Årsstämman

Bostadsrättsföreningens medlemmar kallas årligen till en föreningsstämma, som är föreningens högsta beslutande organ. Stämman har beslutanderätt rörande föreningens organisation och dess inre förhållanden, som tillsättande och entledigande av styrelse och revisorer samt ändringar av stadgar. Det är stämman som tar ställning till styrelsens förvaltning och godkänner förvaltningen.

Ditt inflytande som bostadsrättshavare innebär att du har rösträtt och kan vara med och besluta på stämman.

Vill du ändra på något eller har förslag till förbättringar så skriv en motion till årsstämman (normalt sett är sista inlämningsdatum för behandling vid årets stämma 31a januari).