Informationsblad för november 2020

Nya medlemmar
Vi välkomnar 6 nya medlemmar som flyttat in i föreningen från 22a oktober t.o.m. 18e november!

Parkeringsavgifter, lägenhetsavgifter
Styrelsen har beslutat att höja samtliga parkeringsavgifter (inkl. garage) med 5 % fr.o.m. 2021-01-01. Det blir ingen planerad höjning av lägenhetsavgifterna, dvs de nuvarande avgifterna gäller tills vidare.

Laddning av elbil
Elsäkerhetsverket avråder från att ladda elbilar i ett vanligt shukouttag/vägguttag/motorvärmaruttag. Anledningen är att ett vägguttag inte är dimensionerat för att klara den värmeutveckling som uppstår när uttaget belastas med full effekt under en lång tid. Detta innebär att det finns risk för brand i uttaget samt installationen vilket i sin tur kan leda till brand i fastigheten där bilen laddas. Av ovan nämnda anledning har Styrelsen beslutat att det är förbjudet att ladda sin laddhybrid/elbil i dessa vanliga uttag.

Kontakta Områdeskontoret för att hyra särskild parkeringsplats med eluttag för laddning av elbil; föreningen har idag 50 st. sådana parkeringsplatser runtom i området.

Kom ihåg att testa din brandvarnare
Under december brinner det som mest i våra bostäder, så här kommer en påminnelse att testa lägenhetens brandvarnare (rek. minst en gång i månaden).

Vill du ha hjälp att montera en brandvarnare eller byta batteri så kan du kontakta Områdeskontoret. Du måste själv köpa ersättningsbatteriet innan bytet sker.

Nerstängning av föreningens gym & bastu p.g.a. COVID-19
Bastun är nu färdigrenoverad med nya trälavar samt ett nytt bastuaggregat.

P.g.a. de ökande coronafallen samt myndigheternas uppmaningar om att undvika fysisk kontakt med andra personer än de man bor tillsammans med, ex. i butiker, gym och badhus, har styrelsen beslutat att bastun fortsätter vara stängd tills vidare. Detsamma gäller nu även föreningens gym, som fr.o.m. 2020-11-19 stängts tills vidare. Styrelsen hoppas att föreningens medlemmar har förståelse för dessa beslut och vill samtidigt uppmana alla boende att göra sin del i att begränsa spridningen av COVID-19.

Relining av avloppsstammar
Styrelsen har tidigare beslutat att istället för en traditionell stamrenovering där de gamla rören byts ut, använda en modern teknik som kallas reling d.v.s. spruta in ett nytt rör av glasfiber som förstärkning i de gamla rören. Det har redan under åren utförts en del reliningar av avloppsstammar med gott resultat, främst i höghusen, som en del i ett avhjälpande underhåll när akuta problem har uppstått.

Styrelsen har nu beslutat att i första hand, som ett förebyggande underhåll, systematiskt utföra relining på samtliga avloppsstammar i höghusen. Detta beroende på att de största problemen finns i höghusen. Omfattningen för låghuset kommer att utredas något senare.
Hur stort antal stammar och vilka specifika stammar som kommer vara aktuella för relining under de kommande åren är beroende på den kostnad föreningen kan hantera ekonomiskt på årsbasis. Akuta problem kommer som tidigare att prioriteras före det planerade underhållet.

De som kommer att påverkas av en relining (avstängning av vatten/avlopp) kommer att meddelas om detta innan aktuellt arbete påbörjas.

Renoveringar av lägenheter
Vår bostadsrättsförening består av mer än 500 lägenheter i flerfamiljshus med betongväggar, som orsakar lyhördhet grannar emellan. I tillägg till Allmänna Ordnings- och Trivselregler för boende i Brf Rekylen i Västerås angående Oljud har styrelsen beslutat att bullrigt renoveringsarbete av lägenhet (Rivning, borrning, slipning o dylikt) får fr.o.m. 2020-12-01 endast ske under följande tider:

– Vardagar mellan kl. 08-18
– Dag före Helgdag samt Helgdagar mellan kl. 09-18

Vid större helger såsom Påsk-, Midsommar- och Julhelg bör av hänsyn till grannar inte bullrigt arbete enligt ovan ske.
Föreningens Allmänna Ordnings- och Trivselregler kommer att uppdateras till nästa utgåva.

