Information ang. avgiftsavier & den nya boendeportalen

Föreningens ekonomiska förvaltare MARK har nyligen bytt ekonomisystem vilket har påverkat utskick av avgiftsavier. MARK-Portalen kommer stängas ner och ersättas av en ny boendeportal kallad PHM Digital https://www.phmdigital.se/ – logga in med BankID för att bl.a. kunna se dina aktuella avgiftsavier i PDF-format.

Om du saknar inbetalningsuppgifter så kan du även kontakta MARK på växel-tfn 021-475 65 00 och be om att få prata med en bostadsrättsförvaltare, alternativt maila ditt ärende till info@markbolagen.se.

Informationsblad för januari 2024

Skräp i förrådsgångar och gemensamma utrymmen, saker “ges bort” i entréer

I tidigare utförd brandskyddsgenomgång av föreningens fastigheter anmärktes på att det stod diverse brandfarligt materiel (allt från diverse skräp/bråte till ex. barnvagnar) i en del trapphus, vindsgångar, förrådsgångar, cykelrum samt andra allmänna utrymmen.

Styrelsen ber er att följa de gällande brandskyddsföreskrifterna och inte blockera dessa utrymmen. Vid en brand kanske du inte kommer ut den vägen, eller så väljer rökdykarna att inte fortsätta för att vägen är blockerad av bråte. Nyligen har någon ex. ställt upp en soffa i vindsgången i R4 – den ska fraktas bort av den boende, alt. ställas in i dennes förråd/lgh.

Vicevärden tar varje vecka bort diverse avlämnade saker från dessa utrymmen och kör till återbruket eftersom vissa boende inte gör detta själva, men det tar dels tid från vicevärdens andra uppdrag och framöver riskerar det även att kosta föreningen en hel del – återbruken tar nu betalt ca 400 kr för varje besök som en företagsbil gör där.

Det är egentligen inte tillåtet att ställa ner saker “att ge bort” i entréer (p.g.a. brandreglerna), men om ni gör det: skriv en lapp att ni ger bort sakerna och rensa sen bort det som ingen ville ha åtminstone (senast dagen efter).

Inbrott i garage

Under 2023 var det tyvärr flera inbrott och inbrottsförsök i bilgarage på området – tillse att du låser ditt garage ordentligt när du lämnar det.

Informationsblad för november 2023

Kommande avgiftshöjning

Styrelsen för Brf Rekylen i Västerås har beslutat att höja årsavgiften för bostäder med 4% & värmetillägget med 3% fr.o.m. 2024-01-01. Garage- och parkeringsavgifterna höjs med 5% & schablonavgiften för elbilsladdning höjs med 10% fr.o.m. samma datum.

Behovet för avgiftshöjningen beror på ordentligt höjda fjärrvärme-, vatten- och eltaxor från MälarEnergi, ett förväntat högt ränteläge på de lån som ska omsättas under 2024, samt bekostnad av nödvändiga underhållsåtgärder i fastigheterna.

Utförda & pågående underhållsprojekt

 • Tvättstugan i R2 renoverades under 2023, och R4 renoveras nu i skrivande stund. R6 & R10 är planerade att renoveras under 2024. Mer info kommer ut till berörda boende innan arbetet påbörjas.
 • Under hösten 2023 byttes hissarnas nödtelefoner ut, p.g.a. planerad kommande nedsläckning av 3G-nätet (vilken ska ske under 2024-2025).
 • Radiatorerna i föreningens lägenheter & lokaler kontrollerades under 2022-2023 av fastighetsskötare m.a.p. rost & allmänt skick. Denna åtgärd gjordes eftersom radiatorerna i föreningen överlag var av gammalt skick, och det är fördelaktigt både för bostadsrättshavaren samt föreningen att fånga upp ett rostproblem innan det går över till en möjlig vattenläcka. Ett 50-tal radiatorer blev aktuella att byta ut, varav majoriteten av dessa nu har blivit åtgärdade.
 • Samtliga värme- och avloppsrör i låghusets garage har kontrollerats m.a.p. rost, resultatet blev att ett antal värme- samt avloppsrör är planerade att bytas ut under slutet av 2023 till början av 2024.
 • Det sista arbetet med relining av höghusens köksavlopp samt undercentraler färdigställs nu under slutet av 2023. Eftersom låghusets stammar generellt sett är i bättre skick än höghusen, så har Styrelsen i planeringen senarelagt starten av arbetet i låghuset, för att prioritera omkostnaderna för det föreslagna Vattenrörsprojektet.

