Informationsblad för maj 2017

Nya medlemmar
18 nya medlemmar har flyttat in i föreningen från 21 december 2016 tom 2 maj 2017.

 

Pågående projekt under 2017
Styrelsen har beslutat att genomföra följande byggnads- och underhållsåtgärder under 2017:

 • Färdigställande av markarbete vid R10 – R14
 • Balkongrenovering R4
 • Uppbyggnad av återvinningsstation
 • Uppbyggnad av garageplan vid föreningens parkeringsyta mot ICA Haga
 • Utbyte av räcken för taksäkerhet på samtliga hus till räcken som fyller lagens krav
 • Utbyte av portlåssystem eftersom det inte går att få tag på reservdelar till det nuvarande
 • Inventering av växtbestånd samt uppgörande av skötselplan för gröna ytor
 • Byte av elkablar för utomhusbelysning och elstolpar vid låghuset
 • Uppskyltning av våra parkeringsområden med anledning av nya parkeringsbestämmelser samt installation av parkeringsautomater (för gästparkeringar), mm.

 

Regler för andrahandsuthyrning mm.
Styrelsen har beslutat att tillämpa striktare regler för att godkänna andrahandsuthyrning. För att styrelsen skall godkänna en andrahandsuthyrning krävs, för det första att Bostadsrättshavaren själv använder sin lägenhet för eget boende enligt vår Bostadsrättsförenings stadgar §49 ”Användning av bostadsrätten” respektive §1 ”Namn, säte och ändamål” andra stycket. Undantag från detta kan göras för föräldrar, respektive mor- eller farföräldrar som av någon anledning måste stå som Bostadsrättshavare i stället för sina barn respektive barnbarn.

För det andra krävs ett beaktningsvärt skäl till andrahandsuthyrningen. Exempel på godtagbara skäl är:

 • Prova på att vara sambo på annan adress
 • Tillfälligt arbeta på annan ort
 • Tillfällig vistelse på annan ort
 • Studier på annan ort
 • Bereda nära familjemedlem boende t.ex. barn respektive barnbarn

Styrelsen kommer bara att godkänna andrahandsuthyrning sex (6) månader i taget, därefter måste ny ansökan lämnas in för beredning av Bostadsrättsföreningens styrelse. Om en Bostadsrättshavare inte använder sin lägenhet för eget permanentboende utan trovärdigt skäl får den Bostadsrättshavaren inte heller vara medlem i bostadsrättsföreningen enligt våra stadgar §8 ”Bosättningskrav”.  Detta betyder att aktuell Bostadsrättshavare inte heller kan ha nyttjanderätt för sin lägenhet och kommer sägas upp till avflyttning.

Om det kommer till styrelsens kännedom att en lägenhet hyrs ut utan styrelsens godkännande kommer aktuell Bostadsrättshavare att omedelbart sägas upp till avflyttning enligt vår bostadsrättsförenings stadgar §54 ”Förverkandegrunder”.

 

”Öppen dag” för styrelsen
Tisdagen den 16 maj mellan 17:00-19:00 ges möjlighet att träffa styrelsen i områdeskontoret (R6) om det är något föreningens medlemmar vill diskutera.

Månadsbladet för april 2015

Nyinflyttade/nya medlemmar

Mellan 20 mars och 24 april har vi fått 10 nya medlemmar till föreningen. Välkomna till oss på Rekylen!

Årsstämma

Årsstämman fyllde som vanligt Äventyrets matsal och många viktiga ämnen och intressanta frågor från medlemmar behandlades. Kul att det finns ett intresse. En ny styrelse valdes och presenteras på nästa sida. Röstlängden på årsstämman fastställdes till 88 röster från föreningen (104 personer från föreningen deltog).

