Andrahandsuthyrning

Regler för andrahandsuthyrning enligt föreningens stadgar (2017-02-21)

§52 Andrahandsupplåtelse

”En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Bostadsrättshavaren ska skriftligen hos styrelsen ansöka om samtycke till upplåtelsen. I ansökan ska skälet till upplåtelsen anges, vilken tid den ska pågå samt till vem lägenheten ska upplåtas. […]”

§54 Förverkandegrunder

”Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt kan förverkas och föreningen kan säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning i bland annat följande fall: […] lägenheten utan samtycke från styrelsen upplåts i andra hand […]”

För att styrelsen skall godkänna en andrahandsuthyrning krävs för det första att bostadsrättshavaren själv använder sin lägenhet för eget boende (se §1 samt §49 i föreningens stadgar), undantag från detta kan göras för föräldrar, respektive mor- eller farföräldrar som av någon anledning står som bostadsrättshavare i stället för sina barn respektive barnbarn. För det andra krävs ett beaktansvärt skäl till andrahandsuthyrningen.

Exempel på godtagbara skäl till andrahandsuthyrning är:

  • Prova på att vara sambo på en annan adress ¹
  • Tillfälligt arbeta på annan ort ²
  • Studier på annan ort ³
  • Tillfällig vistelse (ex. semester) på annan ort
  • Bereda nära familjemedlem boende (t.ex. barn respektive barnbarn)

¹) Hyresnämndens praxis är att detta anses vara ett giltigt skäl i högst 1 år.

²) Gäller tillfällig anställning på ort utanför pendlingsavstånd, till ansökan ska anställningsavtal bifogas.

³) Gäller på ort utanför pendlingsavstånd, till ansökan ska studieintyg/antagningsbesked bifogas.

Styrelsen kommer bara att godkänna andrahandsuthyrningar sex (6) månader i taget, därefter måste ny ansökan lämnas in för beredning hos bostadsrättsföreningens styrelse. Om en bostadsrättshavare inte använder sin lägenhet för eget permanentboende utan trovärdigt skäl kan aktuell bostadsrättshavare inte heller ha nyttjanderätt för sin lägenhet och kommer att sägas upp till avflyttning.

En administrativ avgift tas ut för varje månad som lägenheten är uthyrd i andrahand. Avgiften läggs till på bostadsrättshavarens avgiftsavi och är bestämd till del av gällande prisbasbelopp enligt (PBB x 10 % / 12 månader), detta i enlighet med stadgarna §12.

§12 Överlåtelse- och pantsättningavgift samt avgift för andrahandsupplåtelse
”[…] Avgift för andrahandsupplåtelse får tas ut efter beslut av styrelsen. Avgiften får årligen uppgå till högst 10% av gällande prisbasbelopp. Om en lägenhet upplåts under del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten. Upplåtelse under del av kalendermånad räknas som hel månad.”

Blankett för andrahandsuthyrning finns på denna sida.