Årsstämman senarelagd

Av omsorg för föreningens äldre medlemmar, i de rådande omständigheterna kring COVID-19 (Coronaviruset), så har Styrelsen bestämt att senarelägga årsstämman 2020 på obestämd tid. Det tidigare aviserade datumet (i april) är dvs inte längre aktuellt och Styrelsen återkommer med mer information när nya beslut har tagits kring årsstämman.

Informationsblad för februari 2020

Stäng och lås dörrar till gemensamhetsutrymmen
Styrelsen vill påminna alla om vikten av att stänga dörrar efter sig till våra gemensamhetsutrymmen (förrådsutrymmen, utrymmen för cykelparkering, garage m.fl.) och känna efter att dörrarna har gått i lås ordentligt. Detta då det har skett flera inbrott i förråd samt cykelförråd i föreningens fastigheter. Det anmärks av flera medlemmar att dessa dörrar frekvent står öppna/obevakade.

Månadsavgiften
Det är mycket viktigt att månadsavgiften betalas in i rätt tid. Försenad inbetalning av avgiften innebär extra kostnader för föreningen (samt förseningsavgift för medlemmar som ej betalar i tid).

Lägenhetsnummer
Vid kontakt med Områdeskontoret så ska lägenhetsnumret uppges (max 3 siffror, ex. #123), inte Lantmäteriets nummer (vilket är 4 siffror och börjar på minst 1000; ex. 1106). Lämna även kontaktuppgifter (lämpligaste telefonnummer där ni kan nås vid frågor).

Papperskorgar
För allas trivsel, använd molokerna för att slänga era hushållssopor. Papperskorgarna framför entréerna är endast till för mindre mängder skräp! Tillse även att inte dessa papperskorgar blir överfyllda.

Informationsblad för januari 2020

Grovsopor och dylikt utanför förråd
Det är ej tillåtet att ställa ut saker utanför förråden eller i andra gemensamma utrymmen. Grovsopor ska bortforslas genom den boendes egna försorg.

Låsning av dörrar till gemensamma utrymmen
Det är viktigt att se till att dörrar till våra gemensamhetsutrymmen (förrådsutrymmen, utrymmen för cykelparkering, garage m.fl.) blir stängda och låsta. Detta för att hindra obehöriga tillgång till dessa utrymmen och därmed minska risken för inbrott och stöld.

Kompostmoloker
På förekommen anledning anmärkes: om en kompostmolok inte går att öppna (ex. att låset har frusit fast) så släng kompostpåsar i närmast lämpliga restavfallsstation istället för att bara ställa ner dem på marken bredvid moloken. Meddela även Områdeskontoret att låset inte fungerar.

Årsstämma 2020
Årsstämman kommer att hållas 2020-04-20. Kallelse (samt årsredovisning för 2019) kommer att skickas ut mellan 2–6 veckor före stämman.

En viktig punkt på stämman är att välja medlemmar till styrelsen. Du som är intresserad av att arbeta i styrelsen kan kontakta valberedningen via:

Jens Andersson, 070 756 52 22
Solveig Forsell, 073 338 39 30
Björn Enström, 072 522 64 46

Motioner till årsstämman 2020

För att en motion ska behandlas på nästa årsstämma ska den vara inlämnad till styrelsen (via Områdeskontoret på R6) senast 2020-01-31.

Årsstämman kommer att hållas 2020-04-20, kallelse (samt årsredovisning för 2019) kommer att skickas ut mellan 2-6 veckor före stämman.

Informationsblad för november 2019

Tilläggsförsäkring på fastighetsförsäkringen
Föreningen har sedan tidigare tecknat en kollektiv bostadsrättsförsäkring som ett tillägg till fastighetsförsäkringen. Om lägenhetsinnehavare får fel på vitvaror, exempelvis kyl, frys, tvättmaskin eller diskmaskin, ringer innehavaren Länsförsäkringar Bergslagen på tfn 021-19 01 00 och ber att få anmäla en skada. Lägenhetsinnehavaren ska då uppge föreningens org. nummer 778000-5042. Mer information om denna tilläggsförsäkring finns under ”Mäklarinformation”. Det rekommenderas att alla boende har en egen hemförsäkring då ex. lösöre ej kompenseras för av föreningens försäkring.

