P-plats/garage

Parkering för besökande

Det finns 43 besöksparkeringar i området, de är avgiftsbelagda och övervakade av bevakningsföretag. Notera att dessa platser är till för besökande och inte för boende i vårt område.

Parkeringsplatser utan eluttag för motorvärmare

Det finns 67 parkeringsplatser utan eluttag i området. Kontakta områdeskontoret för att ställa dig i kö.

-Avgift för P-plats utan eluttag är 175 kr/månad.

Parkeringsplatser med eluttag för motorvärmare

Det finns 217 parkeringsplatser med eluttag i området. Kontakta områdeskontoret för att ställa dig i kö.

-Avgift för P-plats med eluttag är 250 kr/månad.

Parkeringsplatser med eluttag för motorvärmare och laddning av el-bil

50 parkeringsplatser kommer förses med eluttag för laddning av el-bil. Kontakta områdeskontoret för att ställa dig i kö/anmäla intresse.

-Avgift för P-plats med eluttag för laddning av el-bil är samma som ovan (250 kr/månad) +2,5 kr/kWh + aktuellt elpris från Mälarenergi.

Garage

Det finns 41 kallgarage av äldre typ, 49 kallgarage av nyare typ samt 40 varmgarage i området. Kontakta områdeskontoret för att ställa dig i kö.

Prissättningen baseras på en kallhyra för alla garage plus ett bränsletillägg/kvadratmeter garageyta för varmgaragen på samma sätt som för våra lägenheter.

Kallhyran för 2019 är fastställd till 450 kr/månad för de äldre garagen och 800 kr/månad för de nyare. Priset för bränsletillägget kommer att följa priset från Mälarenergi.

Regler för parkeringsplatser/garage

  • Varje hushåll får ha max. en garageplats eller en parkeringsplats.
  • Det undantag till denna regel som kan tillåtas är om ett hushåll kan uppvisa ett behov av fler än ett motorfordon, då kan man i mån av tillgång erbjuda en extra garageplats eller en parkeringsplats för det hushållet.
  • Om ett hushåll inte har ett motorfordon registrerat på sig och sin adress kan föreningen inte erbjuda vare sig garageplats eller parkeringsplats. Undantag till detta är om man regelbundet disponerar en firma-/tjänstebil. Dock ska intyg kunna uppvisas om så krävs. Med motorfordon menas en inregistrerad bil, motorcykel eller EU-moped.
  • Ett garage får inte användas som ett extra förråd eller som en uppställningsplats för ett avregistrerat fordon eller liknande.
  • Det är tillåtet att parkera i anslutning till våra portar för i/urlastning max 10 minuter. Tänk på att ställa bilen så att den inte är i vägen för utryckningsfordon. För större transporter t.ex. vid flyttning meddelar ni Bevakningstjänst/Nokas (021-31 45 60) så får ni parkera den tid ni behöver.

Vid parkeringsöverträdelser

Kontakta Bevakningstjänst/Nokas 021-31 45 60.