Information till boende ang. föreningens gruppavtal med Tele2

Fr.o.m. 2024-09-01 kommer internethastigheten som ingår i föreningens gruppavtal med Tele2 att höjas till 500 Mbit/s.

För att aktivera denna höjda hastighet måste samtliga boende kontakta Tele2 på tfn
0775-17 17 20. Om du idag betalar för en högre hastighet hos Tele2, eller om du har ett internetabonnemang hos en annan operatör, så kom ihåg att det troligen är någon månads uppsägningstid på ditt specifika avtal.

Ändringen av gruppavtalet påverkar inte TV och telefoni, tidigare tjänster ska enligt information från Tele2 fungera vidare likt idag.

Vid frågor på gruppavtalet ska Tele2 kontaktas, inte Styrelsen eller vicevärden. Detsamma gäller om du har frågor eller behöver hjälp kring den tekniska utrustningen från Tele2.

Läs mer i detta utskick från Tele2.

Informationsblad för juni 2024

Agera i tid vid stopp i avlopp

Om en boende märker att vattnet börjar rinna undan dåligt i köks-/badrumsavloppet (och vattenlås/dylikt redan har kontrollerats/rensats av den boende), så ska i första hand felanmälan på MARK kontaktas under dagtid på vardagar. Då kommer en fastighetsskötare försöka lösa stoppet under ordinarie arbetstid och det kostar oftast inget extra för föreningen.

Om fastighetsjouren kontaktas under kvällstid el. helg så brukar kostnaden för föreningen istället bli ca 4000-5000 kronor. Detta gäller även andra typer av ärenden där fastighetsjouren kontaktas – om ärendet kan vänta eller planeras in i förväg så ska en vanlig felanmälan göras.

Blockerande av vinds-/källarutrymmen och trapphus

Det förekommer rätt frekvent i vissa hus att det står brandfarligt materiel (allt från diverse skräp/bråte till ex. barnvagnar eller gamla soffor) i trapphus, vindsgångar, förrådsgångar, cykelrum samt andra allmänna utrymmen. Detta strider inte bara mot brandskyddsreglerna utan även mot trivselregler samt försvårar städning av våra gemensamma utrymmen. När föreningen tvingas frakta bort skräpet kostar det 400 kr i avgift för besöket på ÅVC, och fastighetsskötaren får mindre tid till annat viktigt.

Elsparkcyklar bör inte förvaras i cykelrummen, p.g.a. brandrisken, utan istället i lgh där den boende kan övervaka dem.

Ändring av rutiner kring bokning av tvättpass, bastun


Tyvärr missbrukas tvättstugornas bokningssystem av flera boende genom att många tider bokas upp men sen inte används eller inte avbokas i tid. Det resulterar i en brist på lediga tvättpass i flera av husen. När en tvättstuga renoveras och boende måste samsas om kvarvarande tvättstugor så är detta ett ännu större problem.

Eftersom detta har visat sig som ett så pass stort problem där många boende hört av sig till vicevärd samt Styrelsen, så har Styrelsen beslutat att reducera antalet bokningsbara tvättpass, från dagens 4 st, till 2 st. När ett tvättpass är genomfört frigörs det likt idag möjlighet att boka in nästa pass, dvs. ingen förändring där. Förhoppningsvis leder detta till att bokningar görs mer eftertänksamt. Ändringen genomförs den 1a augusti, i samband med ändringen kommer troligen alla inbokade pass försvinna, och den boende måste boka om dem.

Eftersom även bastun under vissa perioder är väldigt uppbokad kommer samma ändring att göras även där, från dagens 4 st. aktiva pass till att man bara kan ha 2 st. pass inbokat.

Fasadrengöring låghuset v25

Måndag den 17e juni kommer fasadrengöring ske på låghusets kortsidor och baksida. Se till så fönster et c är stängda under arbetets gång kl. 07–16 måndag-fredag.