Tillstånd för heta arbeten
Heta arbeten är ett samlingsnamn för arbeten med verktyg och utrustning som alstrar värme eller gnistor. De svenska försäkringsbolagen har gemensamma krav vid brandfarliga heta arbeten som utförs på en tillfällig arbetsplats. Kravet är att Brandskyddsföreningens säkerhetsregler Heta Arbeten® ska följas.

Vid anlitande av entreprenör/företag för arbeten i hemmet så är det bostadsrättsinnehavarens ansvar att se till att alla nödvändiga certifikat är utfärdade. Styrelsen påminner om att tillstånd krävs för ombyggnad/renovering av kök & badrum (blanketter finns här) samt vid ingrepp i bärande konstruktion/väsentlig förändring av lägenheten (stadgarna 48§). Styrelsen rekommenderar därför att Områdeskontoret alltid kontaktas före en renovering sker i lägenheten, med information om arbetet som ska utföras.

Lägenhetsnummer
Vid kontakt med Områdeskontoret m.fl. så ska lägenhetsnumret uppges (max 3 siffror), inte Lantmäteriets nummer. Lägenhetsnumret är unikt för hela området (ex. #123), lantmäteriets nummer är endast unikt inom en byggnad (ex. 1106).

Tömning brevlådor
Det har noterats att vissa brevlådor ofta är överfyllda. För att inte reklam/post ska utgöra en brandfara så se till att er brevlåda töms regelbundet.

Brandvarnare
Under december brinner det som mest i våra bostäder, så här kommer en påminnelse att testa lägenhetens brandvarnare (rek. minst en gång i månaden). Vill du ha hjälp att montera en brandvarnare eller byta batteri så kan du kontakta Områdeskontoret. Du måste själv köpa ersättningsbatteriet innan bytet sker.

Ny utrustning i gymmet

Ett gym för föreningens medlemmar finns på bottenplan i Rekylgatan 27. Utrustningen har nu ersatts av nya maskiner.

I gymmet finns bland annat:

  • ”Multigym” (Life Fitness G7)
  • Motionscyklar
  • Crosstrainer
  • Löpband
  • Roddmaskin
  • Hantlar
  • Yogamattor
  • Träningsbollar

Vill du ha tillgång till gymmet så kontakta områdeskontoret för programmering av din nyckelbricka.

Solceller

I samband med förhandlingen av ett nytt komfortavtal med Mälarenergi hösten 2018 inkluderades bl.a. uppförande av solcellsanläggningar på föreningens hustak. Anläggningen monterades under vintern 2019 och består av ca 630 m² solceller, med en toppeffekt på ca 250 kWp. Anläggningen blev elektriskt färdigställd/inkopplad i mars 2019. Genererad el används för fastigheternas elförbrukning (ej lägenheterna) och hittills har > 70 MWh producerats av solcellerna.

Mer information om anläggningen kan ses via föreningens hemsida. En display har monterats i fönstret till Områdeskontoret där man kan se mer information om anläggningens produktion. Samma informationssida går även att nå via följande länk:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/kiosk?guid=ab8ef0b2-1a44-4c6d-8989-2fd97568d51d&locale=sv_SE

Informationsblad för augusti 2019

Kontakt och felanmälan
Beroende på vilket fel eller ärende som uppstått för föreningens medlemmar finns det olika kontaktvägar. För snabbast möjliga hjälp är det viktigt att du direkt kontaktar rätt person.

Upptäckta fel på fastigheten skall i första hand rapporteras till vicevärd på tfn 070-600 16 72.  Försök att höra av er till fastighetsskötarna under dagtid. De kan oftast åtgärda problemen och det blir mycket billigare för föreningen.

MARK, felanmälan under vardagar 07-16
Vid funktionsfel i lägenheter; såsom el, vatten, avlopp, lås samt fel i allmänna utrymmen, kontakta MARK på tfn 021- 475 65 65 eller använd formuläret på www.markbolagen.se.

