Motioner till årsstämman 2020

För att en motion ska behandlas på nästa årsstämma ska den vara inlämnad till styrelsen (via Områdeskontoret på R6) senast 2020-01-31.

Årsstämman kommer att hållas 2020-04-20, kallelse (samt årsredovisning för 2019) kommer att skickas ut mellan 2-6 veckor före stämman.

Informationsblad för november 2019

Tilläggsförsäkring på fastighetsförsäkringen
Föreningen har sedan tidigare tecknat en kollektiv bostadsrättsförsäkring som ett tillägg till fastighetsförsäkringen. Om lägenhetsinnehavare får fel på vitvaror, exempelvis kyl, frys, tvättmaskin eller diskmaskin, ringer innehavaren Länsförsäkringar Bergslagen på tfn 021-19 01 00 och ber att få anmäla en skada. Lägenhetsinnehavaren ska då uppge föreningens org. nummer 778000-5042. Mer information om denna tilläggsförsäkring finns under ”Mäklarinformation”. Det rekommenderas att alla boende har en egen hemförsäkring då ex. lösöre ej kompenseras för av föreningens försäkring.

Tillstånd för heta arbeten
Heta arbeten är ett samlingsnamn för arbeten med verktyg och utrustning som alstrar värme eller gnistor. De svenska försäkringsbolagen har gemensamma krav vid brandfarliga heta arbeten som utförs på en tillfällig arbetsplats. Kravet är att Brandskyddsföreningens säkerhetsregler Heta Arbeten® ska följas.

Vid anlitande av entreprenör/företag för arbeten i hemmet så är det bostadsrättsinnehavarens ansvar att se till att alla nödvändiga certifikat är utfärdade. Styrelsen påminner om att tillstånd krävs för ombyggnad/renovering av kök & badrum (blanketter finns här) samt vid ingrepp i bärande konstruktion/väsentlig förändring av lägenheten (stadgarna 48§). Styrelsen rekommenderar därför att Områdeskontoret alltid kontaktas före en renovering sker i lägenheten, med information om arbetet som ska utföras.

Lägenhetsnummer
Vid kontakt med Områdeskontoret m.fl. så ska lägenhetsnumret uppges (max 3 siffror), inte Lantmäteriets nummer. Lägenhetsnumret är unikt för hela området (ex. #123), lantmäteriets nummer är endast unikt inom en byggnad (ex. 1106).

Tömning brevlådor
Det har noterats att vissa brevlådor ofta är överfyllda. För att inte reklam/post ska utgöra en brandfara så se till att er brevlåda töms regelbundet.

Brandvarnare
Under december brinner det som mest i våra bostäder, så här kommer en påminnelse att testa lägenhetens brandvarnare (rek. minst en gång i månaden). Vill du ha hjälp att montera en brandvarnare eller byta batteri så kan du kontakta Områdeskontoret. Du måste själv köpa ersättningsbatteriet innan bytet sker.

Ny utrustning i gymmet

Ett gym för föreningens medlemmar finns på bottenplan i Rekylgatan 27. Utrustningen har nu ersatts av nya maskiner.

I gymmet finns bland annat:

  • ”Multigym” (Life Fitness G7)
  • Motionscyklar
  • Crosstrainer
  • Löpband
  • Roddmaskin
  • Hantlar
  • Yogamattor
  • Träningsbollar

Vill du ha tillgång till gymmet så kontakta områdeskontoret för programmering av din nyckelbricka.

Solceller

I samband med förhandlingen av ett nytt komfortavtal med Mälarenergi hösten 2018 inkluderades bl.a. uppförande av solcellsanläggningar på föreningens hustak. Anläggningen monterades under vintern 2019 och består av ca 630 m² solceller, med en toppeffekt på ca 250 kWp. Anläggningen blev elektriskt färdigställd/inkopplad i mars 2019. Genererad el används för fastigheternas elförbrukning (ej lägenheterna) och hittills har > 70 MWh producerats av solcellerna.

Mer information om anläggningen kan ses via föreningens hemsida. En display har monterats i fönstret till Områdeskontoret där man kan se mer information om anläggningens produktion. Samma informationssida går även att nå via följande länk:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/kiosk?guid=ab8ef0b2-1a44-4c6d-8989-2fd97568d51d&locale=sv_SE

Informationsblad för augusti 2019

Kontakt och felanmälan
Beroende på vilket fel eller ärende som uppstått för föreningens medlemmar finns det olika kontaktvägar. För snabbast möjliga hjälp är det viktigt att du direkt kontaktar rätt person.

Upptäckta fel på fastigheten skall i första hand rapporteras till vicevärd på tfn 070-600 16 72.  Försök att höra av er till fastighetsskötarna under dagtid. De kan oftast åtgärda problemen och det blir mycket billigare för föreningen.

MARK, felanmälan under vardagar 07-16
Vid funktionsfel i lägenheter; såsom el, vatten, avlopp, lås samt fel i allmänna utrymmen, kontakta MARK på tfn 021- 475 65 65 eller använd formuläret på www.markbolagen.se.

