Informationsblad för augusti 2023

Laddning av elbilar och laddhybrider 

Elsäkerhetsverket avråder från att ladda bilar genom vanliga eluttag. Anledningen är att dessa uttag inte är dimensionerade för att klara den värmeutveckling som uppstår när uttaget belastas med full effekt under lång tid. Det finns risk för brand i uttaget samt installationen, vilket i sin tur kan leda till brand i fastigheten. Av denna anledning är det endast tillåtet att ladda sin elbil/laddhybrid på p-plats utrustad med elbils-ladduttag.

Container för grovsopor ställs ut 25-29 september (v.39)

Uppställningsplatsen blir i höjd med R8. Tillåtet material: Blandat brännbart/obrännbart avfall. Ej tillåtet material: Farligt avfall, tryckimpregnerat trä, däck, elektronik.

(Av)bokning av tvättpass

Om du inte behöver använda ett bokat tvättpass så kom ihåg att avboka det, så får dina grannar möjlighet att nyttja tiden istället. I vissa tvättstugor förekommer det rätt frekvent att tider bokas in men sen inte används.


Renovering av tvättstugan i R4 är nu beställt

Arbetet väntas påbörjas under hösten, berörda boende kommer att aviseras om vilka veckor som blir aktuella och vart de istället hänvisas till för tvättpass under renoveringstiden. Bl.a. kommer det bli nytt golv, rivning av “betongsocklar” under tvättmaskiner, demontering av gammal utrustning som ej används (ex. värmeaggregat), ersättande av “trätorkskåp” till modernt torkskåp osv.

Mer information om planerade underhållsprojekt kommer att annonseras mot slutet av 2023, i samband med att nästa års budget (och avgiftsförändring) blivit beslutad.

Inbetalning av årsavgiften (föreningsavgiften)

Årsavgiften för en bostadsrätt är till för att täcka bostadsrättsföreningens gemensamma löpande kostnader såsom försäkringar, inre och yttre underhåll, renhållning, vatten, värme, TV, bredband etc. Om en bostadsrättshavare av vana underlåter att betala avgiften i tid så medför det att föreningen kan få extra ekonomiska kostnader, vilket i slutändan drabbar alla medlemmar. Att avgiften inte betalas i tid kan enl. bostadsrättslagen (7 kap. 18§) t.o.m. berättiga ett uppsägande av medlemskapet:

”Om bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgiften mer än en vecka efter förfallodagen kan nyttjanderätten till lägenheten som innehas som bostadsrätt förverkas och föreningen berättigas att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning”. 

Ett sätt för dig att säkerställa att avgiften betalas i tid är till exempel att använda autogiro eller e-faktura.

Informationsblad för maj 2023

Årsstämman 2023, Styrelsens sammansättning
2023-04-20 hölls det årsstämma för Brf Rekylen. Länk till stämmoprotokollet finns här (PDF) & årsredovisningen för 2022 finns här (PDF).

Det blev ingen förändring av styrelsesammansättningen, kontaktuppgifter till styrelsen finns här.
Ordförande – Peter Eriksson (R7)
Vice ordförande – Per-Olov Pettersson (R4)
Sekreterare – Inger Lövstrand (R35)
Ledamot – Henrik Larsson (R35)
Ledamot – Anders G Carlsson (R10)
Ledamot – Lena Gångare (R10)
Suppleant – Maria Blom (R10)
Suppleant – Lisa Johansson (R2)

Container för grovsopor ställs ut 23-25 maj
Troligen blir uppställningsplatsen samma som sist; mitt emot Rekylgatan 8 (föreningslokalen).

Det går att få avgiftsavin för föreningsavgiften via autogiro el. e-faktura
Uppgifter om detta ska stå på avgiftsavin, kontakta annars MARK el. din bank för information.

Förbjudet att spola ner “tvättservetter/våtservetter” i toaletten
Det var en stor översvämning av avloppsvatten i tvättstugan i R2 nyligen (under den pågående renoveringen), vilket berodde på ett stopp orsakat av nerspolade tvättlappar/våtservetter. Spolbil samt efterföljande sanering kostade ca 16 000 kr för föreningen, dessutom tillkom ökade renoveringskostnader av tvättstugan beroende på förseningen som detta medförde.

Om ditt avlopp börjar rinna undan dåligt så försök att göra en felanmälan i god tid. Kontaktas fastighetsjouren på kväll el. helg så brukar kostnaden bli minst 4 000 kr.

Tillse att tömma din brevlåda regelbundet
Om brevlådan är överfull så missar man inte bara ev. viktig information från föreningen, det kan även utgöra en brandfara.

