Generell information

INFORMATION GÄLLANDE RENOVERINGAR

Styrelsen för BRF Rekylen i Västerås godkänner inte överlåtelser av Bostadsrätter med nyligen renoverade kök och/eller badrum om inte Säljaren kan uppvisa ett giltigt tillstånd från Styrelsen för utförda renoveringar (regleras i stadgarna §38 och §48) samt giltiga certifikat från de som utfört arbetet eller intyg från en auktoriserad besiktningsman att renoveringarna är utförda på ett fackmannamässigt sätt enligt gällande branschorganisationers regelverk.  

ALLMÄNT

Föreningens namn är Brf Rekylen i Västerås organisationsnummer 778000-5042

Husen uppfördes mellan år 1960-1964. I föreningen finns fem höghus med 13 våningar samt ett längre låghus som består av tre våningar med garage i markplan.

Antal lägenheter inom föreningen är 531.

Ekonomisk och administrativ förvaltare är MARK.

Föreningen har tecknat en kollektiv bostadsrättsförsäkring som ett tillägg till fastighetsförsäkringen, via Länsförsäkringar Bergslagen. Medlemmar ska teckna en egen hemförsäkring för sin lägenhet. För mer information om detta, se följande sida: Försäkringsinformation och skadehanteringsprocessen.

I månadsavgiften ingår varmvatten, kallvatten, värme, Kabel-TV, Bredband & Telefoni (Se ”KABEL-TV, BREDBAND OCH IP-TELEFONI” nedan).

Till alla Bostadsrätter ingår dels en sk. matkällare ca 1 kvm, samt ett förråd ca 8 kvm. Matkällarna finns i låghusen på BV och i höghusen i källaren. Förråden finns antingen i källaren, på bottenvåningen eller på vinden. Förråden är av typ ”nätburar”.

Hållbarhetsredovisning finns på denna länk (PDF).

Styrelsen för Brf Rekylen i Västerås har beslutat att höja årsavgiften för bostäder med 4% & värmetillägget med 3% fr.o.m. 2024-01-01. Garage- och parkeringsavgifterna höjs med 5% & schablonavgiften för elbilsladdning höjs med 10% fr.o.m. samma datum. Framtida avgiftsförändringar annonseras för föreningens medlemmar i utskick, samt på hemsidan, när de har beslutats om.


GJORDA STÖRRE RENOVERINGAR
OCH ARBETEN I FÖRENINGEN

 • 1991 Renovering av fasader.
 • 1993 Badrummens ytskikt samt golvbrunnar renoverades.
 • 2000 Porttelefoner installerades.
 • 2003-2004 Fönsterbyte till isolerglas.
 • 2005 Nytt ytskikt på samtliga tak.
 • 2008 Radonmätning, radonhalten ligger väl under gränsvärdet.
 • 2009 Energideklaration utförd. Energiklass D, Energiprestanda ca 184 kWh/kvm och år.
 • 2012 Nya lägenhetsdörrar installerades.
 • 2012-2013 Elstigar, viss balkongrenovering.
 • 2015 Dränering låghus, trappor och yttre miljö.
 • 2014-2017 P-platser och garage, uppfräschning av utemiljö, planteringar etc.
 • 2016 Renovering av bastun.
 • 2016 Renovering av samtliga balkonger och tilläggsisolering av samtliga fönster påbörjas.
 • 2017 Färdigställande av markarbete vid R10 – R14.
 • 2017 Tillbyggnad av återvinningsstation nära ICA Haga.
 • 2017 Iordningställande av Parkeringsplatser.
 • 2017 Nytt passersystem med kodbrickor till entrédörrar, förrådsutrymmen samt tvättstugor (inkl. bokningsfunktion) har installerats.
 • 2017 Byte av elkablar för utomhusbelysning och elstolpar vid låghuset.
 • 2018 Utbyte av räcken för taksäkerhet på samtliga hus.
 • 2018 Ombyggnad av föreningslokal till två gästlägenheter, samlingslokal samt styrelserum.
 • 2018-2019 Solcellanläggningar uppförda på hustaken (ca 630 m² solceller med en toppeffekt på ca 250 kWp) samt andra energibesparande åtgärder har installerats.
 • 2019 Utbyte av portar för de äldsta fristående garagen (nedanför R1).
 • 2019 Energideklaration utförd. Energiklass E, Energiprestanda ca 152 kWh/kvm och år.
 • 2019 Samtliga balkonger inom föreningen har renoverats, inglasats och försetts med markis.
 • 2019 Nya träningsmaskiner i gymmet.
 • 2020 I bastun: byte av trälavar samt bastuaggregat.
 • 2020 Installation av övervakningskameror i höghusens förrådsutrymmen samt cykelrum.
 • 2020 Relining av samtliga köksstammar påbörjades. Arbetet i höghusen slutfördes 2023.
 • 2022 Inspektion av samtliga radiatorer och synliga vattenledningar i lägenheter och gemensamma lokaler m.a.p. rost och andra skador. Påbörjade arbetet med att byta ut rostiga rör/radiatorer.
 • 2023 Installation av övervakningskameror i vissa av låghusets förrådsutrymmen och cykelrum, samt i gymmet.
 • 2023 Renovering av tvättstugorna i R2 & R4.