Fastighetsjouren, felanmälan under vardagar 16-07 samt på helger
Vid fel under kvällar, nätter och helger som måste åtgärdas omgående gäller tfn 021-35 01 00. Vid tillkallande av Fastighetsjouren vid icke akut ärende kommer kostnad för utryckning debiteras den boende som beordrat arbetet.

Hissar
För felanmälan, kontakta Kone på tfn 0771-50 00 00.

Parkeringsöverträdelser
Kontakta Bevakningstjänst/Nokas på tfn 021-31 45 60.

Störningsjour
Vid störning från grannar eller liknande, var vänlig kontakta Securitas Larmcentral på tfn 010-470 57 00. Alla störningar journalförs och den som stört riskerar att debiteras utryckningen. Vid akuta händelse som inbrott, misshandel eller dylikt ring SOS Alarm på tfn 112!


Rökförbud vid föreningens lekplatser
Den 1a juli 2019 kom en ny lagstiftning som förbjuder rökning vid allmänna lekplatser och entréer. Detta rökförbud gäller vid föreningens lekplatser, då de räknas som att vara tillgängliga för allmänheten.


Bortskänkning av artiklar i fastigheternas entréer
Det är tillåtet att ställa fram (hela/rena) artiklar för bortskänkning innanför entréerna, dock ska sådana artiklar plockas bort efter 2-3 dagar. Grovsopor ska transporteras till återvinningsstationerna genom den boendes egen försorg, inte lämnas på föreningens område.


Upptrampade stigar på grönytorna
Våra gröna ytor är till för alla boendes trevnad, det är fullt tillåtet att använda dem för picknick, lek eller dylikt. Dock har några boende för vana att dagligen gena samma väg och därigenom skapa upptrampade stigar på ytor/planteringar. Exempelvis har en ”cykelväg” skapats på sidan av trappan vid R1 ner mot Hästhovsgatan. Denna stig kommer att stängas av med betongsuggor el. stenblock så att gräs kan planteras igen. Tänk till hur du använder föreningens ytor då vi alla får vara med att betala ev. reparationskostnader.


Fimpar/skräp slängs från balkonger
Vi påminner om att fimpar/skräp absolut inte får slängas ut från balkonger/fönster p.g.a. brandrisk samt allmän nedskräpning i området!

Informationsblad för maj 2019

Kontakt av störningsjouren
Varje utryckning i samband med en anmäld störning kostar ca 2 300 kronor. Det förekommer ibland att störningsjouren kontaktas trots att det inte går att fastställa vilken lägenhet som störningen kommer från, i de fallen får föreningen betala avgiften (dvs alla vi medlemmar tillsammans). P.g.a. detta så ta först reda på vilken lägenhet det gäller, ring därefter helst på hos personen som stör. Vid akuta ärenden ska polis kontaktas!

Påminnelse om hemförsäkring
Föreningen har tecknat en kollektiv bostadsrättsförsäkring som ett tillägg till fastighetsförsäkringen, dock bör alla boende ha en egen hemförsäkring då ex. lösöre ej kompenseras för av föreningens försäkring. Mer information finns i följande dokument om försäkringen: Lathund (.pdf)Köpsinformation (.pdf)Särskilt villkor (.pdf).

Tvättider, kontakt av fastighetsjouren/vicevärd
Vicevärden påminner om att hålla tvättiderna nu när bokningssystemet har bytts ut; dörrarna låses exakt när tiden tar slut och det förekommer frekvent att folk kontaktar vicevärden för att bli insläppta i tvättstugorna på kvällstid efter missade tider. Kontaktas fastighetsjouren eller vicevärd på icke-akuta ärenden för upplåsning så debiteras den boende. De som har tvättmaskin i bostaden bör inte använda denna senare än kl. 21:00, för att inte störa grannar.

Angående bokning av övernattningslägenhet/föreningslokal
Om övernattningslägenhet eller föreningslokal ej avbokas i tid (senast 1 vecka före uthyrningsdatumet) så kommer medlemmen att debiteras för bokningen.