Informationsblad för augusti 2022

Förverkandegrunder

När man köper en bostadsrätt är en vanlig missuppfattning att man blir ägare till bostaden, när det som i själva verket händer är att man blir medlem i bostadsrättsföreningen och därmed äger rätten till att bo i bostaden. Om man som bostadsrättshavare missköter sig allvarligt kan bostadsrätten förverkas och man kan tvingas flytta ut.

I bostadsrättslagen (se även föreningens stadgar 54§) finns 8 uttömmande förverkandegrunder som kan föranleda att man som bostadsrättshavare kan bli uppsagd från sin lgh:

  1. Dröjsmål med betalning, detta gäller främst dröjsmål med att betala årsavgiften.
  2. Olovlig andrahandsupplåtelse, dvs. att man hyr ut sin bostad utan tillstånd.
  3. Inrymmande av utomstående personer som är till men för föreningen eller annan medlem.
  4. Användande av bostadsrätten för annat ändamål till men för annan, till exempel om man använder en bostad avsedd för bostadsändamål som butik eller kontor.
  5. Spridning av ohyra.
  6. Vanvård av bostaden eller störningar.
  7. Vägran att ge bostadsrättsföreningen tillträde till bostaden om det krävs för tillsyn.
  8. Icke fullgörande av annan skyldighet, till exempel skyldigheter som en bostadsrättshavare har enligt stadgarna.

Container för brännbart/obrännbart

En container kommer vara utställd på området mellan 13-15 september (v.37). Placeringen blir troligen bredvid vägen rakt framför R6/R8. En container planeras att ställas ut 2 ggr/år (vår resp. höst) OM reglerna kring vad som får slängas däri efterföljs.

Tillåtet material: Blandat brännbart/obrännbart avfall som kan sorteras med plockmaskin.

Får ej innehålla: Farligt avfall, tryckimpregnerat trä, däck, elektronik/vitvaror.

Skräp och fimpar

Det slängs en hel del fimpar på marken (bl.a. runt R6) – det finns askkoppar framför entréerna som ska användas. Vid R4 slängs det ut foliebollar (troligen från ett fönster) – vet någon vem som gör detta kan ni meddela styrelsen.

Papperskorgarna framför entréerna är endast till för mindre mängder skräp och blir tyvärr ofta överfulla (med följd att en del t.o.m. ställer skräp på marken bredvid). Släng era hushållssopor i Molokerna, detta gäller även rester från hämtmat (kartonger, muggar osv) samt skyddsutrustning (munskydd och dylikt) som bl.a. hemtjänsten använder. Detta har påtalats i många år och om inte detta efterföljs så kan papperskorgarna ev. behöva tas bort.