Informationsblad för juli 2020

Nya medlemmar
Vi välkomnar 15 nya medlemmar som flyttat in i föreningen från 30e april t.o.m. 2a juli!

Med anledning av Covid-19 / Coronaviruset
Vi har alla ett ansvar att fortsätta följa myndigheternas rekommendationer och anvisningar i denna pandemi. Visa hänsyn till andra boende, ex. genom att inte trängas i entréer och hissar om så är möjligt.

Månadsavgiften
Det är mycket viktigt att månadsavgiften betalas in i rätt tid. Försenad inbetalning av avgiften innebär extra kostnader för föreningen (samt förseningsavgifter för medlemmar som ej betalar i tid).

Andrahandsuthyrningar
Fr.o.m. 1 januari 2021 kommer en administrativ avgift tas ut för varje månad som en lägenhet är uthyrd i andrahand. Avgiften läggs till på bostadsrättshavarens avgiftsavi och är bestämd till del av gällande prisbasbelopp enligt stadgetexten nedan:

§12 Överlåtelse- och pantsättningavgift samt avgift för andrahandsupplåtelse
”[…] Avgift för andrahandsupplåtelse får tas ut efter beslut av styrelsen. Avgiften får årligen uppgå till högst 10% av gällande prisbasbelopp. Om en lägenhet upplåts under del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten. Upplåtelse under del av kalendermånad räknas som hel månad.”

Årets prisbasbelopp är 47 300 kr och avgiften skulle i år motsvara 394 kr/månad. Denna avgift kommer alltså att justeras efter varje års nya prisbasbelopp.
Läs mer om andrahandsuthyrningar på denna sida.

Sopor
Tyvärr måste Styrelsen fortsätta påminna om att fimpar/skräp absolut inte får slängas på marken i området på grund av brandrisk samt allmän nedskräpning i området. Släng era hushållssopor i Molokerna, detta gäller även rester från hämtmat (kartonger, muggar osv). Papperskorgarna framför entréerna är endast till för mindre mängder skräp. Tillse även att inte dessa papperskorgar blir överfyllda.

Återställning av mark bakom låghuset
Under balkongrenoveringarna för låghuset blev marken på vissa ställen uppkörd av arbetsfordon. Marken skulle ha återställts före sommaren av entreprenadföretaget, men arbetet har blivit försenat. Styrelsen återkommer när mer information finns tillgängligt kring detta.

Årsmötesprotokoll, förändringar i styrelsen

Årsstämman 2020
Tisdagen den 16e juni 2020 anordnades årsstämma för Brf Rekylen i Västerås. Stämman var tidigare planerad att genomföras utomhus, men på grund av kraftigt regn sedan eftermiddagen så beslöts att hålla stämman inne i föreningslokalen, vilket fungerade bra med den fysiska distanseringen då det var 25 röstberättigade närvarande.
Läs årsmötesprotokollet här (pdf)
Årsredovisningen (2019) finns här (pdf)

Förändringar i styrelsen
I samband med årsmötet blev det en del förändringar i styrelsen, ny styrelsesammansättning är enligt nedan:

Ordförande – Ulf Sandberg (R2)
Vice Ordförande – Per-Olov Pettersson (R4)
Sekreterare – Inger Lövstrand (R35)
Ledamot – Peter Eriksson (R7)
Ledamot – Henrik Larsson (R35)
Suppleant – Karl Lindström (R10)
Suppleant – Kasper Friberg (R25)

Kontaktuppgifter till styrelsen finns som tidigare på föreningens hemsida.

Plats bestämd för årsstämma 16/6

Årsstämma tisdag 16 juni 2020 kl.18.00 kommer att hållas på gräsplanen nedanför/bakom Rekylgatan 10, dvs gäller ”kläder efter väder”.

De som lämnat in sin anmälan till Områdeskontoret senast tisdag 9 juni 2020 kl. 17.00 är välkomna. Inga efteranmälningar mottages (detta beskrevs även på tidigare anslag/utskick).

Håll avstånd till andra stämmobesökande samt stanna hemma om du känner dig sjuk (dvs. samma uppmaningar som gäller för övrigt i samhället i dessa Coronatider).

Hälsningar,
Styrelsen Brf Rekylen

Årsstämma 16/6

Nedan följer information/kallelse till årsstämman 2020. Informationen har även delats även ut till föreningens boende under början av vecka 22.

