Informationsblad för november 2023

Kommande avgiftshöjning

Styrelsen för Brf Rekylen i Västerås har beslutat att höja årsavgiften för bostäder med 4% & värmetillägget med 3% fr.o.m. 2024-01-01. Garage- och parkeringsavgifterna höjs med 5% & schablonavgiften för elbilsladdning höjs med 10% fr.o.m. samma datum.

Behovet för avgiftshöjningen beror på ordentligt höjda fjärrvärme-, vatten- och eltaxor från MälarEnergi, ett förväntat högt ränteläge på de lån som ska omsättas under 2024, samt bekostnad av nödvändiga underhållsåtgärder i fastigheterna.

Utförda & pågående underhållsprojekt

  • Tvättstugan i R2 renoverades under 2023, och R4 renoveras nu i skrivande stund. R6 & R10 är planerade att renoveras under 2024. Mer info kommer ut till berörda boende innan arbetet påbörjas.
  • Under hösten 2023 byttes hissarnas nödtelefoner ut, p.g.a. planerad kommande nedsläckning av 3G-nätet (vilken ska ske under 2024-2025).
  • Radiatorerna i föreningens lägenheter & lokaler kontrollerades under 2022-2023 av fastighetsskötare m.a.p. rost & allmänt skick. Denna åtgärd gjordes eftersom radiatorerna i föreningen överlag var av gammalt skick, och det är fördelaktigt både för bostadsrättshavaren samt föreningen att fånga upp ett rostproblem innan det går över till en möjlig vattenläcka. Ett 50-tal radiatorer blev aktuella att byta ut, varav majoriteten av dessa nu har blivit åtgärdade.
  • Samtliga värme- och avloppsrör i låghusets garage har kontrollerats m.a.p. rost, resultatet blev att ett antal värme- samt avloppsrör är planerade att bytas ut under slutet av 2023 till början av 2024.
  • Det sista arbetet med relining av höghusens köksavlopp samt undercentraler färdigställs nu under slutet av 2023. Eftersom låghusets stammar generellt sett är i bättre skick än höghusen, så har Styrelsen i planeringen senarelagt starten av arbetet i låghuset, för att prioritera omkostnaderna för det föreslagna Vattenrörsprojektet.

Kom ihåg att testa din brandvarnare

Under december brinner det som mest i våra bostäder, kom ihåg att testa lägenhetens brandvarnare (rek. minst en gång i månaden). Vill du ha hjälp att montera en brandvarnare eller byta batteri så kan du kontakta Områdeskontoret. Du måste själv köpa ersättningsbatteriet innan bytet sker.

Planerat underhållsprojekt: Utbyte av vattenrör (tappvatten & värme)

Tyvärr har flertalet boende i föreningen drabbats av vattenskador de senaste åren, uppkomna p.g.a. gamla tappvatten- samt värmerör som börjat läcka när hål uppstått p.g.a. rostskador. Dessa rör är överlag i originalskick från 60-talet, dvs den tekniska livslängden är uppnådd och löpande reparationer har varit nödvändiga. För att möta problemen kring dessa vattenskadors uppkomst, anser Styrelsen det bättre för föreningen att åtgärda grundproblemet direkt, än att behöva betala för löpande akuta lagningar.

Som åtgärd på problemet startade under våren 2023 ett projekt i framtagande av förfrågningsunderlag för installation av ny rördragning (för kallt- och varmt vatten, samt värmerör till radiatorerna) i fastigheterna. Detta arbete har utförts av externa VVS- & byggkonsulter som arbetat i samråd med Styrelsen.

Under slutet av 2023 till början av 2024 kommer arbetet fortsätta, med val av entreprenörer som ska förfrågas, inhämtande av anbud och tekniska beskrivningar, och slutligen granskning och utfrågningar kring de inkomna anbuden.

Ett projekt av denna storlek kommer påverka oss boende förhållandevis mycket, så alla boende kommer dels få informationsutskick med teknisk information samt tidplan, men det kommer även att kallas till ett informationsmöte där det ges möjlighet att ställa frågor kring detta.

Mer information kring detta skickas ut under början av 2024.