Informationsblad för november 2022

Avgiftsförändring
Styrelsen för Brf Rekylen i Västerås har beslutat att höja årsavgiften för bostäder med 3 % fr.o.m. 2023-01-01. Garage- och parkeringsavgifterna förändras inte.

Bråte/barnvagnar i trapphus/korridorer
Det förekommer ibland att det står brandfarligt materiel (allt från diverse skräp/bråte till ex. barnvagnar) i trapphus, vindsgångar, förrådsgångar, cykelrum samt andra allmänna utrymmen.

Detta strider inte bara mot brandskyddsreglerna utan även mot trivselregler samt försvårar städning av våra gemensamma utrymmen. Cyklar och dylikt får inte parkeras i trapphus/korridorerna utan ska ställas i cykelrum el. på annan avsedd plats.

Gällande jourärenden för stopp i avlopp

Om en boende märker att vattnet börjar rinna undan dåligt i köks-/badrumsavloppet (och vattenlås/dylikt redan har kontrollerats/rensats av den boende), så ska i första hand felanmälan på MARK kontaktas under dagtid på vardagar. Då kommer en fastighetsskötare försöka lösa stoppet under ordinarie arbetstid och det kostar oftast inget extra för föreningen. Om fastighetsjouren kontaktas under kvällstid el. helg så brukar kostnaden för föreningen istället bli ca 4000-5000 kronor. Detta gäller även andra typer av ärenden där fastighetsjouren kontaktas – om ärendet kan vänta eller planeras in i förväg så ska en vanlig felanmälan göras.

MARK bjuder på korv med bröd & fika

Som tack för ett gott samarbete vill MARK bjuda alla boende i BRF Rekylen på korv med bröd & fika. Personal från MARK kommer att finnas på plats för att svara på frågor och tar tacksamt emot förslag på utveckling av föreningens yttre miljö och fastigheter.

Torsdag 8/9 kl.17-19, vid Rekylgatan 8 (föreningslokalen).

Informationsblad för augusti 2022

Förverkandegrunder

När man köper en bostadsrätt är en vanlig missuppfattning att man blir ägare till bostaden, när det som i själva verket händer är att man blir medlem i bostadsrättsföreningen och därmed äger rätten till att bo i bostaden. Om man som bostadsrättshavare missköter sig allvarligt kan bostadsrätten förverkas och man kan tvingas flytta ut.

I bostadsrättslagen (se även föreningens stadgar 54§) finns 8 uttömmande förverkandegrunder som kan föranleda att man som bostadsrättshavare kan bli uppsagd från sin lgh:

 1. Dröjsmål med betalning, detta gäller främst dröjsmål med att betala årsavgiften.
 2. Olovlig andrahandsupplåtelse, dvs. att man hyr ut sin bostad utan tillstånd.
 3. Inrymmande av utomstående personer som är till men för föreningen eller annan medlem.
 4. Användande av bostadsrätten för annat ändamål till men för annan, till exempel om man använder en bostad avsedd för bostadsändamål som butik eller kontor.
 5. Spridning av ohyra.
 6. Vanvård av bostaden eller störningar.
 7. Vägran att ge bostadsrättsföreningen tillträde till bostaden om det krävs för tillsyn.
 8. Icke fullgörande av annan skyldighet, till exempel skyldigheter som en bostadsrättshavare har enligt stadgarna.

Container för brännbart/obrännbart

En container kommer vara utställd på området mellan 13-15 september (v.37). Placeringen blir troligen bredvid vägen rakt framför R6/R8. En container planeras att ställas ut 2 ggr/år (vår resp. höst) OM reglerna kring vad som får slängas däri efterföljs.

Tillåtet material: Blandat brännbart/obrännbart avfall som kan sorteras med plockmaskin.

Får ej innehålla: Farligt avfall, tryckimpregnerat trä, däck, elektronik/vitvaror.