Årsstämma
– tid: tisdag den 16 juni 2020 kl.18.00
– plats: utomhus, Rekylgatan (exakt plats meddelas senare)

Årsredovisning
– Utdelades till samtliga boende 2020-03-26

Motioner att avhandla under stämman
– 1 st. inkommen motion och styrelsens svar på denna. (Finns bifogat till den utdelade kallelsen).
– Presentation av lekområde bakom låghus. (Hänskjuten fråga från 2019).

Frågor
– De mötesdeltagare som har frågor angående årsredovisningen ska skriftligen lämna de till områdeskontoret Rekylgatan 6 senast tisdag 9 juni 2020 kl. 17.00.
– Inga övriga frågor tas upp på årsstämman.

Varför anmälan om deltagande?
– Vi måste begränsa antalet deltagare, helst bara en deltagare från varje bostadsrätt. Fullmakt kan lämnas av de som inte kan deltaga. Inga efteranmälningar mottages.
– Lämna anmälan snarast och senast tisdag 9 juni 2020 kl. 17.00.

Förhinder
– De som anmält deltagande men får förhinder, var vänlig meddela detta snarast till Inger Lövstrand 070-518 46 63

Vid anmälan, ange:
– Namn
– Antal deltagande
– Lgh.nr (ej det fyrsiffriga numret)
– Adress
Ovan anmälan lämnas till områdeskontoret Rekylgatan 6, senast tisdag 9 juni 2020 kl. 17.00. Om fysisk anmälan ej är möjlig kan mail skickas till: styrelsen@rekylen.se.

OBS! Ingen förtäring på årets stämma.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen Brf Rekylen i Västerås

Informationsblad för april 2020

Betalningar på Områdeskontoret
Har du ett betalningsärende till Områdeskontoret så kom ihåg att endast kontant betalning är möjlig. Ta helst med jämna pengar om så är möjligt.


Årsstämman
I mars beslutade Styrelsen att senarelägga årsstämman av hänsyn till föreningens medlemmar tillhörande riskgrupper. Den 15e april kom en tillfällig lag som ger större möjligheter till medlemmar att rösta i föreningsstämmor via ex. ombud samt poströstning. Det har dock inte skett någon förändring kring det sista möjliga stämmodatumet (30 juni), så stämman kommer mest troligt ske före dess, såvida ingen lagändring sker. Hur och när årsstämman sker, kommer att redovisas i stämmokallelsen.


Med anledning av Covid-19 / Coronaviruset
Vi har alla ett ansvar att följa myndigheternas rekommendationer och anvisningar, det samma gäller nu i denna pandemi. Visa hänsyn till andra boende, ex. genom att inte trängas i entréer och hissar om så är möjligt.

I föreningens gym rekommenderas framöver max. 3 personer i lokalen samtidigt för att minska smittspridning. Vänligen följ rekommendationen och kom ihåg att rengöra utrustningen efter användning, se anslag i lokalen.

Föreningens bastu kommer att stängas för att minska smittspridning, information delges senare när den åter blir tillgänglig för användning.

Risk för gräsbränder
Det är fortsatt stor risk för gräsbränder i Västmanlands län så iaktta försiktighet vid grillning i området. Följ information från Västerås Stad för att se om eldningsförbud el. grillningsförbud ev. träder i kraft. Tyvärr måste Styrelsen fortsätta påminna om att fimpar/skräp absolut inte får slängas på marken i området på grund av brandrisken samt allmän nedskräpning i området.


Månadsavgiften

Det är mycket viktigt att månadsavgiften betalas in i rätt tid. Försenad inbetalning av avgiften innebär extra kostnader för föreningen (samt förseningsavgift för medlemmar som ej betalar i tid).


Fjärrkontroller till entrédörrar

Inom föreningen förekommer ett rykte om att man till rabatterat pris hos företaget Låscenter kan köpa en fjärrkontroll till vissa portar som har möjlighet till automatisk dörröppning. Fullt marknadspris gäller för dessa och föreningen har inget särskilt avtal med Låscenter. På hemsidan fanns tidigare gamla prisuppgifter som inte längre är aktuella.