Kom ihåg att testa din brandvarnare

Under december brinner det som mest i våra bostäder, kom ihåg att testa lägenhetens brandvarnare (rek. minst en gång i månaden). Vill du ha hjälp att montera en brandvarnare eller byta batteri så kan du kontakta Områdeskontoret. Du måste själv köpa ersättningsbatteriet innan bytet sker.

Planerat underhållsprojekt: Utbyte av vattenrör (tappvatten & värme)

Tyvärr har flertalet boende i föreningen drabbats av vattenskador de senaste åren, uppkomna p.g.a. gamla tappvatten- samt värmerör som börjat läcka när hål uppstått p.g.a. rostskador. Dessa rör är överlag i originalskick från 60-talet, dvs den tekniska livslängden är uppnådd och löpande reparationer har varit nödvändiga. För att möta problemen kring dessa vattenskadors uppkomst, anser Styrelsen det bättre för föreningen att åtgärda grundproblemet direkt, än att behöva betala för löpande akuta lagningar.

Som åtgärd på problemet startade under våren 2023 ett projekt i framtagande av förfrågningsunderlag för installation av ny rördragning (för kallt- och varmt vatten, samt värmerör till radiatorerna) i fastigheterna. Detta arbete har utförts av externa VVS- & byggkonsulter som arbetat i samråd med Styrelsen.

Under slutet av 2023 till början av 2024 kommer arbetet fortsätta, med val av entreprenörer som ska förfrågas, inhämtande av anbud och tekniska beskrivningar, och slutligen granskning och utfrågningar kring de inkomna anbuden.

Ett projekt av denna storlek kommer påverka oss boende förhållandevis mycket, så alla boende kommer dels få informationsutskick med teknisk information samt tidplan, men det kommer även att kallas till ett informationsmöte där det ges möjlighet att ställa frågor kring detta.

Mer information kring detta skickas ut under början av 2024.

Informationsblad för augusti 2023

Laddning av elbilar och laddhybrider 

Elsäkerhetsverket avråder från att ladda bilar genom vanliga eluttag. Anledningen är att dessa uttag inte är dimensionerade för att klara den värmeutveckling som uppstår när uttaget belastas med full effekt under lång tid. Det finns risk för brand i uttaget samt installationen, vilket i sin tur kan leda till brand i fastigheten. Av denna anledning är det endast tillåtet att ladda sin elbil/laddhybrid på p-plats utrustad med elbils-ladduttag.

Container för grovsopor ställs ut 25-29 september (v.39)

Uppställningsplatsen blir i höjd med R8. Tillåtet material: Blandat brännbart/obrännbart avfall. Ej tillåtet material: Farligt avfall, tryckimpregnerat trä, däck, elektronik.

(Av)bokning av tvättpass

Om du inte behöver använda ett bokat tvättpass så kom ihåg att avboka det, så får dina grannar möjlighet att nyttja tiden istället. I vissa tvättstugor förekommer det rätt frekvent att tider bokas in men sen inte används.


Renovering av tvättstugan i R4 är nu beställt

Arbetet väntas påbörjas under hösten, berörda boende kommer att aviseras om vilka veckor som blir aktuella och vart de istället hänvisas till för tvättpass under renoveringstiden. Bl.a. kommer det bli nytt golv, rivning av “betongsocklar” under tvättmaskiner, demontering av gammal utrustning som ej används (ex. värmeaggregat), ersättande av “trätorkskåp” till modernt torkskåp osv.

Mer information om planerade underhållsprojekt kommer att annonseras mot slutet av 2023, i samband med att nästa års budget (och avgiftsförändring) blivit beslutad.