Kom ihåg att testa din brandvarnare regelbundet
Varje lgh ska ha minst 1 st. fungerande brandvarnare, behöver du hjälp med batteribyte så kan du kontakta vicevärden (genom felanmälan).

Grillning på balkong
Med tanke på brandsäkerheten är inte grillning med kol/gasolgrill tillåtet eller att på annat sätt ha öppen eldhärd på balkongerna. Grillning med elgrill är tillåtet. Föreningen har även 2 st allmänna grillplatser, placerade i vardera änden av låghuset.

Avstängning vatten i låghuset 13/2

Pga reparationsarbeten inkl byten av trasiga ventiler så kommer kall- och varmvattnet stängas av i hela låghuset (R1-R35) inklusive tvättstugorna.

Måndag 13/2, ca kl 08-11. Vattnet släpps på när arbetet är klart.

Informationsblad för januari 2023

Garage tillgängliga för uthyrning
Följande fordonskontrollen som utfördes i slutet av förra året så finns det i skrivande stund 17 st. garage tillgängliga i föreningen – prata med vicevärden om du vill hyra ett garage. Enligt föreningens parkeringspolicy så måste ett hushålll ha ett påställt fordon registrerat på sig för att kunna hyra en p-plats el. garageplats.

Sena inbetalningar av månadsavgiften
Det är mycket viktigt att månadsavgiften betalas in i tid till föreningen (senast enl. förfallodatum). Vissa månader är det tyvärr stora summor som ej betalas in i tid – detta innebär extra kostnader för föreningen (dvs extra kostnader för alla oss boende).

Samboprövning som skäl för andrahandsuthyrning
Ett av de godtagbara skälen till andrahandsuthyrning är att prova på att vara sambo på annan adress. Hyresnämndens praxis är att detta anses vara ett giltigt skäl i högst 1 år. För att behandla alla ansökningar lika så kommer Styrelsen följa Hyresnämndens praxis.

Övervakningskameror monterade i låghuset
Efter motionsbeslut på årsstämman 2020-06-16, med anledning av inbrott i förrådsutrymmen samt cykelrum, så monterades efter hösten 2020 övervakningskameror i höghusens förråds- och cykelutrymmen. En passande omfattning (och möjliga tekniska lösningar/dragningar) för låghuset började sedan utredas.

Följande flertalet inbrott i förråd i låghuset under sommaren 2022 så påskyndades arbetet med att stärka övervakningen/skalskyddet genom bl.a. förstärkta brytskydd till vissa ytterdörrar och beställning av ståldörrar till ett antal förrådsutrymmen. Övervakningskameror är nu monterade och aktiva i ett antal cykelrum/skyddsrum/förrådsgångar i låghuset. Inspelat material kommer endast att granskas efter inträffad skadegörelse eller inbrott. Vid frågor ang. kameraövervakningen ska Styrelsen kontaktas.

Säkerhetsåtgärder till gymmet
Det har varit problem med nattligt stök och nerskräpning i gymmet. Det kommer därför monteras en övervakningskamera i gymmet – denna kommer endast spela in material under nätterna (när gymmet inte får användas). Gymmets “ytterdörr” har förstärkts, och ogenomskinlig plastfilm kommer appliceras på fönstrena. Styrelsen påminner att gymbesökare själva ska plocka upp sitt skräp efter sig – så får vi alla ett trevligare gymbesök.

Renovering av tvättstugorna
Föreningens tvättstugor har länge varit i behov av upprustning, Styrelsen har nu beställt renovering av tvättstugan i R2 – vilket bl.a. kommer inkludera nytt golv, rivning av “betongsocklar” under tvättmaskiner, demontering av gammal utrustning som ej används (ex. värmeaggregat), ersättande av “trätorkskåp” till moderna torkskåp osv. Efter R2 kommer resterande tvättstugor i föreningen rustas upp i varsin ordning. Berörda boende kommer aviseras när renovering av aktuell tvättstuga börjar närma sig och vart de istället hänvisas till. Det är “lite sisådär” med städningen i vissa tvättstugor, och t.o.m. riktigt dåligt i andra tvättstugor. Det är de boende som ansvarar för den dagliga städningen i tvättstugorna – dvs efter varje utfört tvättpass. Lämna föreningens gemensamma lokaler som du vill finna dem!

Skräp i förrådsgångar och gemensamma utrymmen
I den tidigare utförda brandskyddsgenomgången av föreningens fastigheter anmärktes på att det stod diverse brandfarligt materiel (allt från diverse skräp/bråte till ex. barnvagnar) i en del trapphus, vindsgångar, förrådsgångar, cykelrum samt andra allmänna utrymmen.