Byte Mark för ekonomisk förvaltning

Under årsstämman förstod vi att det inte helt tydligt framgått hur bytet till Mark och gått till och vad det kommer att innebära. Alla boende på Rekylen fick ett brev daterat 2014-12-08 från MARK och vi hade fyra informationsträffar i lokalen, måndag 8 december kl.15-18, tisdag 9 december kl.17 -19, måndag 15 december kl.15 -18 och tisdag 16 december kl.15 -19. Dessa informationsträffar fanns för att ge just information och i detta fall angående övergången till Mark vad gäller vissa tjänster. För de som inte deltog vid ovanstående tillfällen och ändå har funderingar kommer här en kort sammanställning av informationen.
Styrelsen handlar upp vissa tjänster och gör det av det företag som har de bästa tjänsterna till de bästa priserna. I detta fall ansåg styrelsen att Mark hade klara fördelar jämfört med Riksbyggen på flera punkter. Detta gör att det vore fel av styrelsen att inte köpa dessa tjänster av just Mark. Tjänsterna det gäller är yttre förvaltning och ekonomisk förvaltning. Att vi köper dessa tjänster från Mark innebär inte att vi upphör att vara en Riksbyggenförening. Styrelsen arbetar inte för att vi ska gå ur Riksbyggen men kan inte heller sägas jobba aktivt för att vi ska vara kvar som en Riksbyggenförening. Det som är mest fördelaktigt måste få avgöra. Har ni ytterligare frågor får ni komma förbi och prata på tisdagar kl 18-19 i R8.

Byggnationen

 • Nästa etapp med garage ska snart påbörjas. Arbetet kommer att inledas med rivning av de gamla garagen så snart vädret tillåter. Bedömt under april månad. Ambitionen är att garagen ska vara klara till sommaren 2015.
 • På baksidan av låghuset behöver en översyn. Så snart vädret tillåter kommer därför bland annat trappor bytas ut och en lättare röjning i vissa skogspartier genomföras.

Styrelse 2015

Vi hälsar alla i den nya styrelsen välkomna, nytillkomna som veteraner.

Styrelse 2015 Namn/Post/Adress

 • Jonatan Elvgren Ordförande R19
 • Inger Lövstrand Sekreterare R35
 • Ulf Sandberg Vice ordf. R2
 • Björn Enström Ledamot R10
 • Fredrik Tuvesson Ledamot R19
 • Tobias Barkskog Ledamot R33
 • Per-Olov Pettersson Suppleant R4
 • Ann-Marie Johansson Suppleant R6

Hemförsäkring

Det är mycket viktigt att alla har en egen hemförsäkring. Den försäkringen som ingår i årsavgiften ersätter inte på något sätt den egna hemförsäkringen.

Vattenläcka

Kontrollera med jämna mellanrum i skåpet under diskbänken så att det inte har droppat vatten. Droppande vatten orsakar stora skador.

Vävstugan på gång!

Är du intresserad av vävning, lägg en lapp i lådan vid expeditionen Rekylgatan 8, med namn och adress tar vi kontakt.

Månadsavgiften

Det är MYCKET VIKTIGT att månadsavgiften betalas in i rätt tid. Försening med avgiften innebär extra kostnad för föreningen! Det är värt att tänka till ytterligare en gång på detta område bland annat med tanke på nya kontonummer till vår nya ekonomiska förvaltare.

Jourtjänster

Ring endast Marks jourtelefon vid akuta problem. Om Mark tvingas rycka ut av anledningar som är av sådan art att de tveklöst hade kunnat vänta till ordinarie arbetstid för fastighetsskötarna kan kostnaden för utryckningen komma att debiteras den boende. Försök att höra av er till fastighetsskötarna under dagtid. De kan oftast åtgärda problemen och det blir mycket billigare för föreningen. Läs mer under kontakt och felanmälan.

Dörrarna till entréerna, dörrar i cykelrum mm.

Stäng dörrar till entréer, dörrar i källare, dörrar till cykelrum.

Styrelsen/gm
Jonatan Elvgren, Ordförande.

Månadsbladet för mars 2015

Tiden går fort och vi är redan inne i mars. Visst är det härligt när ljuset kommer åter? Snart kan man njuta av en kopp kaffe i kvällssolen. Kom ihåg att anmäla och deltaga vid årsstämman som hålls torsdagen den 9:e april. Detta är en av våra chanser att visa och säga vad vi tycker samt att få mycket bra information om föreningen. Väl mött!

Nyinflyttade/nya medlemmar

Mellan december mars har vi fått 11 nya medlemmar till föreningen. Välkomna till oss på Rekylen!

Byggnationen

Nästa etapp med garage ska snart påbörjas. Arbetet kommer att inledas med rivning av de gamla garagen så snart vädret tillåter. Bedömt under april månad. Ambitionen är att garagen ska vara klara till sommaren 2015.

På baksidan av låghuset behöver en översyn. Så snart vädret tillåter kommer därför bland annat trappor bytas ut och en lättare röjning i vissa skogspartier genomföras.