Fasadtvätten beräknas ta ca 5–7 arbetsdagar beroende på väder et c.

Fönsterputsning utförs efter avslutad rengöring av låghuset.

En avisering för höghusen kommer när arbetsstarten där närmar sig.

Att tänka på inför fasadrengöringen
– Se till att markiser et c är indragna. Eventuellt slå av strömmen till automatiska markiser.
– Håll fönster et c stängda under arbetstiden.
– Parkera inga bilar förutom på avsedda parkeringsytor.

Mer information finns i de anslag som sitter på låghusets entréportar, samt som kommer lämnas ut till boendes brevlådor.

Informationsblad för maj 2024

Årsstämman 2024, ny styrelsesammansättning

2024-05-14 hölls det årsstämma för Brf Rekylen. Länk till stämmoprotokollet och årsredovisningen kommer att läggas upp på föreningens webbplats när protokollet justerats och signerats.

Den nya styrelsesammansättningen är enligt nedan, kontaktuppgifter till styrelsen kommer att läggas upp på föreningens webbplats. Styrelsens mailadress är som tidigare: Styrelsen@Rekylen.se

Ordförande – Peter Eriksson (R7)
Vice ordförande – Per-Olov Pettersson (R4)
Sekreterare – Inger Lövstrand (R35)
Ledamot – Pernilla Vestling (R21A)
Ledamot – Anders G Carlsson (R10)
Ledamot – Lena Gångare (R10)
Suppleant – Maria Blom (R10)
Suppleant – Arnt Eriksen (R14)
Suppleant – Rasmus Pettersson (R6)

Kommande Vattenrörsprojekt

På årsstämman visades en presentation om Vattenrörsprojektet (byte av tappvatten-, värmerör samt radiatorer). Presentationsmaterialet samt ett uttalande från föreningsvald revisor finns att läsa under “Nyheter” på den nya boendeportalen (phmdigital.se). Länk till nya boendeportalen finns även på föreningens webbplats samt på de nya avgiftsavierna.

MARK bjuder på grillkorv & fika onsdag 29/5 kl. 17 vid grillplatsen R35

Höjd internethastighet fr.o.m. 2024-09-01

Styrelsen har förhandlat fram höjd internethastighet från föreningens TV/bredbandsleverantör Tele2 – från den 1a september kommer grundhastigheten höjas till 500/50 Mbit/s. Som idag så dras ett rabatterat belopp av om man vill gå upp i ännu högre hastighet. TV-utbudet kvarstår motsvarande som idag. Information skickas ut via Tele2 under sommaren ifall boende måste göra något särskilt för att aktivera tjänsten. Föreningen betalar framöver samma priser för dessa tjänster, dock med ändringen att justering enligt tjänsteprisindex kommer att göras årligen.

Undvik att parkera framför andras garageportar (ex. vid låghuset)

Det är svårt för boende att köra ut sina bilar när andra parkerar för nära garageporten.

Inbetalning av föreningsavgiften

MARK bytte tidigare under året ekonomisystem, vilket påverkade utskick av avgiftsavier. Utskicken bör dock numera gå till rätt adresser och alla boende måste tillse att de betalar in sina avgifter i tid (senast enligt förfallodatumet). Det är avgifterna som bekostar föreningens utgifter så det är viktigt att det betalas i tid.

Om någon fortfarande har problem att få sina avgiftsavier till rätt adress så kan avierna även hämtas digitalt via den nya boendeportalen (phmdigital.se). Om någon fortfarande upplever problem kring detta ska ni kontakta MARK på växel-tfn: 021-475 65 00.

Container för grovsopor ställs ut 27-30 maj (v.22)
Uppställningsplatsen blir ungefär i höjd med R25.

Tillåtet material: Blandat brännbart/obrännbart avfall. Ej tillåtet material: Farligt avfall, tryckimpregnerat trä, däck, elektronik. Försök packa skräpet effektivt och lämna inget utanför containern. I höstas var det mycket luft mellan saker så en del boende lämnade saker utanför containern vilket skapade problem när den skulle hämtas.

