkta parkeringsplatserna för att inte blockera åtkomst för utryckningsfordon.


Balkongrenoveringarna fortsätter
Samtliga balkonger kommer att renoveras samt inglasas enligt beslut/information på tidigare årsstämmor, detta gäller även för låghuset. Entreprenören kommer höra av sig till alla boenden med information om tider m.m. när det blir aktuellt för erat hus. Näst på tur kommer vara hus R4.


Fimpar/skräp slängs från balkonger
Vi påminner om att fimpar/skräp absolut inte får slängas ut från balkonger/fönster p.g.a. brandrisk samt allmän nedskräpning i området!

Informationsblad för maj 2017

Nya medlemmar
18 nya medlemmar har flyttat in i föreningen från 21 december 2016 tom 2 maj 2017.

 

Pågående projekt under 2017
Styrelsen har beslutat att genomföra följande byggnads- och underhållsåtgärder under 2017:

 • Färdigställande av markarbete vid R10 – R14
 • Balkongrenovering R4
 • Uppbyggnad av återvinningsstation
 • Uppbyggnad av garageplan vid föreningens parkeringsyta mot ICA Haga
 • Utbyte av räcken för taksäkerhet på samtliga hus till räcken som fyller lagens krav
 • Utbyte av portlåssystem eftersom det inte går att få tag på reservdelar till det nuvarande
 • Inventering av växtbestånd samt uppgörande av skötselplan för gröna ytor
 • Byte av elkablar för utomhusbelysning och elstolpar vid låghuset
 • Uppskyltning av våra parkeringsområden med anledning av nya parkeringsbestämmelser samt installation av parkeringsautomater (för gästparkeringar), mm.

 

Regler för andrahandsuthyrning mm.
Styrelsen har beslutat att tillämpa striktare regler för att godkänna andrahandsuthyrning. För att styrelsen skall godkänna en andrahandsuthyrning krävs, för det första att Bostadsrättshavaren själv använder sin lägenhet för eget boende enligt vår Bostadsrättsförenings stadgar §49 ”Användning av bostadsrätten” respektive §1 ”Namn, säte och ändamål” andra stycket. Undantag från detta kan göras för föräldrar, respektive mor- eller farföräldrar som av någon anledning måste stå som Bostadsrättshavare i stället för sina barn respektive barnbarn.

För det andra krävs ett beaktningsvärt skäl till andrahandsuthyrningen. Exempel på godtagbara skäl är:

 • Prova på att vara sambo på annan adress
 • Tillfälligt arbeta på annan ort
 • Tillfällig vistelse på annan ort
 • Studier på annan ort
 • Bereda nära familjemedlem boende t.ex. barn respektive barnbarn

Styrelsen kommer bara att godkänna andrahandsuthyrning sex (6) månader i taget, därefter måste ny ansökan lämnas in för beredning av Bostadsrättsföreningens styrelse. Om en Bostadsrättshavare inte använder sin lägenhet för eget permanentboende utan trovärdigt skäl får den Bostadsrättshavaren inte heller vara medlem i bostadsrättsföreningen enligt våra stadgar §8 ”Bosättningskrav”.  Detta betyder att aktuell Bostadsrättshavare inte heller kan ha nyttjanderätt för sin lägenhet och kommer sägas upp till avflyttning.

Om det kommer till styrelsens kännedom att en lägenhet hyrs ut utan styrelsens godkännande kommer aktuell Bostadsrättshavare att omedelbart sägas upp till avflyttning enligt vår bostadsrättsförenings stadgar §54 ”Förverkandegrunder”.

 

”Öppen dag” för styrelsen
Tisdagen den 16 maj mellan 17:00-19:00 ges möjlighet att träffa styrelsen i fastighetsexpeditionen (R8) om det är något föreningens medlemmar vill diskutera.