Årsstämman

Bostadsrättsföreningens medlemmar kallas årligen till en föreningsstämma, som är föreningens högsta beslutande organ. Stämman har beslutanderätt rörande föreningens organisation och dess inre förhållanden, som tillsättande och entledigande av styrelse och revisorer samt ändringar av stadgar. Det är stämman som tar ställning till styrelsens förvaltning och godkänner förvaltningen.

Ditt inflytande som bostadsrättshavare innebär att du har rösträtt och kan vara med och besluta på stämman. Om flera medlemmar innehar bostadsrätt gemensamt har de tillsammans endast en röst. Medlem som innehar flera lägenheter har också endast en röst.

Vill du ändra på något eller har förslag till förbättringar så lämna in en motion till styrelsen (normalt sett är sista inlämningsdatum för behandling vid följande årsstämma den 31a januari, se anslag för aktuellt datum).

 

Information om ombud/biträde till stämman

En medlem som inte personligen kan närvara på föreningsstämman kan utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet skall inneha en skriftlig daterad fullmakt, den ska uppvisas i original och gäller i högst ett år från utfärdandet.

Endast annan föreningsmedlem, medlemmens make/maka, sambo, föräldrar, syskon, myndigt barn, god man eller annan närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen i föreningens hus får vara ombud. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem. Medlem som är under 18 år företräds av dess förmyndare. Om medlem har förvaltare företräds medlemmen av förvaltaren. En medlem som är juridisk person företräds av den som är legal ställföreträdare, mot uppvisade av ett registreringsbevis som är högst ett år gammalt.

En medlem kan vid föreningsstämman ha med sig högst ett biträde för att ge medlemmen möjlighet till sakkunnig hjälp på stämman, ex. för ekonomiska, tekniska eller juridiska frågor. Endast personer enligt förra stycket får vara biträde. Biträdet behöver inte inneha fullmakt.