Inbetalning av årsavgiften (föreningsavgiften)

Årsavgiften för en bostadsrätt är till för att täcka bostadsrättsföreningens gemensamma löpande kostnader såsom försäkringar, inre och yttre underhåll, renhållning, vatten, värme, TV, bredband etc. Om en bostadsrättshavare av vana underlåter att betala avgiften i tid så medför det att föreningen kan få extra ekonomiska kostnader, vilket i slutändan drabbar alla medlemmar. Att avgiften inte betalas i tid kan enl. bostadsrättslagen (7 kap. 18§) t.o.m. berättiga ett uppsägande av medlemskapet:

”Om bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgiften mer än en vecka efter förfallodagen kan nyttjanderätten till lägenheten som innehas som bostadsrätt förverkas och föreningen berättigas att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning”. 

Ett sätt för dig att säkerställa att avgiften betalas i tid är till exempel att använda autogiro eller e-faktura.

Informationsblad för maj 2023

Årsstämman 2023, Styrelsens sammansättning
2023-04-20 hölls det årsstämma för Brf Rekylen. Länk till stämmoprotokollet finns här (PDF) & årsredovisningen för 2022 finns här (PDF).

Det blev ingen förändring av styrelsesammansättningen, kontaktuppgifter till styrelsen finns här.
Ordförande – Peter Eriksson (R7)
Vice ordförande – Per-Olov Pettersson (R4)
Sekreterare – Inger Lövstrand (R35)
Ledamot – Henrik Larsson (R35)
Ledamot – Anders G Carlsson (R10)
Ledamot – Lena Gångare (R10)
Suppleant – Maria Blom (R10)
Suppleant – Lisa Johansson (R2)

Container för grovsopor ställs ut 23-25 maj
Troligen blir uppställningsplatsen samma som sist; mitt emot Rekylgatan 8 (föreningslokalen).

Det går att få avgiftsavin för föreningsavgiften via autogiro el. e-faktura
Uppgifter om detta ska stå på avgiftsavin, kontakta annars MARK el. din bank för information.

Förbjudet att spola ner “tvättservetter/våtservetter” i toaletten
Det var en stor översvämning av avloppsvatten i tvättstugan i R2 nyligen (under den pågående renoveringen), vilket berodde på ett stopp orsakat av nerspolade tvättlappar/våtservetter. Spolbil samt efterföljande sanering kostade ca 16 000 kr för föreningen, dessutom tillkom ökade renoveringskostnader av tvättstugan beroende på förseningen som detta medförde.

Om ditt avlopp börjar rinna undan dåligt så försök att göra en felanmälan i god tid. Kontaktas fastighetsjouren på kväll el. helg så brukar kostnaden bli minst 4 000 kr.

Tillse att tömma din brevlåda regelbundet
Om brevlådan är överfull så missar man inte bara ev. viktig information från föreningen, det kan även utgöra en brandfara.

Kom ihåg att testa din brandvarnare regelbundet
Varje lgh ska ha minst 1 st. fungerande brandvarnare, behöver du hjälp med batteribyte så kan du kontakta vicevärden (genom felanmälan).

Grillning på balkong
Med tanke på brandsäkerheten är inte grillning med kol/gasolgrill tillåtet eller att på annat sätt ha öppen eldhärd på balkongerna. Grillning med elgrill är tillåtet. Föreningen har även 2 st allmänna grillplatser, placerade i vardera änden av låghuset.

Avstängning vatten i låghuset 13/2

Pga reparationsarbeten inkl byten av trasiga ventiler så kommer kall- och varmvattnet stängas av i hela låghuset (R1-R35) inklusive tvättstugorna.

Måndag 13/2, ca kl 08-11. Vattnet släpps på när arbetet är klart.

Informationsblad för januari 2023

Garage tillgängliga för uthyrning
Följande fordonskontrollen som utfördes i slutet av förra året så finns det i skrivande stund 17 st. garage tillgängliga i föreningen – prata med vicevärden om du vill hyra ett garage. Enligt föreningens parkeringspolicy så måste ett hushålll ha ett påställt fordon registrerat på sig för att kunna hyra en p-plats el. garageplats.

Sena inbetalningar av månadsavgiften
Det är mycket viktigt att månadsavgiften betalas in i tid till föreningen (senast enl. förfallodatum). Vissa månader är det tyvärr stora summor som ej betalas in i tid – detta innebär extra kostnader för föreningen (dvs extra kostnader för alla oss boende).