Informationsblad för oktober 2020

Nya medlemmar
Vi välkomnar 10 nya medlemmar som flyttat in i föreningen från 21 augusti t.o.m. 21 oktober!

Motorfordon får ej förvaras i cykelrummen
Det är inte tillåtet att förvara moped/motorcykel/liknande motorfordon i cykelrummen. Detta p.g.a. brandrisken samt risk för läckage/farliga ångor i dessa mindre utrymmen. Om det står någon moped/motorcykel i ett cykelrum idag ska ägarna genast flytta ut dessa utanför fastigheterna. Detta meddelande gäller d.v.s. inte eldrivna cyklar/elektriska rullstolar/motsvarande.

Kameraövervakning av förråd, cykelrum
Enligt motionsbeslut på årsstämman 2020-06-16, med anledning av inbrott i förrådsutrymmen samt cykelrum, har arbetet med installation av övervakningskameror (CCTV) påbörjats.

Kamerorna placeras innanför dörrarna i föreningens förrådsutrymmen och cykelrum.
I höghusens källarvåning kommer en kamera att monteras utanför hissen, detta innebär att hela utrymmet från hissen och bort mot tvättstugan kommer att övervakas.

Inspelat material kommer endast att granskas efter inträffad skadegörelse eller inbrott.

Tidplan
Etapp 1: Installation av kameraövervakning enligt ovan i alla höghus, montagearbetet påbörjades tidigare i oktober och slutföres snart. Skyltning uppförs i kamerornas närhet innan de tas i bruk.
Etapp 2: Installation i låghusets förråd/cykelrum, detta beräknas starta under våren/sommaren 2021. Omfattningen för låghuset kommer att utredas under vintern 2020/2021.

Vid frågor ang. kameraövervakningen ska Styrelsen kontaktas. Kontaktuppgifter finns här.

Renovering av bastun
Bastun har varit stängd för bokning sedan april p.g.a. smittoreducerande åtgärder med anledning av Coronaviruset. Det har nu beslutats att trälavar samt bastuaggregat ska bytas ut så att bastun är upprustad när den åter öppnar. Arbetet påbörjas nästa vecka, information kommer sedan anslås när detta arbete är färdigställt och bastun åter är bokningsbar.

Nödbelysning i höghusen
De nyligen installerade nödbelysningarna i taket på höghusens våningsplan lyser med ett ”svagt grönt sken” när den vanliga belysningen är tänd, detta är helt i sin ordning och behöver inte felanmälas till fastighetsskötare. Om en nödbelysning däremot slutar fungera helt så uppskattas det att en felanmälan görs.

Tillse att branddörrar stängs igen
Det förekommer att branddörrar (ståldörrarna) ställs upp med kilar, hopvikta tidningar eller dylikt och därefter lämnas öppna. När du är klar med ditt tillfälliga arbete (ex. flytt av materiel mellan rum) så tillse att branddörrarna sedan helt stängs igen och inget blockerar gångarna, för att vidhålla god brandsäkerhet och fria utrymningsvägar i fastigheterna.

Matning av djur
Vi ber alla att inte ställa ut mat runt fastigheterna – oavsett om det är till fåglar, harar, möss eller råttor! Även upphängda talgbollar kan dra till sig råttor när maten ramlar ner på marken.

Tilläggsförsäkring på fastighetsförsäkringen
Föreningen har sedan tidigare tecknat en kollektiv bostadsrättsförsäkring som ett tillägg till fastighetsförsäkringen. Om lägenhetsinnehavare får fel på vitvaror, exempelvis kyl, frys, tvättmaskin eller diskmaskin, ringer innehavaren Länsförsäkringar Bergslagen på tfn 021-19 01 00 och ber att få anmäla en skada. Lägenhetsinnehavaren ska då uppge föreningens org. nummer 778000-5042. Mer information om denna tilläggsförsäkring finns på följande länkar: Lathund vid skadorKöpsinformationSärskilt villkor.

