Informationsblad för maj 2017

Nya medlemmar
18 nya medlemmar har flyttat in i föreningen från 21 december 2016 tom 2 maj 2017.

 

Pågående projekt under 2017
Styrelsen har beslutat att genomföra följande byggnads- och underhållsåtgärder under 2017:

 • Färdigställande av markarbete vid R10 – R14
 • Balkongrenovering R4
 • Uppbyggnad av återvinningsstation
 • Uppbyggnad av garageplan vid föreningens parkeringsyta mot ICA Haga
 • Utbyte av räcken för taksäkerhet på samtliga hus till räcken som fyller lagens krav
 • Utbyte av portlåssystem eftersom det inte går att få tag på reservdelar till det nuvarande
 • Inventering av växtbestånd samt uppgörande av skötselplan för gröna ytor
 • Byte av elkablar för utomhusbelysning och elstolpar vid låghuset
 • Uppskyltning av våra parkeringsområden med anledning av nya parkeringsbestämmelser samt installation av parkeringsautomater (för gästparkeringar), mm.

 

Regler för andrahandsuthyrning mm.
Styrelsen har beslutat att tillämpa striktare regler för att godkänna andrahandsuthyrning. För att styrelsen skall godkänna en andrahandsuthyrning krävs, för det första att Bostadsrättshavaren själv använder sin lägenhet för eget boende enligt vår Bostadsrättsförenings stadgar §49 ”Användning av bostadsrätten” respektive §1 ”Namn, säte och ändamål” andra stycket. Undantag från detta kan göras för föräldrar, respektive mor- eller farföräldrar som av någon anledning måste stå som Bostadsrättshavare i stället för sina barn respektive barnbarn.

För det andra krävs ett beaktningsvärt skäl till andrahandsuthyrningen. Exempel på godtagbara skäl är:

 • Prova på att vara sambo på annan adress
 • Tillfälligt arbeta på annan ort
 • Tillfällig vistelse på annan ort
 • Studier på annan ort
 • Bereda nära familjemedlem boende t.ex. barn respektive barnbarn

Styrelsen kommer bara att godkänna andrahandsuthyrning sex (6) månader i taget, därefter måste ny ansökan lämnas in för beredning av Bostadsrättsföreningens styrelse. Om en Bostadsrättshavare inte använder sin lägenhet för eget permanentboende utan trovärdigt skäl får den Bostadsrättshavaren inte heller vara medlem i bostadsrättsföreningen enligt våra stadgar §8 ”Bosättningskrav”.  Detta betyder att aktuell Bostadsrättshavare inte heller kan ha nyttjanderätt för sin lägenhet och kommer sägas upp till avflyttning.

Om det kommer till styrelsens kännedom att en lägenhet hyrs ut utan styrelsens godkännande kommer aktuell Bostadsrättshavare att omedelbart sägas upp till avflyttning enligt vår bostadsrättsförenings stadgar §54 ”Förverkandegrunder”.

 

”Öppen dag” för styrelsen
Tisdagen den 16 maj mellan 17:00-19:00 ges möjlighet att träffa styrelsen i områdeskontoret (R6) om det är något föreningens medlemmar vill diskutera.