Skräp och fimpar

Det slängs en hel del fimpar på marken (bl.a. runt R6) – det finns askkoppar framför entréerna som ska användas. Vid R4 slängs det ut foliebollar (troligen från ett fönster) – vet någon vem som gör detta kan ni meddela styrelsen.

Papperskorgarna framför entréerna är endast till för mindre mängder skräp och blir tyvärr ofta överfulla (med följd att en del t.o.m. ställer skräp på marken bredvid). Släng era hushållssopor i Molokerna, detta gäller även rester från hämtmat (kartonger, muggar osv) samt skyddsutrustning (munskydd och dylikt) som bl.a. hemtjänsten använder. Detta har påtalats i många år och om inte detta efterföljs så kan papperskorgarna ev. behöva tas bort.

Inbrott i förråd till bl.a. R15 & R21

Det har varit inbrott och inbrottsförsök bl.a. genom förrådsdörrarna till R15 & R21 tidigare under sommaren, samt flera gånger under den senaste veckan.

Styrelsen ser över möjligheterna att förbättra ytterdörrar/övervakningen, men ber samtidigt under tiden alla boende i låghuset (och särskilt till R13, R15A/B, R17, R19, R21A/B, R23) att:

 • Tillse att dörrar till gemensamma utrymmen stängs och låses ordentligt efter er.
 • Ha om möjligt ej (stöldbegärliga) värdesaker förvarade i förråden.

Vid uppmärksammande av pågående inbrott ska polis tillkallas. Vid konstaterat inbrott i förråd ska polisanmälas göras. Vid skador på dörrar eller låsbleck till förråd ska MARKs Felanmälan kontaktas (dagtid på vardagar – Tfn 021- 475 65 65). Om skador på dörrar till dessa utrymmen upptäcks under helger (dvs om inte dörren kan stängas/låsas ordentligt) så ska Fastighetsjouren tillkallas (Tfn 021-35 01 00).

Kontrollera era förråd (regelbundet)

Det har dessvärre rapporterats in inbrott i förråd i låghuset och försök till inbrott i minst ett höghus, de som har fått sina förrådsdörrar uppbrutna kommer kontaktas, men fastighetsskötarna har inte gått igenom samliga förråd i föreningen så vi ber alla boende att kontrollera sina förråd och se om dörrar/lås brutits upp eller (nät)väggar förstörts. Kontakta MARKs felanmälan om låsbleck/motsv. måste repareras/bytas ut.

Ta för vana att regelbundet kontrollera era förråd. Det finns kameraövervakning i höghusens källare (förråd & cykelrum) samt vindar men det underlättar stort i arbetet att ta fram rätt videosekvens till polisen om man vet när (ungefärligt datum) ett inbrott skett.

Informationsblad för juni 2022

Årsstämman

Onsdagen den 18e maj 2022 anordnades årsstämma för Brf Rekylen i Västerås. Årsredovisning för 2021 finns här. Stämmoprotokollet finns här.

Förändringar i Styrelsen

I samband med årsstämman blev det en del förändringar i Styrelsen, ny styrelsesammansättning är enligt nedan:

 • Ordförande – Peter Eriksson (R7)
 • Vice Ordförande – Per-Olov Pettersson (R4)
 • Sekreterare – Inger Lövstrand (R35)
 • Ledamot – Anders G Carlsson (R10)
 • Ledamot – Lena Gångare (R10)
 • Ledamot – Henrik Larsson (R35)
 • Suppleant – Maria Blom (R10)
 • Suppleant – Lisa Johansson (R2)

Kontaktuppgifter till Styrelsen finns här.

Utemöbler/grillar bakom låghuset, runt fastigheterna

Det är inte tillåtet att använda ytorna runt våra fastigheter för långtidsförvaring av utemöbler/grillar/dylikt. Ett antal utemöbler/bord/grillar har ex. länge stått på låghusets baksida; dessa ska tas bort av ägarna som ställt dit dem.