Slutligen önskar Styrelsen alla en skön sommar!

Information ang. avgiftsavier & den nya boendeportalen

Föreningens ekonomiska förvaltare MARK har nyligen bytt ekonomisystem vilket har påverkat utskick av avgiftsavier. MARK-Portalen kommer stängas ner och ersättas av en ny boendeportal kallad PHM Digital https://www.phmdigital.se/ – logga in med BankID för att bl.a. kunna se dina aktuella avgiftsavier i PDF-format.

Om du saknar inbetalningsuppgifter så kan du även kontakta MARK på växel-tfn 021-475 65 00 och be om att få prata med en bostadsrättsförvaltare, alternativt maila ditt ärende till info@markbolagen.se.

Informationsblad för januari 2024

Skräp i förrådsgångar och gemensamma utrymmen, saker “ges bort” i entréer

I tidigare utförd brandskyddsgenomgång av föreningens fastigheter anmärktes på att det stod diverse brandfarligt materiel (allt från diverse skräp/bråte till ex. barnvagnar) i en del trapphus, vindsgångar, förrådsgångar, cykelrum samt andra allmänna utrymmen.

Styrelsen ber er att följa de gällande brandskyddsföreskrifterna och inte blockera dessa utrymmen. Vid en brand kanske du inte kommer ut den vägen, eller så väljer rökdykarna att inte fortsätta för att vägen är blockerad av bråte. Nyligen har någon ex. ställt upp en soffa i vindsgången i R4 – den ska fraktas bort av den boende, alt. ställas in i dennes förråd/lgh.

Vicevärden tar varje vecka bort diverse avlämnade saker från dessa utrymmen och kör till återbruket eftersom vissa boende inte gör detta själva, men det tar dels tid från vicevärdens andra uppdrag och framöver riskerar det även att kosta föreningen en hel del – återbruken tar nu betalt ca 400 kr för varje besök som en företagsbil gör där.

Det är egentligen inte tillåtet att ställa ner saker “att ge bort” i entréer (p.g.a. brandreglerna), men om ni gör det: skriv en lapp att ni ger bort sakerna och rensa sen bort det som ingen ville ha åtminstone (senast dagen efter).

Inbrott i garage

Under 2023 var det tyvärr flera inbrott och inbrottsförsök i bilgarage på området – tillse att du låser ditt garage ordentligt när du lämnar det.

Informationsblad för november 2023

Kommande avgiftshöjning

Styrelsen för Brf Rekylen i Västerås har beslutat att höja årsavgiften för bostäder med 4% & värmetillägget med 3% fr.o.m. 2024-01-01. Garage- och parkeringsavgifterna höjs med 5% & schablonavgiften för elbilsladdning höjs med 10% fr.o.m. samma datum.

Behovet för avgiftshöjningen beror på ordentligt höjda fjärrvärme-, vatten- och eltaxor från MälarEnergi, ett förväntat högt ränteläge på de lån som ska omsättas under 2024, samt bekostnad av nödvändiga underhållsåtgärder i fastigheterna.

