Informationsblad för augusti 2023

Laddning av elbilar och laddhybrider 

Elsäkerhetsverket avråder från att ladda bilar genom vanliga eluttag. Anledningen är att dessa uttag inte är dimensionerade för att klara den värmeutveckling som uppstår när uttaget belastas med full effekt under lång tid. Det finns risk för brand i uttaget samt installationen, vilket i sin tur kan leda till brand i fastigheten. Av denna anledning är det endast tillåtet att ladda sin elbil/laddhybrid på p-plats utrustad med elbils-ladduttag.

Container för grovsopor ställs ut 25-29 september (v.39)

Uppställningsplatsen blir i höjd med R8. Tillåtet material: Blandat brännbart/obrännbart avfall. Ej tillåtet material: Farligt avfall, tryckimpregnerat trä, däck, elektronik.

(Av)bokning av tvättpass

Om du inte behöver använda ett bokat tvättpass så kom ihåg att avboka det, så får dina grannar möjlighet att nyttja tiden istället. I vissa tvättstugor förekommer det rätt frekvent att tider bokas in men sen inte används.


Renovering av tvättstugan i R4 är nu beställt

Arbetet väntas påbörjas under hösten, berörda boende kommer att aviseras om vilka veckor som blir aktuella och vart de istället hänvisas till för tvättpass under renoveringstiden. Bl.a. kommer det bli nytt golv, rivning av “betongsocklar” under tvättmaskiner, demontering av gammal utrustning som ej används (ex. värmeaggregat), ersättande av “trätorkskåp” till modernt torkskåp osv.

Mer information om planerade underhållsprojekt kommer att annonseras mot slutet av 2023, i samband med att nästa års budget (och avgiftsförändring) blivit beslutad.

Inbetalning av årsavgiften (föreningsavgiften)

Årsavgiften för en bostadsrätt är till för att täcka bostadsrättsföreningens gemensamma löpande kostnader såsom försäkringar, inre och yttre underhåll, renhållning, vatten, värme, TV, bredband etc. Om en bostadsrättshavare av vana underlåter att betala avgiften i tid så medför det att föreningen kan få extra ekonomiska kostnader, vilket i slutändan drabbar alla medlemmar. Att avgiften inte betalas i tid kan enl. bostadsrättslagen (7 kap. 18§) t.o.m. berättiga ett uppsägande av medlemskapet:

”Om bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgiften mer än en vecka efter förfallodagen kan nyttjanderätten till lägenheten som innehas som bostadsrätt förverkas och föreningen berättigas att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning”. 

Ett sätt för dig att säkerställa att avgiften betalas i tid är till exempel att använda autogiro eller e-faktura.