Det rekommenderas att alla boende har en egen hemförsäkring då endast fast inredning kompenseras för av föreningens tilläggsförsäkring vid ex. brand/vattenskada.

Motorfordon får ej förvaras i cykelrummen

Det är inte tillåtet att förvara moped/motorcykel/liknande motorfordon (bensin-/dieseldrivna) i cykelrummen. Detta p.g.a. brandrisken samt risk för läckage/farliga ångor i dessa mindre utrymmen.

Idag står det ett antal mopeder/motorcyklar i vissa cykelrum, ägarna ska genast flytta ut dessa utanför fastigheterna.

Detta meddelande gäller d.v.s. inte eldrivna cyklar.

Informationsblad för augusti 2020

Nya medlemmar
Vi välkomnar 11 nya medlemmar som flyttat in i föreningen från 3e juli t.o.m. 20 augusti!

Utemöbler/grillar bakom låghuset, runt fastigheterna
Det är inte tillåtet att använda ytorna kring våra fastigheter för permanent förvaring av utemöbler/grillar/dylikt. Ett antal utemöbler/bord/grillar har länge stått på låghusets baksida; dessa ska tas bort av ägarna som ställt dit dem.

Renovering/ombyggnad av kök & badrum
Styrelsens godkännande krävs före arbeten med kök/badrum får påbörjas (regleras i föreningens stadgar §38 och §48).

Styrelsen har meddelat mäklarföretagen i Västerås att överlåtelser av Bostadsrätter med nyligen renoverade kök och/eller badrum ej kommer att godkännas om inte Säljaren kan uppvisa ett giltigt tillstånd från Styrelsen samt giltiga certifikat/besiktningsintyg från auktoriserade företag/auktoriserad besiktningsman. Om ni tänker renovera själva så måste ni förutom att först få Styrelsens godkännande även själva följa gällande branschregler och slutligen anlita en besiktningsman som utfärdar ett godkänt besiktningsintyg.

Blanketter för ansökan om tillstånd för dessa renoveringar finns på denna sida.

Balkongrenoveringar/inglasningar
Om någon har fel på sin balkong efter renoveringen/inglasningen (ex. att inglasningen inte går att fullt öppna/stänga, att det läcker in regnvatten eller dylikt) så rapportera in detta till vicevärden (070-600 16 72) så vi kan få felen sammanställda, detta gäller även om du tidigare anmält ett fel som inte än har blivit åtgärdat.

Informationsblad för juli 2020

Nya medlemmar
Vi välkomnar 15 nya medlemmar som flyttat in i föreningen från 30e april t.o.m. 2a juli!

Med anledning av Covid-19 / Coronaviruset
Vi har alla ett ansvar att fortsätta följa myndigheternas rekommendationer och anvisningar i denna pandemi. Visa hänsyn till andra boende, ex. genom att inte trängas i entréer och hissar om så är möjligt.

Månadsavgiften
Det är mycket viktigt att månadsavgiften betalas in i rätt tid. Försenad inbetalning av avgiften innebär extra kostnader för föreningen (samt förseningsavgifter för medlemmar som ej betalar i tid).

Andrahandsuthyrningar
Fr.o.m. 1 januari 2021 kommer en administrativ avgift tas ut för varje månad som en lägenhet är uthyrd i andrahand. Avgiften läggs till på bostadsrättshavarens avgiftsavi och är bestämd till del av gällande prisbasbelopp enligt stadgetexten nedan:

§12 Överlåtelse- och pantsättningavgift samt avgift för andrahandsupplåtelse
”[…] Avgift för andrahandsupplåtelse får tas ut efter beslut av styrelsen. Avgiften får årligen uppgå till högst 10% av gällande prisbasbelopp. Om en lägenhet upplåts under del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten. Upplåtelse under del av kalendermånad räknas som hel månad.”

Årets prisbasbelopp är 47 300 kr och avgiften skulle i år motsvara 394 kr/månad. Denna avgift kommer alltså att justeras efter varje års nya prisbasbelopp.
Läs mer om andrahandsuthyrningar på denna sida.