Asbestsanering

Asbestsaneringen är nu avslutad och har tack vare en i de flesta fall en mycket god samarbetsvilja från er boende. Hoppas att det inte medfört allt för stort besvär. Nu kan vi i alla fall njuta av våra lokaler och utrymmen på ett lite säkrare sätt. På flera ställen är rören blottlagda efter saneringen. Dessa rör kommer att förbli
blottlagda då det i de allra flesta fall inte är ekonomiskt försvarbart att isolera dessa igen.

Plåt och plast vid Ica

Sopsorteringen som finns vid Ica Haga kommer att kompletteras med containrar även för plåt och plast. Håll utkik efter containrarna och sortera så mycket som möjligt när de är på plats.

Cykelrensning i höstas

I höstas genomförde föreningen en rensning av gamla cyklar i våra förråd och cykelställ. Försvann din cykel i samband med detta kan du gå till fastighetsskötarna och titta efter om den är med bland de utsorterade. Det kan om du glömt att hämta din bortsorterade cykel finnas möjlighet att den fortfarande finns hos fastighetsskötarna. Ta kontakt snarast.

Hemförsäkring

Det är mycket viktigt att alla har en egen hemförsäkring. Den försäkringen som ingår i årsavgiften ersätter inte på något sätt den egna hemförsäkringen.

Statuskontroll vid flytt

För att vi i styrelsen ska få en bättre kontroll på de lägenheter vi har i föreningen har vi beslutat att vi ska genomföra en statuskontroll av alla lägenheter som säljs. Fördelen med att göra en statuskontroll av lägenheterna är att fel upptäcks i ett tidigare stadium som annars kan leda till stora och dyra problem. Det kan vara problem som till exempel gäller el eller vattenledningar. Det är en trygghet för alla oss som bor eller ska flytta in här på Rekylen. Statuskontrollen bekostas av bostadsrättsföreningen.

Inbyggda rör

Det finns vissa lägenheter som har värmerör i tex kök inbyggda. Byggs rör in är det bra att tänka på att det måste finnas inspektionsluckor som möjliggör inspektion av rören. Finns det inte inspektionsluckor genomförs inspektion med håltagning utan återställande.

Hemsidan

Det är flera som efterfrågat en köp och säljfunktion på rekylen.se. Denna funktion är under uppbyggnad och kommer förhopningsvis kunna lanseras under 2015.

Kalla element höghusen

Upplever du att du har kalla element och du bor i höghusen? Detta beror i så fall på ett fel som bara kan åtgärdas av fastighetsskötare. Ta kontakt med Jerry så hjälper han till.

Månadsavgiften

Det är MYCKET VIKTIGT att månadsavgiften betalas in i rätt tid. Försening med avgiften innebär extra kostnad för föreningen! Det är värt att tänka till ytterligare en gång på detta område bland annat med tanke på nya kontonummer till vår nya ekonomiska förvaltare.

Jourtjänster

Ring endast Marks jourtelefon vid akuta problem. Om Mark tvingas rycka ut av anledningar som är av sådan art att de tveklöst hade kunnat vänta till ordinarie arbetstid för fastighetsskötarna kan kostnaden för utryckningen komma att debiteras den boende. Försök att höra av er till fastighetsskötarna under dagtid. De kan oftast åtgärda problemen och det blir mycket billigare för föreningen.

Dörrarna till entréerna, dörrar i cykelrum mm.

Stäng dörrar till entréer, dörrar i källare, dörrar till cykelrum.

Styrelsen/gm
Jonatan Elvgren, Ordförande.

Månadsbladet för december 2014

Julen är här och vi i styrelsen vill önska alla en riktigt god jul och ett gott nytt år. Det är mycket som händer i vår förening och 2015 kommer att bli ett spännande och förhoppningsvis bra år. Vi avslutar året med ett fullspäckat informationsblad. Ta väl hand om varandra!

Nyinflyttade/nya medlemmar

Mellan september och december har vi fått 17 nya medlemmar till föreningen. Välkomna till oss på Rekylen!

Ny förvaltare

Som de flesta har märkt så har Mark tagit över den ekonomiska förvaltningen från 1 januari 2015. Detta syns bland annat på månadsavierna. Även den ytter förvaltningen kommer att skötas av Mark från årsskiftet. Styrelsen, expeditionen, fastighetsskötsel och lokalvården kommer att fungera som tidigare. Har du haft autogiro för betalning till Riksbyggen kommer denna inte längre att fungera och måste göras om. Blankett för detta skickades med den senaste avgiftsavin. Mark har i dagsläget ingen lösning för efaktura men jobbar på att införa detta. När det finns möjlighet att ansluta sig till efaktura kommer information om detta. Mark ska även försöka ordna QR-kod på avgiftsavierna.