Fastighetsjouren, felanmälan under vardagar 16-07 samt på helger
Vid fel under kvällar, nätter och helger som måste åtgärdas omgående gäller tfn 021-35 01 00. Vid tillkallande av Fastighetsjouren vid icke akut ärende kommer kostnad för utryckning debiteras den boende som beordrat arbetet.

Hissar
För felanmälan, kontakta Kone på tfn 0771-50 00 00.

Parkeringsöverträdelser
Kontakta Bevakningstjänst/Nokas på tfn 021-31 45 60.

Störningsjour
Vid störning från grannar eller liknande, var vänlig kontakta Securitas Larmcentral på tfn 010-470 57 00. Alla störningar journalförs och den som stört riskerar att debiteras utryckningen. Vid akuta händelse som inbrott, misshandel eller dylikt ring SOS Alarm på tfn 112!


Rökförbud vid föreningens lekplatser
Den 1a juli 2019 kom en ny lagstiftning som förbjuder rökning vid allmänna lekplatser och entréer. Detta rökförbud gäller vid föreningens lekplatser, då de räknas som att vara tillgängliga för allmänheten.


Bortskänkning av artiklar i fastigheternas entréer
Det är tillåtet att ställa fram (hela/rena) artiklar för bortskänkning innanför entréerna, dock ska sådana artiklar plockas bort efter 2-3 dagar. Grovsopor ska transporteras till återvinningsstationerna genom den boendes egen försorg, inte lämnas på föreningens område.


Upptrampade stigar på grönytorna
Våra gröna ytor är till för alla boendes trevnad, det är fullt tillåtet att använda dem för picknick, lek eller dylikt. Dock har några boende för vana att dagligen gena samma väg och därigenom skapa upptrampade stigar på ytor/planteringar. Exempelvis har en ”cykelväg” skapats på sidan av trappan vid R1 ner mot Hästhovsgatan. Denna stig kommer att stängas av med betongsuggor el. stenblock så att gräs kan planteras igen. Tänk till hur du använder föreningens ytor då vi alla får vara med att betala ev. reparationskostnader.


Fimpar/skräp slängs från balkonger
Vi påminner om att fimpar/skräp absolut inte får slängas ut från balkonger/fönster p.g.a. brandrisk samt allmän nedskräpning i området!

Informationsblad för maj 2019

Kontakt av störningsjouren
Varje utryckning i samband med en anmäld störning kostar ca 2 300 kronor. Det förekommer ibland att störningsjouren kontaktas trots att det inte går att fastställa vilken lägenhet som störningen kommer från, i de fallen får föreningen betala avgiften (dvs alla vi medlemmar tillsammans). P.g.a. detta så ta först reda på vilken lägenhet det gäller, ring därefter helst på hos personen som stör. Vid akuta ärenden ska polis kontaktas!

Påminnelse om hemförsäkring
Föreningen har tecknat en kollektiv bostadsrättsförsäkring som ett tillägg till fastighetsförsäkringen, dock bör alla boende ha en egen hemförsäkring då ex. lösöre ej kompenseras för av föreningens försäkring. Mer information finns i följande dokument om försäkringen: Lathund (.pdf)Köpsinformation (.pdf)Särskilt villkor (.pdf).

Tvättider, kontakt av fastighetsjouren/vicevärd
Vicevärden påminner om att hålla tvättiderna nu när bokningssystemet har bytts ut; dörrarna låses exakt när tiden tar slut och det förekommer frekvent att folk kontaktar vicevärden för att bli insläppta i tvättstugorna på kvällstid efter missade tider. Kontaktas fastighetsjouren eller vicevärd på icke-akuta ärenden för upplåsning så debiteras den boende. De som har tvättmaskin i bostaden bör inte använda denna senare än kl. 21:00, för att inte störa grannar.

Angående bokning av övernattningslägenhet/föreningslokal
Om övernattningslägenhet eller föreningslokal ej avbokas i tid (senast 1 vecka före uthyrningsdatumet) så kommer medlemmen att debiteras för bokningen.

Årsstämma 2019

Årsstämman 2019
Måndagen den 8e april 2019 anordnades årsstämma för Brf Rekylen i Västerås, i matsalen på Äventyret (fd Lillhagaskolan).
Läs årsmötesprotokollet här (pdf)
Årsredovisningen (2018) finns här (pdf)

 

Förändringar i styrelsen
I samband med årsmötet blev det en del förändringar i styrelsen, ny styrelsesammansättning är enligt nedan:

Ordförande                           Ulf Sandberg
Vice Ordförande                   Per-Olov Pettersson
Sekreterare                           Inger Lövstrand
Ledamot                                Peter Eriksson
Ledamot                                Ann-Marie Johansson
Ledamot                                Håkan Sandberg
Ledamot                                Fredrik Lindgren
Suppleant                              Karl Lindström
Suppleant                              Egon Gunnarsson
Suppleant                              Kasper Friberg

 

Angående diverse uppkomna frågor vid föreningsstämman
Under föreningsstämman 2019-04-08 uppkom ett antal frågor som inte berörde det föregående räkenskapsåret och som inte heller föranmälts (eller i tid inskickats som motioner) och det frågades om varför en ”allmän informations/frågepunkt” inte fanns med på den ordinarie dagordningen.

