Årsstämma 2019

Årsstämman 2019
Måndagen den 8e april 2019 anordnades årsstämma för Brf Rekylen i Västerås, i matsalen på Äventyret (fd Lillhagaskolan).
Läs årsmötesprotokollet här (pdf)
Årsredovisningen (2018) finns här (pdf)

 

Förändringar i styrelsen
I samband med årsmötet blev det en del förändringar i styrelsen, ny styrelsesammansättning är enligt nedan:

Ordförande                           Ulf Sandberg
Vice Ordförande                   Per-Olov Pettersson
Sekreterare                           Inger Lövstrand
Ledamot                                Peter Eriksson
Ledamot                                Ann-Marie Johansson
Ledamot                                Håkan Sandberg
Ledamot                                Fredrik Lindgren
Suppleant                              Karl Lindström
Suppleant                              Egon Gunnarsson
Suppleant                              Kasper Friberg

 

Angående diverse uppkomna frågor vid föreningsstämman
Under föreningsstämman 2019-04-08 uppkom ett antal frågor som inte berörde det föregående räkenskapsåret och som inte heller föranmälts (eller i tid inskickats som motioner) och det frågades om varför en ”allmän informations/frågepunkt” inte fanns med på den ordinarie dagordningen.

Bostadsrättsföreningens medlemmar kallas årligen till en föreningsstämma för att avhandla det gångna räkenskapsåret. Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Stämman har då beslutanderätt rörande föreningens organisation och dess inre förhållanden, som tillsättande och entledigande av styrelse och revisorer samt ändringar av stadgar. Det är stämman som tar ställning till styrelsens förvaltning och godkänner förvaltningen.

På föreningsstämman avhandlas i enlighet med föreningens stadgar (2017-02-21 §18) exempelvis:
– Föredragning av styrelsens årsredovisning (för det gångna räkenskapsåret)
– Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
– Beslut om resultatdisposition
– Val av styrelseledamöter och suppleanter
– Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor (preposition) samt av föreningsmedlem anmält ärende (motion)

På den ordinarie dagordningen för föreningsstämma finns ingen punkt om ”allmän information” eller ”allmänna frågor från medlemmar”, däremot brukar styrelseordföranden före stämmans öppnande berätta om större aktiviteter/arbeten som utförts samt kommer utföras i närtid.

Övrig tid på året är alla medlemmar välkomna att ställa relevanta frågor till styrelsen, lämna förslag, komma med idéer eller tankar som mail till styrelsen@rekylen.se, eller lämna in en lapp i brevinkastet på områdeskontoret på Rekylgatan 6. Allt inlämnat material kommer att behandlas av styrelsen på ordinarie styrelsemöte. Svar som anses relevanta att meddela till hela föreningen kommer att publiceras på föreningens hemsida eller anslås vid portarna.

Information från styrelsen anslås i föreningens hus genom informationsblad vid portarna, på föreningens hemsida, eller utdelning till medlemmarnas brevlådor vid särskilt viktig information.

Utöver informationsblad och avhandling av prepositioner/motioner på föreningsstämman kan en extra föreningsstämma hållas (föreningens stadgar 2017-02-21 §17) när styrelsen finner skäl till det, eller om det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av revisor eller minst 1/10 av föreningens samtliga röstberättigade.

Allt arbete i styrelsen och de beslut som fattas av styrelsen sker vidare enligt demokratiska regler. Alla uttalanden, meddelanden, brev etc. från styrelsen till bostadsrättshavare är utgivna i samförstånd av hela styrelsen, om det rör sig om mail kommer mailet från styrelsen oavsett från vilken styrelseledamots mailadress det är sänt.

Vissa medlemmar har på sociala medier diskuterat huruvida en viss styrelseledamot är passande att sitta kvar i styrelsen. Diskussionen baseras på att styrelseledamoten har samma namn som en i media nämnd person som anklagats för mutbrott. Det rör sig helt enkelt inte om samma person, vilket förtydligades under föreningsstämman 2019-04-08. På sociala medier har även flera inlägg med helt eller delvis felaktigt innehåll publicerats, vilket styrelsen inte ges möjlighet att kommentera.