Byggnationen

Vädret har under hösten varit mycket fördelaktigt för byggnationer. Aktiviteten kommer att minska när det blir kallare för att återupptas med garagebygge vid R6 troligtvis någon gång under april. Ambitionen är att garagen ska vara klara till sommaren 2015. Under våren 2015 kommer renoveringar av balkonger att starta på först och främst R2.

Asbestsanering

Asbestsaneringen är i full gång och de arbetar just nu i källaren vid R19. Arbetet kan innebära besvär för boende då arbetet kräver att förråden stängs av under en tid. Berörda medlemmar kommer informeras när arbetet närmar sig. Det är mycket viktigt att berörda medlemmarna lämnar ut nycklarna till förråden då det blir väldigt dyrt för föreningen, och därmed medlemmarna, när arbetet inte kan utföras som planerat.

Plåt och plast vid Ica

Sopsorteringen som finns vid Ica Haga kommer att kompletteras med containrar även för plåt och plast. Håll utkik efter containrarna och sortera så mycket som möjligt när de är på plats.

Cykelrensning i höstas

I höstas genomförde föreningen en rensning av gamla cyklar i våra förråd och cykelställ. Försvann din cykel i samband med detta kan du gå till fastighetsskötarna och titta efter om den är med bland de utsorterade. Det kommer komma påminnelser under våren angående cykelrensningen.

Jordfelsbrytare

Jordfelsbrytare finns numer i alla lägenheter. Den sitter i det vita skåpet som oftast är placerat i hallen. När en säkring eller jordfelsbrytaren bryter strömmen i lägenheten kan det bli väldigt mörkt. Försäkra dig om att du vet hur du öppnar detta skåp och titta hur det ser ut när allt fungerar som det ska. Det är mycket lättare att själv avhjälpa ett fel med denna kunskap.

Hemförsäkring

Det är mycket viktigt att alla har en egen hemförsäkring. Den försäkringen som ingår i årsavgiften ersätter inte på något sätt den egna hemförsäkringen.

Besiktning vid flytt

För att vi i styrelsen ska få en bättre kontroll på de lägenheter vi har i föreningen har vi beslutat att vi ska genomföra en besiktning av alla lägenheter som säljs. Fördelen med att göra en besiktning av lägenheterna är att fel upptäcks i ett tidigare stadium som annars kan leda till stora och dyra problem. Det kan vara problem som till exempel rör el eller vattenledningar. Det är en trygghet för alla oss som bor eller ska flytta in här på Rekylen.

Rostiga rör

Om något rör i lägenheten börjar bli rostigt måste detta ses över av fastighetsskötaren. Det är annars stor risk för vattenläckage och därmed stora kostnader för föreningen.

Insändare VLT

Tidigare i höst var det en insändare i VLT om ombyggnaden där det bland annat ifrågasatte om räddningsfordon kan komma fram mm.
Alla berörda myndigheter är kontaktade och vi har fått godkänt från samtliga. Vi i styrelsen tar gärna emot förbättringsförslag eller funderingar från medlemmar. Det är bättre att gå via styrelsen än gå via VLT.

Hemsidan

Det är flera som efterfrågat en köp och säljfunktion på rekylen.se. Denna funktion är under uppbyggnad och kommer förhopningsvis kunna lanseras under 2015.

Månadsavgiften

Det är MYCKET VIKTIGT att månadsavgiften betalas in i rätt tid. Försening med avgiften innebär extra kostnad för föreningen! Det är värt att tänka till ytterligare en gång på detta område då eventuella autogiron nu slutar fungera.

Jourtjänster

Riksbyggen Dag & Natt kommer att ersättas av Marks version av denna tjänst. Information kring detta kommer att komma ut i trapphusen under mellandagarna.
Försök även fortsättningsvis att höra av er till fastighetsskötarna under dagtid. De kan oftast åtgärda problemen och det blir mycket billigare för föreningen.

Dörrarna till entréerna, dörrar i cykelrum mm.

Stäng dörrar till entréer, dörrar i källare, dörrar till cykelrum.

Styrelsen/gm
Jonatan Elvgren, Ordförande.