Sopor
Tyvärr måste Styrelsen fortsätta påminna om att fimpar/skräp absolut inte får slängas på marken i området på grund av brandrisk samt allmän nedskräpning i området. Släng era hushållssopor i Molokerna, detta gäller även rester från hämtmat (kartonger, muggar osv). Papperskorgarna framför entréerna är endast till för mindre mängder skräp. Tillse även att inte dessa papperskorgar blir överfyllda.

Återställning av mark bakom låghuset
Under balkongrenoveringarna för låghuset blev marken på vissa ställen uppkörd av arbetsfordon. Marken skulle ha återställts före sommaren av entreprenadföretaget, men arbetet har blivit försenat. Styrelsen återkommer när mer information finns tillgängligt kring detta.

Årsmötesprotokoll, förändringar i styrelsen

Årsstämman 2020
Tisdagen den 16e juni 2020 anordnades årsstämma för Brf Rekylen i Västerås. Stämman var tidigare planerad att genomföras utomhus, men på grund av kraftigt regn sedan eftermiddagen så beslöts att hålla stämman inne i föreningslokalen, vilket fungerade bra med den fysiska distanseringen då det var 25 röstberättigade närvarande.
Läs årsmötesprotokollet här (pdf)
Årsredovisningen (2019) finns här (pdf)

Förändringar i styrelsen
I samband med årsmötet blev det en del förändringar i styrelsen, ny styrelsesammansättning är enligt nedan:

Ordförande – Ulf Sandberg (R2)
Vice Ordförande – Per-Olov Pettersson (R4)
Sekreterare – Inger Lövstrand (R35)
Ledamot – Peter Eriksson (R7)
Ledamot – Henrik Larsson (R35)
Suppleant – Karl Lindström (R10)
Suppleant – Kasper Friberg (R25)

Kontaktuppgifter till styrelsen finns som tidigare på föreningens hemsida.

Plats bestämd för årsstämma 16/6

Årsstämma tisdag 16 juni 2020 kl.18.00 kommer att hållas på gräsplanen nedanför/bakom Rekylgatan 10, dvs gäller ”kläder efter väder”.

De som lämnat in sin anmälan till Områdeskontoret senast tisdag 9 juni 2020 kl. 17.00 är välkomna. Inga efteranmälningar mottages (detta beskrevs även på tidigare anslag/utskick).

Håll avstånd till andra stämmobesökande samt stanna hemma om du känner dig sjuk (dvs. samma uppmaningar som gäller för övrigt i samhället i dessa Coronatider).

Hälsningar,
Styrelsen Brf Rekylen

Årsstämma 16/6

Nedan följer information/kallelse till årsstämman 2020. Informationen har även delats även ut till föreningens boende under början av vecka 22.

Årsstämma
– tid: tisdag den 16 juni 2020 kl.18.00
– plats: utomhus, Rekylgatan (exakt plats meddelas senare)

Årsredovisning
– Utdelades till samtliga boende 2020-03-26

Motioner att avhandla under stämman
– 1 st. inkommen motion och styrelsens svar på denna. (Finns bifogat till den utdelade kallelsen).
– Presentation av lekområde bakom låghus. (Hänskjuten fråga från 2019).

Frågor
– De mötesdeltagare som har frågor angående årsredovisningen ska skriftligen lämna de till områdeskontoret Rekylgatan 6 senast tisdag 9 juni 2020 kl. 17.00.
– Inga övriga frågor tas upp på årsstämman.

Varför anmälan om deltagande?
– Vi måste begränsa antalet deltagare, helst bara en deltagare från varje bostadsrätt. Fullmakt kan lämnas av de som inte kan deltaga. Inga efteranmälningar mottages.
– Lämna anmälan snarast och senast tisdag 9 juni 2020 kl. 17.00.