Samboprövning som skäl för andrahandsuthyrning
Ett av de godtagbara skälen till andrahandsuthyrning är att prova på att vara sambo på annan adress. Hyresnämndens praxis är att detta anses vara ett giltigt skäl i högst 1 år. För att behandla alla ansökningar lika så kommer Styrelsen följa Hyresnämndens praxis.

Övervakningskameror monterade i låghuset
Efter motionsbeslut på årsstämman 2020-06-16, med anledning av inbrott i förrådsutrymmen samt cykelrum, så monterades efter hösten 2020 övervakningskameror i höghusens förråds- och cykelutrymmen. En passande omfattning (och möjliga tekniska lösningar/dragningar) för låghuset började sedan utredas.

Följande flertalet inbrott i förråd i låghuset under sommaren 2022 så påskyndades arbetet med att stärka övervakningen/skalskyddet genom bl.a. förstärkta brytskydd till vissa ytterdörrar och beställning av ståldörrar till ett antal förrådsutrymmen. Övervakningskameror är nu monterade och aktiva i ett antal cykelrum/skyddsrum/förrådsgångar i låghuset. Inspelat material kommer endast att granskas efter inträffad skadegörelse eller inbrott. Vid frågor ang. kameraövervakningen ska Styrelsen kontaktas.

Säkerhetsåtgärder till gymmet
Det har varit problem med nattligt stök och nerskräpning i gymmet. Det kommer därför monteras en övervakningskamera i gymmet – denna kommer endast spela in material under nätterna (när gymmet inte får användas). Gymmets “ytterdörr” har förstärkts, och ogenomskinlig plastfilm kommer appliceras på fönstrena. Styrelsen påminner att gymbesökare själva ska plocka upp sitt skräp efter sig – så får vi alla ett trevligare gymbesök.

Renovering av tvättstugorna
Föreningens tvättstugor har länge varit i behov av upprustning, Styrelsen har nu beställt renovering av tvättstugan i R2 – vilket bl.a. kommer inkludera nytt golv, rivning av “betongsocklar” under tvättmaskiner, demontering av gammal utrustning som ej används (ex. värmeaggregat), ersättande av “trätorkskåp” till moderna torkskåp osv. Efter R2 kommer resterande tvättstugor i föreningen rustas upp i varsin ordning. Berörda boende kommer aviseras när renovering av aktuell tvättstuga börjar närma sig och vart de istället hänvisas till. Det är “lite sisådär” med städningen i vissa tvättstugor, och t.o.m. riktigt dåligt i andra tvättstugor. Det är de boende som ansvarar för den dagliga städningen i tvättstugorna – dvs efter varje utfört tvättpass. Lämna föreningens gemensamma lokaler som du vill finna dem!

Skräp i förrådsgångar och gemensamma utrymmen
I den tidigare utförda brandskyddsgenomgången av föreningens fastigheter anmärktes på att det stod diverse brandfarligt materiel (allt från diverse skräp/bråte till ex. barnvagnar) i en del trapphus, vindsgångar, förrådsgångar, cykelrum samt andra allmänna utrymmen.

Styrelsen ber er att följa de gällande brandskyddsföreskrifterna och inte blockera dessa utrymmen (eller för den delen lämna av saker som egentligen ska lämnas till återbruket genom den boendes egen försorg). Det slängs även en hel del snus och fimpar på marken – det finns papperskorgar och askkoppar framför entréerna som ska användas istället.

Exempel från nyligen taget foto: om det utbryter brand på denna vind är det en risk att rökdykare inte vill gå in där eftersom passagen är blockerad av möbler/bråte.

Försäkringsinformation / Skadeärendehanteringsprocessen

Vad gäller vid olika skador i lägenheten och vilka försäkringar kan gälla?
Det finns minst 4 olika typer av försäkringar som reglerar skador i fastigheten och dess lägenheter.

 1. Föreningens Fastighetsförsäkring
 2. Bostadsrättstilläggsförsäkring
 3. Bostadrättshavarens privata Hemförsäkring
 4. Föreningens Ansvarsförsäkring

Vad gäller de olika försäkringarna för, och vem betalar självrisken?