Styrelsen ber er att följa de gällande brandskyddsföreskrifterna och inte blockera dessa utrymmen (eller för den delen lämna av saker som egentligen ska lämnas till återbruket genom den boendes egen försorg). Det slängs även en hel del snus och fimpar på marken – det finns papperskorgar och askkoppar framför entréerna som ska användas istället.

Exempel från nyligen taget foto: om det utbryter brand på denna vind är det en risk att rökdykare inte vill gå in där eftersom passagen är blockerad av möbler/bråte.

Försäkringsinformation / Skadeärendehanteringsprocessen

Vad gäller vid olika skador i lägenheten och vilka försäkringar kan gälla?
Det finns minst 4 olika typer av försäkringar som reglerar skador i fastigheten och dess lägenheter.

 1. Föreningens Fastighetsförsäkring
 2. Bostadsrättstilläggsförsäkring
 3. Bostadrättshavarens privata Hemförsäkring
 4. Föreningens Ansvarsförsäkring

Vad gäller de olika försäkringarna för, och vem betalar självrisken?

 1. BRF Rekylens fastighetsförsäkring reglerar skador på fastighetens stomme, avlopp- vatten- och värmerör. BRF Rekylen betalar självrisken.
 2. Alla lägenheter har en egen Bostadsrättstilläggsförsäkring som reglerar skador på ytskikt och fasta inventarier i lägenheten som Bostadsrättshavaren (BRH) ansvarar för enligt Föreningens Stadgar §38. BRH betalar självrisk och kostnad p.g.a. avskrivningar och åldersavdrag. Väljer BRH, vid reglering av en skada, ett dyrare material än vad Försäkringsbolaget tillhandahåller så betalar BRH för mellanskillnaden. Tänk här på att försäkringsbolagen har betydligt bättre priser på material än vad en BRH kan få själv.
 3. Hemförsäkringen är BRH egen personliga försäkring som reglerar skador på lösöre samt övriga skador enligt ovan om BRH orsakat skadorna på grund av vårdslöshet eller försummelse. Hemförsäkringen reglerar även extra kostnader som BRH kan drabbas av vid en skada i sin bostad: t.ex för ett tillfälligt boende. Se villkor i ert försäkringsbrev.
 4. Föreningens Ansvarsförsäkring reglerar BRH självrisk i de fall där skadorna i bostaden är förorsakade av skador uppkomna från fastighetens stomme, avlopp- vatten- eller värmerör. Se bl.a. Bostadsrättslagen kap 7 §12.

Om du som Bostadsrättshavare (BRH) drabbas av en vatten- eller brandskada – gör omgående en felanmälan!
Om skadan upptäcks under vardagar mellan kl. 07-16 så anmäls skadan till MARK, tel: 021-475 65 65 eller via mejl till fel@markbolagen.se (för mindre akuta felanmälningar).

Om skadan upptäcks under vardagar kl 16-07 el. under helg, och skadan måste åtgärdas omgående, så kontaktas fastighetsjouren på tel: 021-35 01 00. OBS: Vid tillkallande av Fastighetsjouren vid icke akut skada kommer kostnad för utryckning debiteras boende som beordrat arbetet.

Skaderegleringens gång
1. Skadan anmäls av BRH till MARK (om det gäller en enskild lgh).
2. MARK, på uppdrag av Styrelsen, anmäler skadan till Länsförsäkringar Bergslagen.
3. MARK kontaktar BRH och meddelar ärendenummer som ska användas av BRH vid anmälan till Bostadsrättstilläggsförsäkringen enligt p.4 nedan.
4. BRH ska därefter anmäla skadan till Bostadsrättstilläggsförsäkringen hos Länsförsäkringar Bergslagen tel: 021-19 01 00 och där uppge ärendenumret. BRH bör även anmäla skadan till sin personliga Hemförsäkring.
5. MARK kontaktar BRH för att boka tid för skadebesiktning.
6. Försäkringsbolaget informerar BRH om skadereglering enligt Bostadsrättstillägget.
7. MARK informerar BRH hur och när skadan ska åtgärdas av utsedd entreprenör.
8. MARK informerar Styrelsen när skadan slutligen är åtgärdad.

Läs mer i denna försäkringsinfo från Länsförsäkringar Bergslagen (PDF).

OBS! Villkoren i denna skade-/försäkringsinformation kan när som helst ändras, tillfråga Styrelsen eller ditt försäkringsbolag om den senaste informationen.

Motioner till årsstämman 2023

Motioner till årsstämman skall enligt stadgarna vara inlämnade senast 2023-01-31. Motionerna ska lämnas till Styrelsen genom brevinkastet till Områdeskontoret vid Rekylgatan 6.

