Informationsblad för november 2020

Nya medlemmar
Vi välkomnar 6 nya medlemmar som flyttat in i föreningen från 22a oktober t.o.m. 18e november!

Parkeringsavgifter, lägenhetsavgifter
Styrelsen har beslutat att höja samtliga parkeringsavgifter (inkl. garage) med 5 % fr.o.m. 2021-01-01. Det blir ingen planerad höjning av lägenhetsavgifterna, dvs de nuvarande avgifterna gäller tills vidare.

Laddning av elbil
Elsäkerhetsverket avråder från att ladda elbilar i ett vanligt shukouttag/vägguttag/motorvärmaruttag. Anledningen är att ett vägguttag inte är dimensionerat för att klara den värmeutveckling som uppstår när uttaget belastas med full effekt under en lång tid. Detta innebär att det finns risk för brand i uttaget samt installationen vilket i sin tur kan leda till brand i fastigheten där bilen laddas. Av ovan nämnda anledning har Styrelsen beslutat att det är förbjudet att ladda sin laddhybrid/elbil i dessa vanliga uttag.

Kontakta Områdeskontoret för att hyra särskild parkeringsplats med eluttag för laddning av elbil; föreningen har idag 50 st. sådana parkeringsplatser runtom i området.

Kom ihåg att testa din brandvarnare
Under december brinner det som mest i våra bostäder, så här kommer en påminnelse att testa lägenhetens brandvarnare (rek. minst en gång i månaden).

Vill du ha hjälp att montera en brandvarnare eller byta batteri så kan du kontakta Områdeskontoret. Du måste själv köpa ersättningsbatteriet innan bytet sker.

Nerstängning av föreningens gym & bastu p.g.a. COVID-19
Bastun är nu färdigrenoverad med nya trälavar samt ett nytt bastuaggregat.

P.g.a. de ökande coronafallen samt myndigheternas uppmaningar om att undvika fysisk kontakt med andra personer än de man bor tillsammans med, ex. i butiker, gym och badhus, har styrelsen beslutat att bastun fortsätter vara stängd tills vidare. Detsamma gäller nu även föreningens gym, som fr.o.m. 2020-11-19 stängts tills vidare. Styrelsen hoppas att föreningens medlemmar har förståelse för dessa beslut och vill samtidigt uppmana alla boende att göra sin del i att begränsa spridningen av COVID-19.

Relining av avloppsstammar
Styrelsen har tidigare beslutat att istället för en traditionell stamrenovering där de gamla rören byts ut, använda en modern teknik som kallas reling d.v.s. spruta in ett nytt rör av glasfiber som förstärkning i de gamla rören. Det har redan under åren utförts en del reliningar av avloppsstammar med gott resultat, främst i höghusen, som en del i ett avhjälpande underhåll när akuta problem har uppstått.

Styrelsen har nu beslutat att i första hand, som ett förebyggande underhåll, systematiskt utföra relining på samtliga avloppsstammar i höghusen. Detta beroende på att de största problemen finns i höghusen. Omfattningen för låghuset kommer att utredas något senare.
Hur stort antal stammar och vilka specifika stammar som kommer vara aktuella för relining under de kommande åren är beroende på den kostnad föreningen kan hantera ekonomiskt på årsbasis. Akuta problem kommer som tidigare att prioriteras före det planerade underhållet.

De som kommer att påverkas av en relining (avstängning av vatten/avlopp) kommer att meddelas om detta innan aktuellt arbete påbörjas.

Renoveringar av lägenheter
Vår bostadsrättsförening består av mer än 500 lägenheter i flerfamiljshus med betongväggar, som orsakar lyhördhet grannar emellan. I tillägg till Allmänna Ordnings- och Trivselregler för boende i Brf Rekylen i Västerås angående Oljud har styrelsen beslutat att bullrigt renoveringsarbete av lägenhet (Rivning, borrning, slipning o dylikt) får fr.o.m. 2020-12-01 endast ske under följande tider:

– Vardagar mellan kl. 08-18
– Dag före Helgdag samt Helgdagar mellan kl. 09-18

Vid större helger såsom Påsk-, Midsommar- och Julhelg bör av hänsyn till grannar inte bullrigt arbete enligt ovan ske.
Föreningens Allmänna Ordnings- och Trivselregler kommer att uppdateras till nästa utgåva.