Förhinder
– De som anmält deltagande men får förhinder, var vänlig meddela detta snarast till Inger Lövstrand 070-518 46 63

Vid anmälan, ange:
– Namn
– Antal deltagande
– Lgh.nr (ej det fyrsiffriga numret)
– Adress
Ovan anmälan lämnas till områdeskontoret Rekylgatan 6, senast tisdag 9 juni 2020 kl. 17.00. Om fysisk anmälan ej är möjlig kan mail skickas till: styrelsen@rekylen.se.

OBS! Ingen förtäring på årets stämma.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen Brf Rekylen i Västerås

Informationsblad för april 2020

Betalningar på Områdeskontoret
Har du ett betalningsärende till Områdeskontoret så kom ihåg att endast kontant betalning är möjlig. Ta helst med jämna pengar om så är möjligt.


Årsstämman
I mars beslutade Styrelsen att senarelägga årsstämman av hänsyn till föreningens medlemmar tillhörande riskgrupper. Den 15e april kom en tillfällig lag som ger större möjligheter till medlemmar att rösta i föreningsstämmor via ex. ombud samt poströstning. Det har dock inte skett någon förändring kring det sista möjliga stämmodatumet (30 juni), så stämman kommer mest troligt ske före dess, såvida ingen lagändring sker. Hur och när årsstämman sker, kommer att redovisas i stämmokallelsen.


Med anledning av Covid-19 / Coronaviruset
Vi har alla ett ansvar att följa myndigheternas rekommendationer och anvisningar, det samma gäller nu i denna pandemi. Visa hänsyn till andra boende, ex. genom att inte trängas i entréer och hissar om så är möjligt.

I föreningens gym rekommenderas framöver max. 3 personer i lokalen samtidigt för att minska smittspridning. Vänligen följ rekommendationen och kom ihåg att rengöra utrustningen efter användning, se anslag i lokalen.

Föreningens bastu kommer att stängas för att minska smittspridning, information delges senare när den åter blir tillgänglig för användning.

Risk för gräsbränder
Det är fortsatt stor risk för gräsbränder i Västmanlands län så iaktta försiktighet vid grillning i området. Följ information från Västerås Stad för att se om eldningsförbud el. grillningsförbud ev. träder i kraft. Tyvärr måste Styrelsen fortsätta påminna om att fimpar/skräp absolut inte får slängas på marken i området på grund av brandrisken samt allmän nedskräpning i området.


Månadsavgiften

Det är mycket viktigt att månadsavgiften betalas in i rätt tid. Försenad inbetalning av avgiften innebär extra kostnader för föreningen (samt förseningsavgift för medlemmar som ej betalar i tid).


Fjärrkontroller till entrédörrar

Inom föreningen förekommer ett rykte om att man till rabatterat pris hos företaget Låscenter kan köpa en fjärrkontroll till vissa portar som har möjlighet till automatisk dörröppning. Fullt marknadspris gäller för dessa och föreningen har inget särskilt avtal med Låscenter. På hemsidan fanns tidigare gamla prisuppgifter som inte längre är aktuella.


Behöver du hjälp med att handla livsmedel?
Västerås Stad informerar:

Om du är 70 år eller äldre eller tillhör en annan riskgrupp, bor i ordinärt boende och inte kan få hjälp av människor i din närhet eller andra frivilliga engagemang, kan du få hjälp av Västerås stads frivilliga resursgrupp (FRG). Behöver du hjälp med att handla livsmedel kan du ringa till Västerås stads kontaktcenter på telefonnummer 021-39 27 25 (måndag-fredag klockan 07.30-17.00).

Tjänsten i sig är gratis, men dina varor betalar du själv. När du tagit kontakt med oss genom telefonnumret kommer vi ge dig information om hur våra frivilliga kommer identifiera sig och hur du betalar för dina varor. Vi vill att du ska känna dig säker när du använder tjänsten.
https://www.vasteras.se/frivilliga-corona

Årsstämman senarelagd

Av omsorg för föreningens äldre medlemmar, i de rådande omständigheterna kring COVID-19 (Coronaviruset), så har Styrelsen bestämt att senarelägga årsstämman 2020 på obestämd tid. Det tidigare aviserade datumet (i april) är dvs inte längre aktuellt och Styrelsen återkommer med mer information när nya beslut har tagits kring årsstämman.