Bostadsrättsföreningens medlemmar kallas årligen till en föreningsstämma för att avhandla det gångna räkenskapsåret. Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Stämman har då beslutanderätt rörande föreningens organisation och dess inre förhållanden, som tillsättande och entledigande av styrelse och revisorer samt ändringar av stadgar. Det är stämman som tar ställning till styrelsens förvaltning och godkänner förvaltningen.

På föreningsstämman avhandlas i enlighet med föreningens stadgar (2017-02-21 §18) exempelvis:
– Föredragning av styrelsens årsredovisning (för det gångna räkenskapsåret)
– Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
– Beslut om resultatdisposition
– Val av styrelseledamöter och suppleanter
– Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor (preposition) samt av föreningsmedlem anmält ärende (motion)

På den ordinarie dagordningen för föreningsstämma finns ingen punkt om ”allmän information” eller ”allmänna frågor från medlemmar”, däremot brukar styrelseordföranden före stämmans öppnande berätta om större aktiviteter/arbeten som utförts samt kommer utföras i närtid.

Övrig tid på året är alla medlemmar välkomna att ställa relevanta frågor till styrelsen, lämna förslag, komma med idéer eller tankar som mail till styrelsen@rekylen.se, eller lämna in en lapp i brevinkastet på områdeskontoret på Rekylgatan 6. Allt inlämnat material kommer att behandlas av styrelsen på ordinarie styrelsemöte. Svar som anses relevanta att meddela till hela föreningen kommer att publiceras på föreningens hemsida eller anslås vid portarna.

Information från styrelsen anslås i föreningens hus genom informationsblad vid portarna, på föreningens hemsida, eller utdelning till medlemmarnas brevlådor vid särskilt viktig information.

Utöver informationsblad och avhandling av prepositioner/motioner på föreningsstämman kan en extra föreningsstämma hållas (föreningens stadgar 2017-02-21 §17) när styrelsen finner skäl till det, eller om det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av revisor eller minst 1/10 av föreningens samtliga röstberättigade.

Allt arbete i styrelsen och de beslut som fattas av styrelsen sker vidare enligt demokratiska regler. Alla uttalanden, meddelanden, brev etc. från styrelsen till bostadsrättshavare är utgivna i samförstånd av hela styrelsen, om det rör sig om mail kommer mailet från styrelsen oavsett från vilken styrelseledamots mailadress det är sänt.

Vissa medlemmar har på sociala medier diskuterat huruvida en viss styrelseledamot är passande att sitta kvar i styrelsen. Diskussionen baseras på att styrelseledamoten har samma namn som en i media nämnd person som anklagats för mutbrott. Det rör sig helt enkelt inte om samma person, vilket förtydligades under föreningsstämman 2019-04-08. På sociala medier har även flera inlägg med helt eller delvis felaktigt innehåll publicerats, vilket styrelsen inte ges möjlighet att kommentera.

Informationsblad för april 2019

Stäng och lås dörrar till gemensamhetsutrymmen
Styrelsen vill påminna alla om vikten av att stänga dörrar efter sig till våra gemensamhetsutrymmen (förrådsutrymmen, utrymmen för cykelparkering, garage m.fl.) och känna efter att dörrarna har gått i lås ordentligt. Detta för att hindra obehöriga tillgång till dessa utrymmen och därmed minska risken för inbrott och stöld.

Entrédörrar, instruktioner till porttelefon
Tydligare instruktioner till porttelefonerna har efterfrågats och kommer att sättas upp, på denna sida finns uppdaterade instruktioner enligt bilden nedan.

Eluttag på balkonger
Saknar ni fungerande eluttag på balkongen så kontakta vicevärden och anmäl detta.

Nedskräpning från balkonger, runt fastigheterna
På förekommen anledning informerar Styrelsen att det är absolut förbjudet att kasta ut fimpar från balkonger/fönster och allmänt skräpa ner runt våra fastigheter med tanke på brandrisken.

Städning av förrådsutrymmen
Under slutet av april och början på maj kommer våra förrådsutrymmen att städas. Det innebär bland annat att allt som står i gångarna utanför själva förrådsutrymmena kommer att bli bortforslat och lämnat till återvinningen. Ni som har saker utanför era förråd ombedes att snarast ta hand om dessa om ni vill ha dem kvar.

Är du intresserad att arbeta i styrelsen?

Föreningsstämman 2019 närmar sig, en viktig punkt är att välja medlemmar till styrelsen.

Du som är intresserad av att arbeta i styrelsen kan träffa valberedningen tisdagen den 26e februari samt måndagen den 4e mars, kl. 18:00-19:00 i föreningslokalen R8.

Det går även att kontakta:
Jens Andersson, 070 756 52 22
Solveig Forsell, 073 338 39 30