  PÅGÅENDE OCH KOMMANDE RENOVERINGAR/OMBYGGNATIONER
 • Tvättstugorna i R6 & R10 är planerade att renoveras under 2024.
 • Ett projekt är planerat att starta under 2024, där alla vattenrör (tappvatten & värme) och radiatorer i fastigheterna ska bytas ut. Projektet väntas pågå i 5 år. Tidplan och påverkan för de olika lägenhetstyperna kommer att delges längre fram.


KABEL-TV, BREDBAND OCH IP-TELEFONI

Kabel-TV via Tele2, grundutbud (8 valbara favoriter), Bredband 100/10 Mbit/s via Tele2 (tidigare ComHem) samt fast telefoni Bas via Tele2 ingår i månadsavgiften. Fr.o.m. 2024-09-01 kommer bredbandshastigheten ökas till 500/50 Mbit/s. Man kan även välja annan leverantör via Stadsnätet med eget abonnemang.


GEMENSAMMA UTRYMMEN

Föreningen har en bastu (R27), ett gym (R29), ett hobbyrum (träbearbetningsmaskiner) (R1), en vävstuga (R35) samt två grillplatser (vid låghusets gavlar).

Tvättstuga finns i källaren i varje höghus samt 2 tvättstugor i låghuset (R9, R29).

Inom föreningen finns återvinningsstation samt moloker för sopsortering.

Cykelrum finns i, eller i anslutning till, varje port.

Föreningen har en gemensamhetslokal samt två övernattningslägenheter (R8) som kan hyras av medlemmarna.


PARKERING

Det finns 130 garageplatser, 217 parkeringsplatser försedda med motorvärmaruttag (varav 50 har eluttag för laddning av elbil), 67 vanliga parkeringsplatser samt 43 avgiftsbelagda besöksparkeringar. För aktuella priser för garage/p-plats se länk nedan.

För mer information gällande nuvarande parkeringssituation, kontakta områdeskontoret.


ÖVERLÅTELSEAVTAL

Styrelsens önskemål är att berörd fastighetsmäklare tar telefonkontakt med oss innan man skriver ett kontrakt med särskilt kort tillträdesdatum.

Ange tydligt på överlåtelseavtalet vilken lägenhet det gäller och om det är flera personer som skall bo i lägenheten.

Ange även telefonnummer till de blivande bostadsrättshavarna så våra fastighetsskötare har möjlighet att ta kontakt med dem om så skulle behövas.


VISNINGAR

Vid visningar måste ni ta kontakt med vicevärden (070-416 06 44) en till två dagar före visning så kan han förklara hur ni skall göra med uppställning av dörrar etc. Det är inte tillåtet att mekaniskt hindra dörrstängning med t.ex. mattor eller skrapgaller. Om så sker och det blir fel på dörrstängningsmekanismen så får ansvarig mäklarföretag stå för reparationskostnaderna.

BRF Rekylen tillåter INTE heller någon form av annonsering på föreningens fastigheter oavsett var den är placerad.


FÖRVERKANDEGRUNDER

När man köper en bostadsrätt är en vanlig missuppfattning att man blir ägare till bostaden, när det som i själva verket händer är att man blir medlem i bostadsrättsföreningen och därmed äger rätten till att bo i bostaden. Om man som bostadsrättshavare missköter sig allvarligt kan bostadsrätten förverkas och man kan tvingas flytta ut.

I bostadsrättslagen (se även föreningens stadgar 54§) finns 8 uttömmande förverkandegrunder som kan föranleda att man som bostadsrättshavare kan bli uppsagd från sin lgh:

 1. Dröjsmål med betalning, detta gäller främst dröjsmål med att betala årsavgiften.
 2. Olovlig andrahandsupplåtelse, dvs. att man hyr ut sin bostad utan tillstånd.
 3. Inrymmande av utomstående personer som är till men för föreningen eller annan medlem.
 4. Användande av bostadsrätten för annat ändamål till men för annan, till exempel om man använder en bostad avsedd för bostadsändamål som butik eller kontor.
 5. Spridning av ohyra.
 6. Vanvård av bostaden eller störningar.
 7. Vägran att ge bostadsrättsföreningen tillträde till bostaden om det krävs för tillsyn.
 8. Icke fullgörande av annan skyldighet, till exempel skyldigheter som en bostadsrättshavare har enligt stadgarna.


ÖVRIGT

Föreningen kräver att alla medlemmar har egen hemförsäkring. Bostadsrättstillägg till hemförsäkringen avseende bostadsrätt ingår i månadsavgiften.

Andrahandsuthyrning måste ansökas om och godkännas av styrelsen.

För att få utföra arbeten i kök/badrum krävs styrelsens godkännande.

Områdeskontorets/vicevärdens kontor finns i bottenplan på Rekylgatan 6. Öppet varje tisdag mellan kl. 17:00 och 18:00.


VIKTIGA LÄNKAR

Föreningens stadgar

Årsredovisning 2023

Energideklaration

Aktuella Priser för garage/p-plats