 1. BRF Rekylens fastighetsförsäkring reglerar skador på fastighetens stomme, avlopp- vatten- och värmerör. BRF Rekylen betalar självrisken.
 2. Alla lägenheter har en egen Bostadsrättstilläggsförsäkring som reglerar skador på ytskikt och fasta inventarier i lägenheten som Bostadsrättshavaren (BRH) ansvarar för enligt Föreningens Stadgar §38. BRH betalar självrisk och kostnad p.g.a. avskrivningar och åldersavdrag. Väljer BRH, vid reglering av en skada, ett dyrare material än vad Försäkringsbolaget tillhandahåller så betalar BRH för mellanskillnaden. Tänk här på att försäkringsbolagen har betydligt bättre priser på material än vad en BRH kan få själv.
 3. Hemförsäkringen är BRH egen personliga försäkring som reglerar skador på lösöre samt övriga skador enligt ovan om BRH orsakat skadorna på grund av vårdslöshet eller försummelse. Hemförsäkringen reglerar även extra kostnader som BRH kan drabbas av vid en skada i sin bostad: t.ex för ett tillfälligt boende. Se villkor i ert försäkringsbrev.
 4. Föreningens Ansvarsförsäkring reglerar BRH självrisk i de fall där skadorna i bostaden är förorsakade av skador uppkomna från fastighetens stomme, avlopp- vatten- eller värmerör. Se bl.a. Bostadsrättslagen kap 7 §12.

Om du som Bostadsrättshavare (BRH) drabbas av en vatten- eller brandskada – gör omgående en felanmälan!
Om skadan upptäcks under vardagar mellan kl. 07-16 så anmäls skadan till MARK, tel: 021-475 65 65 eller via mejl till fel@markbolagen.se (för mindre akuta felanmälningar).

Om skadan upptäcks under vardagar kl 16-07 el. under helg, och skadan måste åtgärdas omgående, så kontaktas fastighetsjouren på tel: 021-35 01 00. OBS: Vid tillkallande av Fastighetsjouren vid icke akut skada kommer kostnad för utryckning debiteras boende som beordrat arbetet.

Skaderegleringens gång
1. Skadan anmäls av BRH till MARK (om det gäller en enskild lgh).
2. MARK, på uppdrag av Styrelsen, anmäler skadan till Länsförsäkringar Bergslagen.
3. MARK kontaktar BRH och meddelar ärendenummer som ska användas av BRH vid anmälan till Bostadsrättstilläggsförsäkringen enligt p.4 nedan.
4. BRH ska därefter anmäla skadan till Bostadsrättstilläggsförsäkringen hos Länsförsäkringar Bergslagen tel: 021-19 01 00 och där uppge ärendenumret. BRH bör även anmäla skadan till sin personliga Hemförsäkring.
5. MARK kontaktar BRH för att boka tid för skadebesiktning.
6. Försäkringsbolaget informerar BRH om skadereglering enligt Bostadsrättstillägget.
7. MARK informerar BRH hur och när skadan ska åtgärdas av utsedd entreprenör.
8. MARK informerar Styrelsen när skadan slutligen är åtgärdad.

Läs mer i denna försäkringsinfo från Länsförsäkringar Bergslagen (PDF).

OBS! Villkoren i denna skade-/försäkringsinformation kan när som helst ändras, tillfråga Styrelsen eller ditt försäkringsbolag om den senaste informationen.

Motioner till årsstämman 2023

Motioner till årsstämman skall enligt stadgarna vara inlämnade senast 2023-01-31. Motionerna ska lämnas till Styrelsen genom brevinkastet till Områdeskontoret vid Rekylgatan 6.

Datum för årsstämman meddelas vid senare tillfälle.

Informationsblad för november 2022

Avgiftsförändring
Styrelsen för Brf Rekylen i Västerås har beslutat att höja årsavgiften för bostäder med 3 % fr.o.m. 2023-01-01. Garage- och parkeringsavgifterna förändras inte.

Bråte/barnvagnar i trapphus/korridorer
Det förekommer ibland att det står brandfarligt materiel (allt från diverse skräp/bråte till ex. barnvagnar) i trapphus, vindsgångar, förrådsgångar, cykelrum samt andra allmänna utrymmen.

Detta strider inte bara mot brandskyddsreglerna utan även mot trivselregler samt försvårar städning av våra gemensamma utrymmen. Cyklar och dylikt får inte parkeras i trapphus/korridorerna utan ska ställas i cykelrum el. på annan avsedd plats.