Datum för årsstämman meddelas vid senare tillfälle.

Informationsblad för november 2022

Avgiftsförändring
Styrelsen för Brf Rekylen i Västerås har beslutat att höja årsavgiften för bostäder med 3 % fr.o.m. 2023-01-01. Garage- och parkeringsavgifterna förändras inte.

Bråte/barnvagnar i trapphus/korridorer
Det förekommer ibland att det står brandfarligt materiel (allt från diverse skräp/bråte till ex. barnvagnar) i trapphus, vindsgångar, förrådsgångar, cykelrum samt andra allmänna utrymmen.

Detta strider inte bara mot brandskyddsreglerna utan även mot trivselregler samt försvårar städning av våra gemensamma utrymmen. Cyklar och dylikt får inte parkeras i trapphus/korridorerna utan ska ställas i cykelrum el. på annan avsedd plats.

Gällande jourärenden för stopp i avlopp

Om en boende märker att vattnet börjar rinna undan dåligt i köks-/badrumsavloppet (och vattenlås/dylikt redan har kontrollerats/rensats av den boende), så ska i första hand felanmälan på MARK kontaktas under dagtid på vardagar. Då kommer en fastighetsskötare försöka lösa stoppet under ordinarie arbetstid och det kostar oftast inget extra för föreningen. Om fastighetsjouren kontaktas under kvällstid el. helg så brukar kostnaden för föreningen istället bli ca 4000-5000 kronor. Detta gäller även andra typer av ärenden där fastighetsjouren kontaktas – om ärendet kan vänta eller planeras in i förväg så ska en vanlig felanmälan göras.

MARK bjuder på korv med bröd & fika

Som tack för ett gott samarbete vill MARK bjuda alla boende i BRF Rekylen på korv med bröd & fika. Personal från MARK kommer att finnas på plats för att svara på frågor och tar tacksamt emot förslag på utveckling av föreningens yttre miljö och fastigheter.

Torsdag 8/9 kl.17-19, vid Rekylgatan 8 (föreningslokalen).

Informationsblad för augusti 2022

Förverkandegrunder

När man köper en bostadsrätt är en vanlig missuppfattning att man blir ägare till bostaden, när det som i själva verket händer är att man blir medlem i bostadsrättsföreningen och därmed äger rätten till att bo i bostaden. Om man som bostadsrättshavare missköter sig allvarligt kan bostadsrätten förverkas och man kan tvingas flytta ut.

I bostadsrättslagen (se även föreningens stadgar 54§) finns 8 uttömmande förverkandegrunder som kan föranleda att man som bostadsrättshavare kan bli uppsagd från sin lgh:

 1. Dröjsmål med betalning, detta gäller främst dröjsmål med att betala årsavgiften.
 2. Olovlig andrahandsupplåtelse, dvs. att man hyr ut sin bostad utan tillstånd.
 3. Inrymmande av utomstående personer som är till men för föreningen eller annan medlem.
 4. Användande av bostadsrätten för annat ändamål till men för annan, till exempel om man använder en bostad avsedd för bostadsändamål som butik eller kontor.
 5. Spridning av ohyra.
 6. Vanvård av bostaden eller störningar.
 7. Vägran att ge bostadsrättsföreningen tillträde till bostaden om det krävs för tillsyn.
 8. Icke fullgörande av annan skyldighet, till exempel skyldigheter som en bostadsrättshavare har enligt stadgarna.

Container för brännbart/obrännbart

En container kommer vara utställd på området mellan 13-15 september (v.37). Placeringen blir troligen bredvid vägen rakt framför R6/R8. En container planeras att ställas ut 2 ggr/år (vår resp. höst) OM reglerna kring vad som får slängas däri efterföljs.

Tillåtet material: Blandat brännbart/obrännbart avfall som kan sorteras med plockmaskin.

Får ej innehålla: Farligt avfall, tryckimpregnerat trä, däck, elektronik/vitvaror.

Skräp och fimpar

Det slängs en hel del fimpar på marken (bl.a. runt R6) – det finns askkoppar framför entréerna som ska användas. Vid R4 slängs det ut foliebollar (troligen från ett fönster) – vet någon vem som gör detta kan ni meddela styrelsen.

Papperskorgarna framför entréerna är endast till för mindre mängder skräp och blir tyvärr ofta överfulla (med följd att en del t.o.m. ställer skräp på marken bredvid). Släng era hushållssopor i Molokerna, detta gäller även rester från hämtmat (kartonger, muggar osv) samt skyddsutrustning (munskydd och dylikt) som bl.a. hemtjänsten använder. Detta har påtalats i många år och om inte detta efterföljs så kan papperskorgarna ev. behöva tas bort.