Utförda & pågående underhållsprojekt

  • Tvättstugan i R2 renoverades under 2023, och R4 renoveras nu i skrivande stund. R6 & R10 är planerade att renoveras under 2024. Mer info kommer ut till berörda boende innan arbetet påbörjas.
  • Under hösten 2023 byttes hissarnas nödtelefoner ut, p.g.a. planerad kommande nedsläckning av 3G-nätet (vilken ska ske under 2024-2025).
  • Radiatorerna i föreningens lägenheter & lokaler kontrollerades under 2022-2023 av fastighetsskötare m.a.p. rost & allmänt skick. Denna åtgärd gjordes eftersom radiatorerna i föreningen överlag var av gammalt skick, och det är fördelaktigt både för bostadsrättshavaren samt föreningen att fånga upp ett rostproblem innan det går över till en möjlig vattenläcka. Ett 50-tal radiatorer blev aktuella att byta ut, varav majoriteten av dessa nu har blivit åtgärdade.
  • Samtliga värme- och avloppsrör i låghusets garage har kontrollerats m.a.p. rost, resultatet blev att ett antal värme- samt avloppsrör är planerade att bytas ut under slutet av 2023 till början av 2024.
  • Det sista arbetet med relining av höghusens köksavlopp samt undercentraler färdigställs nu under slutet av 2023. Eftersom låghusets stammar generellt sett är i bättre skick än höghusen, så har Styrelsen i planeringen senarelagt starten av arbetet i låghuset, för att prioritera omkostnaderna för det föreslagna Vattenrörsprojektet.

Kom ihåg att testa din brandvarnare

Under december brinner det som mest i våra bostäder, kom ihåg att testa lägenhetens brandvarnare (rek. minst en gång i månaden). Vill du ha hjälp att montera en brandvarnare eller byta batteri så kan du kontakta Områdeskontoret. Du måste själv köpa ersättningsbatteriet innan bytet sker.

Planerat underhållsprojekt: Utbyte av vattenrör (tappvatten & värme)

Tyvärr har flertalet boende i föreningen drabbats av vattenskador de senaste åren, uppkomna p.g.a. gamla tappvatten- samt värmerör som börjat läcka när hål uppstått p.g.a. rostskador. Dessa rör är överlag i originalskick från 60-talet, dvs den tekniska livslängden är uppnådd och löpande reparationer har varit nödvändiga. För att möta problemen kring dessa vattenskadors uppkomst, anser Styrelsen det bättre för föreningen att åtgärda grundproblemet direkt, än att behöva betala för löpande akuta lagningar.

Som åtgärd på problemet startade under våren 2023 ett projekt i framtagande av förfrågningsunderlag för installation av ny rördragning (för kallt- och varmt vatten, samt värmerör till radiatorerna) i fastigheterna. Detta arbete har utförts av externa VVS- & byggkonsulter som arbetat i samråd med Styrelsen.

Under slutet av 2023 till början av 2024 kommer arbetet fortsätta, med val av entreprenörer som ska förfrågas, inhämtande av anbud och tekniska beskrivningar, och slutligen granskning och utfrågningar kring de inkomna anbuden.

Ett projekt av denna storlek kommer påverka oss boende förhållandevis mycket, så alla boende kommer dels få informationsutskick med teknisk information samt tidplan, men det kommer även att kallas till ett informationsmöte där det ges möjlighet att ställa frågor kring detta.

Mer information kring detta skickas ut under början av 2024.

Informationsblad för augusti 2023

Laddning av elbilar och laddhybrider 

Elsäkerhetsverket avråder från att ladda bilar genom vanliga eluttag. Anledningen är att dessa uttag inte är dimensionerade för att klara den värmeutveckling som uppstår när uttaget belastas med full effekt under lång tid. Det finns risk för brand i uttaget samt installationen, vilket i sin tur kan leda till brand i fastigheten. Av denna anledning är det endast tillåtet att ladda sin elbil/laddhybrid på p-plats utrustad med elbils-ladduttag.

Container för grovsopor ställs ut 25-29 september (v.39)

Uppställningsplatsen blir i höjd med R8. Tillåtet material: Blandat brännbart/obrännbart avfall. Ej tillåtet material: Farligt avfall, tryckimpregnerat trä, däck, elektronik.

(Av)bokning av tvättpass

Om du inte behöver använda ett bokat tvättpass så kom ihåg att avboka det, så får dina grannar möjlighet att nyttja tiden istället. I vissa tvättstugor förekommer det rätt frekvent att tider bokas in men sen inte används.