Blomjord på grussatta växter

Släng inte ut gammal blomjord på växter som är planterade med grus ovanpå – det ska vara grus i det översta lagret och MARK måste då ta bort den ditlagda blomjorden.

Gällande renovering av lägenhet

På förekommen anledning uppmanas de som renoverar sina lägenheter att städa bättre (sopa upp golvet ordentligt) i hissar, trapphus samt övriga allmänna utrymmen när damm/skräp från renoveringen bärs ut.

Felsökning av varmvatten 6/5

P.g.a. felsökning av problem med varmvatten kommer företaget Radiator VVS att behöva tillträde till vissa lägenheter på fredag den 6e maj under tidsspannet kl. 08-16. De påverkade lägenheterna meddelas via informationsutskick i brevlådorna.

Vid frågor ang. arbetet så kan Radiator VVS kontaktas på tfn. 0765 18 80 60.

Informationsblad för april 2022

Årsstämman 2022

Årsstämman kommer äga rum onsdag den 18e maj, kl. 19:00 i matsalen till grundskolan Äventyret (Slagfjädergatan). En kallelse kommer gå ut till alla boende som ska skrivas på och lämnas in enligt instruktionerna.

Nytt telefonnummer till vicevärden / fastighetsskötares arbetstider

Styrelsen ber de boende att respektera vicevärds/fastighetsskötares arbetstider vid rapportering av ärenden samt ex. bokning av övernattningslgh/föreningslokalen. Telefontid på vardagar är mellan kl. 7-16, generell expeditionstid är tisdagar kl. 17-18 på Områdeskontoret.

Vicevärdens telefonnummer kommer att bytas till: 070 416 06 44. Det gamla numret kommer samtidigt att vara kvar under en övergångsperiod så alla boende får en möjlighet att bli informerade om denna förändring.

Synpunkter från brandskyddsgenomgång

I den nyligen utförda brandskyddsgenomgången av föreningens fastigheter anmärktes på att det stod diverse brandfarligt materiel (allt från diverse skräp/bråte till ex. barnvagnar) i trapphus, vindsgångar, förrådsgångar, cykelrum samt andra allmänna utrymmen. Ni kan ex. söka upp MSBs video på Youtube ang. brand i barnvagnar och notera hur snabbt ett brandförlopp kan ske, och hur mycket giftig rök som kan bildas i ett trapphus.

Styrelsen ber er att följa de gällande brandskyddsföreskrifterna, MARK kommer att gå igenom lokalerna och ta bort det bråte som hindrar framkomst och/eller är brandfarligt.

Ang. inbetalning av månadsavgiften

Det är mycket viktigt att månadsavgiften betalas in i rätt tid. Vissa månader är det stora summor som ej betalas in i tid – en försenad inbetalning av avgiften innebär extra kostnader för föreningen (samt merjobb för föreningen och MARK).

Skyddsrum

Det har efterfrågats information om föreningens skyddsrum, information finns nu på denna sida.

Skyddsrum ska kunna ge skydd åt människor vid krig. De har bl.a. förstärkta dörrar och väggar och speciell ventilation med luftsluss. Det är upp till fastighetsägarna att i fredstid använda dem som exempelvis förråd, cykelrum eller föreningslokaler – men de ska kunna tas i drift som skyddsrum inom 48 timmar.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ansvarar för att skyddsrummen bevaras, vilket bland annat görs genom tillsynskontroller. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att underhålla skyddsrummet.

Det finns 9 st. skyddsrum på Rekylgatan:

MSB:s skyddsrumskarta (arcgis.com)

 • Rekylgatan 2
 • Rekylgatan 4
 • Rekylgatan 5
 • Rekylgatan 6
 • Rekylgatan 10
 • Rekylgatan 11
 • Rekylgatan 14
 • Rekylgatan 23
 • Rekylgatan 33