Behöver du hjälp med att handla livsmedel?
Västerås Stad informerar:

Om du är 70 år eller äldre eller tillhör en annan riskgrupp, bor i ordinärt boende och inte kan få hjälp av människor i din närhet eller andra frivilliga engagemang, kan du få hjälp av Västerås stads frivilliga resursgrupp (FRG). Behöver du hjälp med att handla livsmedel kan du ringa till Västerås stads kontaktcenter på telefonnummer 021-39 27 25 (måndag-fredag klockan 07.30-17.00).

Tjänsten i sig är gratis, men dina varor betalar du själv. När du tagit kontakt med oss genom telefonnumret kommer vi ge dig information om hur våra frivilliga kommer identifiera sig och hur du betalar för dina varor. Vi vill att du ska känna dig säker när du använder tjänsten.
https://www.vasteras.se/frivilliga-corona

Årsstämman senarelagd

Av omsorg för föreningens äldre medlemmar, i de rådande omständigheterna kring COVID-19 (Coronaviruset), så har Styrelsen bestämt att senarelägga årsstämman 2020 på obestämd tid. Det tidigare aviserade datumet (i april) är dvs inte längre aktuellt och Styrelsen återkommer med mer information när nya beslut har tagits kring årsstämman.

Informationsblad för februari 2020

Stäng och lås dörrar till gemensamhetsutrymmen
Styrelsen vill påminna alla om vikten av att stänga dörrar efter sig till våra gemensamhetsutrymmen (förrådsutrymmen, utrymmen för cykelparkering, garage m.fl.) och känna efter att dörrarna har gått i lås ordentligt. Detta då det har skett flera inbrott i förråd samt cykelförråd i föreningens fastigheter. Det anmärks av flera medlemmar att dessa dörrar frekvent står öppna/obevakade.

Månadsavgiften
Det är mycket viktigt att månadsavgiften betalas in i rätt tid. Försenad inbetalning av avgiften innebär extra kostnader för föreningen (samt förseningsavgift för medlemmar som ej betalar i tid).

Lägenhetsnummer
Vid kontakt med Områdeskontoret så ska lägenhetsnumret uppges (max 3 siffror, ex. #123), inte Lantmäteriets nummer (vilket är 4 siffror och börjar på minst 1000; ex. 1106). Lämna även kontaktuppgifter (lämpligaste telefonnummer där ni kan nås vid frågor).

Papperskorgar
För allas trivsel, använd molokerna för att slänga era hushållssopor. Papperskorgarna framför entréerna är endast till för mindre mängder skräp! Tillse även att inte dessa papperskorgar blir överfyllda.

Informationsblad för januari 2020

Grovsopor och dylikt utanför förråd
Det är ej tillåtet att ställa ut saker utanför förråden eller i andra gemensamma utrymmen. Grovsopor ska bortforslas genom den boendes egna försorg.

Låsning av dörrar till gemensamma utrymmen
Det är viktigt att se till att dörrar till våra gemensamhetsutrymmen (förrådsutrymmen, utrymmen för cykelparkering, garage m.fl.) blir stängda och låsta. Detta för att hindra obehöriga tillgång till dessa utrymmen och därmed minska risken för inbrott och stöld.

Kompostmoloker
På förekommen anledning anmärkes: om en kompostmolok inte går att öppna (ex. att låset har frusit fast) så släng kompostpåsar i närmast lämpliga restavfallsstation istället för att bara ställa ner dem på marken bredvid moloken. Meddela även Områdeskontoret att låset inte fungerar.

Årsstämma 2020
Årsstämman kommer att hållas 2020-04-20. Kallelse (samt årsredovisning för 2019) kommer att skickas ut mellan 2–6 veckor före stämman.

En viktig punkt på stämman är att välja medlemmar till styrelsen. Du som är intresserad av att arbeta i styrelsen kan kontakta valberedningen via:

Jens Andersson, 070 756 52 22
Solveig Forsell, 073 338 39 30
Björn Enström, 072 522 64 46

Motioner till årsstämman 2020

För att en motion ska behandlas på nästa årsstämma ska den vara inlämnad till styrelsen (via Områdeskontoret på R6) senast 2020-01-31.

Årsstämman kommer att hållas 2020-04-20, kallelse (samt årsredovisning för 2019) kommer att skickas ut mellan 2-6 veckor före stämman.