Renovering av tvättstugan i R4 är nu beställt

Arbetet väntas påbörjas under hösten, berörda boende kommer att aviseras om vilka veckor som blir aktuella och vart de istället hänvisas till för tvättpass under renoveringstiden. Bl.a. kommer det bli nytt golv, rivning av “betongsocklar” under tvättmaskiner, demontering av gammal utrustning som ej används (ex. värmeaggregat), ersättande av “trätorkskåp” till modernt torkskåp osv.

Mer information om planerade underhållsprojekt kommer att annonseras mot slutet av 2023, i samband med att nästa års budget (och avgiftsförändring) blivit beslutad.

Inbetalning av årsavgiften (föreningsavgiften)

Årsavgiften för en bostadsrätt är till för att täcka bostadsrättsföreningens gemensamma löpande kostnader såsom försäkringar, inre och yttre underhåll, renhållning, vatten, värme, TV, bredband etc. Om en bostadsrättshavare av vana underlåter att betala avgiften i tid så medför det att föreningen kan få extra ekonomiska kostnader, vilket i slutändan drabbar alla medlemmar. Att avgiften inte betalas i tid kan enl. bostadsrättslagen (7 kap. 18§) t.o.m. berättiga ett uppsägande av medlemskapet:

”Om bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgiften mer än en vecka efter förfallodagen kan nyttjanderätten till lägenheten som innehas som bostadsrätt förverkas och föreningen berättigas att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning”. 

Ett sätt för dig att säkerställa att avgiften betalas i tid är till exempel att använda autogiro eller e-faktura.

Informationsblad för maj 2023

Årsstämman 2023, Styrelsens sammansättning
2023-04-20 hölls det årsstämma för Brf Rekylen. Länk till stämmoprotokollet finns här (PDF) & årsredovisningen för 2022 finns här (PDF).

Det blev ingen förändring av styrelsesammansättningen, kontaktuppgifter till styrelsen finns här.
Ordförande – Peter Eriksson (R7)
Vice ordförande – Per-Olov Pettersson (R4)
Sekreterare – Inger Lövstrand (R35)
Ledamot – Henrik Larsson (R35)
Ledamot – Anders G Carlsson (R10)
Ledamot – Lena Gångare (R10)
Suppleant – Maria Blom (R10)
Suppleant – Lisa Johansson (R2)

Container för grovsopor ställs ut 23-25 maj
Troligen blir uppställningsplatsen samma som sist; mitt emot Rekylgatan 8 (föreningslokalen).

Det går att få avgiftsavin för föreningsavgiften via autogiro el. e-faktura
Uppgifter om detta ska stå på avgiftsavin, kontakta annars MARK el. din bank för information.

Förbjudet att spola ner “tvättservetter/våtservetter” i toaletten
Det var en stor översvämning av avloppsvatten i tvättstugan i R2 nyligen (under den pågående renoveringen), vilket berodde på ett stopp orsakat av nerspolade tvättlappar/våtservetter. Spolbil samt efterföljande sanering kostade ca 16 000 kr för föreningen, dessutom tillkom ökade renoveringskostnader av tvättstugan beroende på förseningen som detta medförde.

Om ditt avlopp börjar rinna undan dåligt så försök att göra en felanmälan i god tid. Kontaktas fastighetsjouren på kväll el. helg så brukar kostnaden bli minst 4 000 kr.

Tillse att tömma din brevlåda regelbundet
Om brevlådan är överfull så missar man inte bara ev. viktig information från föreningen, det kan även utgöra en brandfara.

Kom ihåg att testa din brandvarnare regelbundet
Varje lgh ska ha minst 1 st. fungerande brandvarnare, behöver du hjälp med batteribyte så kan du kontakta vicevärden (genom felanmälan).

Grillning på balkong
Med tanke på brandsäkerheten är inte grillning med kol/gasolgrill tillåtet eller att på annat sätt ha öppen eldhärd på balkongerna. Grillning med elgrill är tillåtet. Föreningen har även 2 st allmänna grillplatser, placerade i vardera änden av låghuset.