P-plats/garage

Parkering för besökande

Det finns 43 besöksparkeringar i området, de är avgiftsbelagda och övervakade av bevakningsföretag. Notera att dessa platser är till för besökande och inte för boende i vårt område.

Parkeringsplatser utan eluttag för motorvärmare

Det finns 67 parkeringsplatser utan eluttag i området. Kontakta områdeskontoret för att ställa dig i kö.

-Avgift för P-plats utan eluttag är 193 kr/månad (fr.om. 2024-01-01).

Parkeringsplatser med eluttag för motorvärmare

Det finns 217 parkeringsplatser med eluttag i området. Kontakta områdeskontoret för att ställa dig i kö.

-Avgift för P-plats med eluttag är 276 kr/månad (fr.om. 2024-01-01).

Parkeringsplatser med eluttag för motorvärmare och laddning av el-bil

50 parkeringsplatser är försedda med eluttag för laddning av el-bil. Kontakta områdeskontoret för att ställa dig i kö.

-Avgift för P-plats med eluttag för laddning av el-bil är 276 kr/månad för P-platsen + en schablonavgift på 385 kr/månad för elförbrukningen (totalt 661 kr/månad fr.om. 2024-01-01).

Garage

Det finns 41 kallgarage av äldre typ, 49 kallgarage av nyare typ samt 40 varmgarage i området. Kontakta områdeskontoret för att ställa dig i kö.

Prissättningen baseras på en kallhyra för alla garage plus ett bränsletillägg/kvadratmeter garageyta för varmgaragen på samma sätt som för våra lägenheter.

Kallhyran är 497 kr/månad för de äldre garagen och 882 kr/månad för de nyare (fr.o.m. 2024-01-01). Priset för bränsletillägget kommer att följa priset från Mälarenergi.

Regler för parkeringsplatser/garage

  • Varje hushåll får ha max. en garageplats eller en parkeringsplats.
  • Det undantag till denna regel som kan tillåtas är om ett hushåll kan uppvisa ett behov av fler än ett motorfordon, då kan man i mån av tillgång erbjuda en extra garageplats eller en parkeringsplats för det hushållet.
  • Om ett hushåll inte har ett påställt motorfordon registrerat på sig och sin adress kan föreningen inte erbjuda vare sig garageplats eller parkeringsplats. Undantag till detta är om man regelbundet disponerar en firma-/tjänstebil. Dock ska intyg kunna uppvisas om så krävs. Med motorfordon menas en inregistrerad bil, motorcykel eller EU-moped.
  • Ett garage får inte användas som ett extra förråd eller som en uppställningsplats för ett avregistrerat fordon eller liknande.
  • Elsäkerhetsverket avråder från att ladda bilen i ett vanligt shuko/vägguttag/motorvärmaruttag. Anledningen är att ett vägguttag inte är dimensionerat för att klara den värmeutveckling som uppstår när uttaget belastas med full effekt under lång tid. Detta innebär att det finns risk för brand i uttaget samt installationen vilket i sin tur kan leda till brand i fastigheten där bilen laddas. Av ovan nämnda anledning har Styrelsen beslutat att det är förbjudet att ladda sin laddhybrid/elbil i ett vanligt shuko-/vägguttag/motorvärmaruttag.
  • Det är tillåtet att parkera i anslutning till våra portar för i/urlastning max 10 minuter. Tänk på att ställa bilen så att den inte är i vägen för utryckningsfordon. För större transporter t.ex. vid flyttning meddelar ni Securitas på 0771-76 70 00 så får ni parkera den tid ni behöver.

Vid parkeringsöverträdelser

Kontakta Securitas på 0771-76 70 00.